ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԲԴՈՅԱՆ ՔՆԱՐԻԿ ՀՆՁԱՐԻ
ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԻՄԱՑԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ԴՊՐՈՑՈՒՄ՝ ՔԻՄԻԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄpdf
2013
Սեղմագիր
ՌՈՍՏՈՄՅԱՆ ԺԵՆՅԱ ՎԱՐԴԱՆԻ
ՕՏԱՐԱԼԵԶՈՒ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ` ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԱՐԱԳԱՑՎԱԾ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸpdf
2013
Սեղմագիր
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԱՆՆԱ ԱԲՈՒԶԵՏԻ
ԿՈՎԿԱՍԻ ԱԶԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՐԹՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ (19-ՐԴ ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ)pdf
2013
Սեղմագիր
ՄԱՐԱԲՅԱՆ ՏԱԹԵՎԻԿ ԱՐՄԵՆԻ
ՊԱՐԶ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՄԻՋԻՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄpdf
2013
Սեղմագիր
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՍՏՂԻԿ ԳԱՎՐՈՒՇԻ
ԴԻՍԼԵՔՍԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄpdf
2013
Սեղմագիր
ԴԱՅԱՆ ՍԻՄԱ ԾԵՐՈՒՆԻ
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ 19-ՐԴ ԴԱՐԻ 2-ՐԴ ԿԵՍԻՆpdf
2012
Սեղմագիր
ՏԱՀԵՐ ՀՄԱԻԴԻ ՂԱԶԻ
ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ (ՍԻՐԻԱՅԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)pdf
2012
Սեղմագիր
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՀԱՍՄԻԿ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ
ՓԱՍՏԱՐԿՄԱՆ ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ԴՊՐՈՑԸ (մեթոդաբանական և իմացաբանական վերլուծություն)pdf
2012
Սեղմագիր
ՆԵՄԱԹԻ ՓԵՅՄԱՆԵՀ ՄՈՀԱՄԱԴԴԻ
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՍԵՌԱԿԱՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՄԲ ԿԱՆԱՆՑ ՎԱՐՔԱՅԻՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ (ԻՐԱՆՑԻ ԿԱՆԱՆՑ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)pdf
2012
Սեղմագիր
ՄՈՀԱՄՄԱԴԶԱԴԵՀ ՂՈՒՇՉԻ ԹՈՒՐԱՋ
ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՎԵՏԵՐԱՆՆԵՐԻ ՀՈԳԵՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (Իրանա-Իրաքյան պատերազմի օրինակով)pdf
2012
Սեղմագիր
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ ՎԱՐԱԶԴԱՏԻ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԿՈԼԵԿՏԻՎԻ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ ԴՊՐՈՑՈՒՄpdf
2012
Սեղմագիր
ԴԱՐԱԲՅԱՆ ՄԵՏԱՔՍՅԱ ԱԶԱՏԻ
ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ՀԱՏԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄpdf
2010
սեղմագիր
ՃԱՆՃԱՊԱՆՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ ԱՐԱՄԻ
АКТИВНАЯ РЕЧЬ КАК ПРЕДПОСЫЛКА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕpdf
2012
Սեղմագիր
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՄԱՆՈՒԿ ԱՇՈՏԻ
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿՈԼԵԿՏԻՎ ԵՂԱՆԱԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՈՒՆԸ« ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՊՐԱԿՏԻԿԱՆpdf
2012
Սեղմագիր
ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՀՌԻՓՍԻՄԵ ՍԵՐԳԵՅԻ
Значимость текста как основной единицы обучения на уроке русского языка в армянской школеpdf
2012
Սեղմագիր