ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԱՆՏՈՆՅԱՆ ՍԻՐԱՆՈՒՇ ԱՇՈՏԻ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՆՊԱՍՏՈՂ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԴԱՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ ՓՈԽՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ՀՀ ԶՈՒ սպայահրամանատարական կազմի օրինակով)pdf
2013
Սեղմագիր
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԻՐԱ ՊՈՂՈՍԻ
ՆԵՐԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐՆ ՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴԻ ՓՈՒԼՈՒՄpdf
2013
Սեղմագիր
ՖԱՐԶԱԴՅԱՆ ՀԵՐՄԻՆԵ ԲԱԳՐԱՏԻ
ԿՈՆՖԼԻԿՏԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՀԱՂԹԱՀԱՐՈՒՄԸ ՆԵՐԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄpdf
2013
Սեղմագիր
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԿԱՐԻՆԵ ԳԵՎՈՐԳԻ
ՍԵՌԱՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՓՈՒԼԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸpdf
2013
Սեղմագիր
ՄԱՐՅԱՄ ԽՈԴԱԲԱԽՇԻ
ԱՆՁԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՏԻՊԵՐԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՍԹՐԵՍԻ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸpdf
2013
Սեղմագիր
ՎԱՐԴԱԶԱՐՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆ ՎԱՐԱԶԴԱՏԻ
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՈՃԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍԱՐԱՆՑՈՒ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԻ ՎՐԱpdf
2013
Սեղմագիր
ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ՀԱՅԿ ՌՈԲԵՐՏԻ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄpdf
2013
Սեղմագիր
ՆԱԶԱՐՅԱՆ ՎԱՂԻՆԱԿ ՌՈԲԵՐՏԻ
ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ-ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋՆԵՐՈՒՄpdf
2013
Սեղմագիր
ՕՀԱՆՅԱՆ ՀՐԱՅՐ ՌՈՒԴԻԿԻ
ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԽՈՐԱՑՎԱԾ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄpdf
2013
Սեղմագիր
ՄԻՔԱԵԼՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ ԱՆՈՒՇԱՎԱՆԻ
ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԻ ԱՊԱԳԱ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ ԲՈՒՀՈՒՄpdf
2013
Սեղմագիր
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՍԵՎԱԴԱ ՄՈՒՇԵՂԻ
ԲԱՑՕԹՅԱ ՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄpdf
2013
Սեղմագիր
АЙРАПЕТЯН НАИРА ЛЬВОВНА
Методические основы интенсивного обучения русской орфографии на начальном этапе в Центре довузовского образования (ЦДО)pdf
2013
Սեղմագիր
ՄԱՆՈԻԿՅԱՆ ԷԼԵՆ ՅՈՒՐԻԻ
ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸpdf
2013
Սեղմագիր
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱՐԵԳՆԱԶԱՆ ՍԱՀԱԿԻ
ՄԱՏԹԵՈՍ ՄԱՄՈՒՐՅԱՆԸ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺpdf
2013
Սեղմագիր
ԲԴՈՅԱՆ ՔՆԱՐԻԿ ՀՆՁԱՐԻ
ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԻՄԱՑԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ԴՊՐՈՑՈՒՄ՝ ՔԻՄԻԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄpdf
2013
Սեղմագիր