ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՄԱՐԱՏ ԿԱՌԼՈՍԻ ԴՈՒՐՅԱՆ
ԲԱՐԴ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸpdf
2019
Սեղմագիր
ԼԻԼԻԹ ԳՈւՐԳԵՆԻ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՍԹՐԵՍԻ ՀԱԿԱԶԴՈւՄՆԵՐԻ ԷԹՆՈՄՇԱԿՈւԹԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸpdf
2019
Սեղմագիր
ՆԵԼԼԻ ԱՇՈՏԻ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ
ՄԻՋՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԵՐՊԸ ՀՀ ՄԻՋԻՆ ԴՊՐՈՑԻ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐՈՒՄpdf
2019
Սեղմագիր
ՍԱՐԳԻՍ ՎԱՆՅԱՅԻ ՓԱՀԼԵՎԱՆՅԱՆ
ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԳԻՏԱՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸpdf
2019
Սեղմագիր
ԼԻԴԱ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ՄՈՏ ԷՎՐԻՍՏԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑpdf
2019
Սեղմագիր
ԱՐՄԱՆ ԷԴՄՈՆԴԻ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ՄՐՑԱՎԱՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՍԱԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ (ՖՈՒՏԲՈԼԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)pdf
2019
Սեղմագիր
ԳԵՂԵՑԻԿ ՖՐՈՆՏԻԿԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՀԱՅԱԽՈՍ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀՆՉԱՐՏԱԲԵՐՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՇՏԿՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸpdf
2018
ՍԵՂՄԱԳԻՐ
ԱԴԼՈՅԱՆ ԼԻԼԻԹ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ
ԲԱՑ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՌԻՆՈԼԱԼԻԱՅՈՎ ԵՐԵ ԽՈՍՔԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՄԻՆՉՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄpdf
2018
Սեղմագիր
ԻՍԿՈՅԱՆ ԼԻԼԻԹ ԱՄՐԱՍՏԱՆԻ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆ ԱՐՎԵՍՏԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄpdf
2018
Սեղմագիր
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ
ԲԱԶՄԻՄԱՍՏ ԲԱՌԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄpdf
2018
Սեղմագիր
ԼՈՒՍԻՆԵ ԱՐՏԱՇԵՍԻ ԲԱԲԱՅԱՆ
ԽՈՍՔԱՅԻՆ ԼՍՈՂՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ ՎԱՂ ԱԿՈՒՍՏԻԿ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄpdf
2018
Սեղմագիր
ՍԻՄՈՆՅԱՆ ԱՆՆԱ ԱՇՈՏԻ
ԶԱՐԳԱՑՆՈՂ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԴԵՐԸ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄpdf
2018
Սեղմագիր
Փիլավջյան Գևորգ Հովհաննեսի
Քաղաքացիական դաստիարակության հիմնախնդիրները դպրոցականի անձի զարգացման գործընթացումpdf
2018
Սեղմագիր
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՍԵԴԱ ՀԱՄԱՅԱԿԻ
ԱՆՁԻ ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄpdf
2018
Սեղմագիր
ՀԱԿՈԲ ՍԱՄՎԵԼԻ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
ԱՆԻՄԱՑԻՈՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՄԵԴԻԱԳՐԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԲՈՒՀՈՒՄpdf
2018
Սեղմագիր