ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՅԼԱԼԵԶՈՒ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐՈՎ ՀԱՄԱԼՐՎԱԾ ԽՄԲԵՐՈՒՄ
ԼՈՒՍՅԱ ԿԱՐԱՊԵՏԻ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆpdf
2019
Սեղմագիր
ՍՏԵՓԱՆ ՍԱՄՎԵԼԻ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
ԲԱՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸpdf
2019
Սեղմագիր
ՄԿՐՏՈՒՄՅԱՆ ՎԱԶԳԵՆ ՄԵԼՍԻ
ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԳՈՐԾԱՐԱՐԻ ՍՈՑԻԱԼ – ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸpdf
2019
Սեղմագիր
ԱՆՆԱ ՌԱԶՄԻԿԻ ՉԱՐՉՅԱՆ
ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՎԻ ՈՒՍՈԻՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈԻՄ ՀԱՏՈՒԿ (ՕԺԱՆԴԱԿ) ԴՊՐՈՑՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԳՐԱՎՈՐ ԽՈՍՔԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՇՏԿՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՆ Ու ՄԵԹՈԴՆԵՐpdf
2019
Սեղմագիր
ԱՐՄԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ԲՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՇԵՇՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ ՆՊԱՍՏՈՂ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸpdf
2019
Սեղմագիր
ԼԻԱՆԱ ՍԱՄՎԵԼԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ՄԵԴԻԱՏԻՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ (ՍՆՆԴԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ ԵՆԹԱԼԵԶՎԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)pdf
2019
Սեղմագիր
ՄԱՐԱՏ ԿԱՌԼՈՍԻ ԴՈՒՐՅԱՆ
ԲԱՐԴ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸpdf
2019
Սեղմագիր
ԼԻԼԻԹ ԳՈւՐԳԵՆԻ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՍԹՐԵՍԻ ՀԱԿԱԶԴՈւՄՆԵՐԻ ԷԹՆՈՄՇԱԿՈւԹԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸpdf
2019
Սեղմագիր
ՆԵԼԼԻ ԱՇՈՏԻ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ
ՄԻՋՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԵՐՊԸ ՀՀ ՄԻՋԻՆ ԴՊՐՈՑԻ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐՈՒՄpdf
2019
Սեղմագիր
ՍԱՐԳԻՍ ՎԱՆՅԱՅԻ ՓԱՀԼԵՎԱՆՅԱՆ
ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԳԻՏԱՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸpdf
2019
Սեղմագիր
ԼԻԴԱ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ՄՈՏ ԷՎՐԻՍՏԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑpdf
2019
Սեղմագիր
ԱՐՄԱՆ ԷԴՄՈՆԴԻ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ՄՐՑԱՎԱՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՍԱԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ (ՖՈՒՏԲՈԼԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)pdf
2019
Սեղմագիր
ԳԵՂԵՑԻԿ ՖՐՈՆՏԻԿԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՀԱՅԱԽՈՍ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀՆՉԱՐՏԱԲԵՐՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՇՏԿՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸpdf
2018
ՍԵՂՄԱԳԻՐ
ԱԴԼՈՅԱՆ ԼԻԼԻԹ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ
ԲԱՑ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՌԻՆՈԼԱԼԻԱՅՈՎ ԵՐԵ ԽՈՍՔԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՄԻՆՉՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄpdf
2018
Սեղմագիր
ԻՍԿՈՅԱՆ ԼԻԼԻԹ ԱՄՐԱՍՏԱՆԻ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆ ԱՐՎԵՍՏԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄpdf
2018
Սեղմագիր