ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՆՈՒՆԵ ԱԼԵՔՍԱՆԻ ՆԱԶԱՐՅԱՆ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈՍՔԻ ՖԻԶԻԿԱ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆpdf
2019
Սեղմագիր
ՀԱԿՈԲ ԳԱՐԻԻ ԿԻՐԱԿՈԶՅԱՆ
ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱՅԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ)pdf
2019
Սեղմագիր
ԱԻԴԱ ԳՐԻՇԱՅԻ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԱՊԱԳԱ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԿՈՄԲԻՆԱՏՈՐԱՅԻՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸpdf
2019
Սեղմագիր
ՌՈՄԱՆՈՍ ԱՇՈՏԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԵՂԱՅՆԱՑՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ (ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)pdf
2019
Սեղմագիր
ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՅԼԱԼԵԶՈՒ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐՈՎ ՀԱՄԱԼՐՎԱԾ ԽՄԲԵՐՈՒՄ
ԼՈՒՍՅԱ ԿԱՐԱՊԵՏԻ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆpdf
2019
Սեղմագիր
ՍՏԵՓԱՆ ՍԱՄՎԵԼԻ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
ԲԱՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸpdf
2019
Սեղմագիր
ՄԿՐՏՈՒՄՅԱՆ ՎԱԶԳԵՆ ՄԵԼՍԻ
ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԳՈՐԾԱՐԱՐԻ ՍՈՑԻԱԼ – ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸpdf
2019
Սեղմագիր
ԱՆՆԱ ՌԱԶՄԻԿԻ ՉԱՐՉՅԱՆ
ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՎԻ ՈՒՍՈԻՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈԻՄ ՀԱՏՈՒԿ (ՕԺԱՆԴԱԿ) ԴՊՐՈՑՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԳՐԱՎՈՐ ԽՈՍՔԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՇՏԿՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՆ Ու ՄԵԹՈԴՆԵՐpdf
2019
Սեղմագիր
ԱՐՄԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ԲՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՇԵՇՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ ՆՊԱՍՏՈՂ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸpdf
2019
Սեղմագիր
ԼԻԱՆԱ ՍԱՄՎԵԼԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ՄԵԴԻԱՏԻՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ (ՍՆՆԴԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ ԵՆԹԱԼԵԶՎԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)pdf
2019
Սեղմագիր
ՄԱՐԱՏ ԿԱՌԼՈՍԻ ԴՈՒՐՅԱՆ
ԲԱՐԴ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸpdf
2019
Սեղմագիր
ԼԻԼԻԹ ԳՈւՐԳԵՆԻ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՍԹՐԵՍԻ ՀԱԿԱԶԴՈւՄՆԵՐԻ ԷԹՆՈՄՇԱԿՈւԹԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸpdf
2019
Սեղմագիր
ՆԵԼԼԻ ԱՇՈՏԻ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ
ՄԻՋՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԵՐՊԸ ՀՀ ՄԻՋԻՆ ԴՊՐՈՑԻ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐՈՒՄpdf
2019
Սեղմագիր
ՍԱՐԳԻՍ ՎԱՆՅԱՅԻ ՓԱՀԼԵՎԱՆՅԱՆ
ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԳԻՏԱՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸpdf
2019
Սեղմագիր
ԼԻԴԱ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ՄՈՏ ԷՎՐԻՍՏԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑpdf
2019
Սեղմագիր