ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ներքին աուդիտի բաժինը Համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանում է.այն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է ՀՀ Սահմանադրությամբ, ՀՀ օրենքներով, Համալսարանի կանոնադրությամբ և բաժնի կանոնադրությամբ, ՀՀ Ներքին աուդիտորների  վարքագծի կանոններով: 

Աուդիտի համակարգը ներքին աուդիտի իրականացման համար ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված ընթացակարգերի, պահանջների և ներքին աուդիտի մասնակիցների իրավունքների և պարտականությունների ամբողջությունն է: 

Ներքին աուդիտի են ենթարկվում  Համալսարանի ֆինանսական կառավարմանը, հսկողությանն առնչվող բոլոր գործառույթները. համակարգը գործում է Ռեկտորի անմիջական ենթակայությամբ, իսկ աուդիտն իրականացնում է Համալսարանի Ներքին աուդիտի Բաժինը:

Ներքին աուդիտը հանդիսանում է անկախ, օբյեկտիվ հավաստիացման և խորհրդատվական գործառույթ, որն ուղղված է Համալսարանի  գործունեության արդյունքի մեծացմանը  և բարելավմանը, աջակցում է Համալսարանին` վերջինիս նպատակների արդյունավետ իրականացման գործում: 

Աուդիտն իրականացվում է Բաժնի  ռազմավարական և տարեկան ծրագրերի հիման վրա` Ռեկտորին հավաստիացման կամ խորհրդատվական ծառայություններ մատուցելու միջոցով: 

Ներքին աուդիտի  ռազմավարական և տարեկան ծրագրերի կազմման համար Համալսարանի բոլոր ստորաբաժանումները:Աուդիտի բաժին  են ներկայացնում իրենց կողմից կազմված ռիսկերի գնահատման  տեղեկագիրը տարեկան կտրվածքով, որը  ներկայացվում է ներքին աուդիտի կանոնակարգը հաստատելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ հաջորդ տարիների համար մինչև նոյեմբերի 1-ը:

Բաժինն աուդիտի առաջադրանքի իրականացման ապահովման նպատակով Ռեկտորի թույլտվությամբ կարող է ներգրավել այլ ստորաբաժանումների մասնագետների: Իրականացված յուրաքնաչյուր աուդիտի համար ներքին աուդիտի բաժնի պետը պատրաստում է հաշվետվություն, որը բաղկացած է համառոտ նկարագրից, խնդիրներից, արդյունքներից, եզրահանգումներից և առաջարկություններից. նախագծի վերաբերյալ տալիս է կարծիք, որը հաշվետվության անբաժանելի մասն է:

Աուդիտի իրականացման խոչընդոտների և խնդիրների վերաբերյալ բաժնի պետը  զեկուցում  է  Համալսարանի ռեկտորին:

Կանոնադրություն

Նորություններ