ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Կրթության իրականացման ձևեր
 • Առկա
 • Հեռակա
Բակալավրիատ
 • Պատմություն
 • Հասարակագիտություն
Մագիստրատուրա
 • Պատմություն
 • Իրավագիտություն
 • Հասարակագիտություն       

 

Բուհի առաջատար ստորաբաժանումներից է, որը գործում է համալսարանի հիմնադրման օրվանից:  Տարբեր ժամանակներում կառուցվածքային փոփոխությունների հետևանքով ֆակուլտետը և նրա բաժինները կրել են տարբեր անվանումներ` Պատմության, Պատմագրական, Պատմալեզվագրական, Պատմաաշխարհագրական, Պատմության, Իրավագիության և աշխարհագրության, Պատմության և իրավագիտության, իսկ 2020-ից` Պատմության և հասարակագիտության:

Ֆակուլտետի 3 ամբիոններում գիտամանկավարժական գործունեություն են իրականացնում 59 մասնագետներ, որոնցից 1-ը ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս և 1-ը թղթակից անդամ, 10-ը` գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 45-ը` գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 2-ը` դասախոս, ասիստենտ: Ֆակուլտետի ուսումնաօժանդակ կազմում ընդգրկված է  6 աշխատակից:

Ֆակուլտետն իրականացնում է եռաստիճան կրթություն` առկա և հեռակա ուսուցմամբ: Բակալավրիատում գործում է երկու բաժին` «Պատմություն», «Իրավագիտություն (Մանկավարժություն)», ուր պատրաստվում են բակալավրի աստիճան ունեցող պատմաբան և իրավագետ մանկավարժներ: 2015-2016 ուս. տարվանից` «Հասարակագիտություն» բաժինը:

Առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրան ունի հետևյալ մասնագիտացումները՝ «Հայոց պատմություն», «Համաշխարհային պատմություն», «Քաղաքացիական և իրավական կրթություն», «Իրավական դաստիարակությունը քրեակատարողական հիմնարկներում և հատուկ դպրոցներում»:

Ֆակուլտետում գործում է նաև «Իրավագիտություն/մանկավարժություն/ մասնագիտացմամբ հեռակա ուսուցման մագիստրատուրա»՝ երկուսուկես տարի տևողությամբ:

 Ասպիրանտական կրթությունն իրականացնում են համապատասխան մասնագիտական ամբիոնները:

Այժմ Ֆակուլտետում սովորում է 1031 ուսանող:

Միաժամանակ մասնագիտական ամբիոններում 3-րդ աստիճանի կրթություն է ստանում 8 ասպիրանտ և 1 հայցորդ: «Հայոց պատմություն» և «Համաշխարհային պատմություն և նրա դասավանդման մեթոդիկայի»  ամբիոնները ԲՈՀ-ի կողմից գիտական թեմաներ հաստատելու, որակավորման քննություներ ընդունելու, ատենախոսություններ քննարկելու և առաջատար կազմակերպություններ հանդես գալու իրավունք ունեն:

Ֆակուլտետը հրատարակում է «Պատմություն և հասարակագիտություն» տարեգիրքը, որտեղ գիտական հրապարակումներով հանդես են գալիս ինչպես ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի, այնպես էլ՝ հանրապետության և արտասահամանի գիտակրթական հաստատությունների ներկայացուցիչները:

Աշխատանքներ են տարվում միջազգային համագործակցության ընդլայնման ուղղությամբ, ֆակուլտետում դասախոսություններով հաճախ հանդես են գալիս արտասահմանյան ուսումնական և գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ:

Ֆակուլտետում ակտիվ է նաև ուսանողական կյանքը. կազմակերպվում են բազմատեսակ արտալսարանային, ռազմահայրենասիրական միջոցառումներ: Ֆակուլտետում գործում է ուսանողական խորհուրդը, ուսանողական գիտական ընկերությունը, ինչպես նաև  «Հարյուր լեռնագագաթ» սիրողական լեռնագնացների ակումբը:

Ֆակուլտետը մրցունակ է. մեծ համարում ունի հանրապետության բուհերի և գիտահետազոտական ինստիտուտների շրջանում: Ֆակուլտետի առաջատար դասախոսներից շատերը հայաստանյան պատմաբանների մասնակցությամբ հիմնադրված «Հայաստանի պատմագետների միություն» հասարակական կազմակերպության անդամ են, որի գործունեության հիմնական նպատակը Հայաստանում և Սփյուռքում պատմագիտական կրթության, հետազոտությունների մակարդակի բարձրացումն է:

Շրջանավարտներն աշխատում են հանրապետության դպրոցներում, բուհերում, մշակութային, գիտահետազոտական հաստատություններում, իրավապահ, պետական կառավարման մարմիններում և այլուր: Նրանց շարքում կան պետական բարձր պաշտոններ զբաղեցրած և զբաղեցնող բազմաթիվ շրջանավարտներ:

Աշխատակազմ

Հասարակագիտության ամբիոն

1991-1992 ուսումնական տարում համալսարանում ստեղծվել է իրավունքի ամբիոնը, որի վարիչն է եղել հայտնի իրավաբան, այնուհետև քաղաքական գործիչ Ֆրունզիկ Խառատյանը: 1993 թվականին ամբիոնը լուծարվել է, վերակազմավորվել՝ 2002-2003 ուսումնական տարում:

2007 թվականի ապրիլին իրավագիտության ամբիոնը վերանվանվել և կոչվել է իրավագիտության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն. դասավանդվող որոշ առարկաներ, մասնավորապես՝ իրավունքի պատմությանը վերաբերող, տեղափոխվել են քաղաքագիտության ամբիոն, որով էլ պայմանավորված ամբիոնը վերանվանվել է իրավունքի պատմության և քաղաքագիտության:

2019 թ. Իրավագիտության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի և Քաղաքագիտության և իրավունքի պատմության ամբիոնների լուծարման հետևանքով կազմավորվեց Հասարակագիտության ամբիոնը: Ներկայումս ամբիոնի 13 դասախոս դասավանդում է իրավունքի և քաղաքագիտության համակարգի 54 առարկա, որից 24-ը՝ բակալավրում, 30-ը` մագիստրատուրայում:

Ամբիոնում դասավանդում են 3 դոկտոր-պրոֆեսորներ, 5 իրավաբանական գիտությունների թեկնածուներ, 1 քաղաքական գիտությունների թեկնածու և 1 փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, որոնք բոլորն ունեն դոցենտի գիտական կոչում, 1 մանկավարժական գիտությունների թեկնածու:

Ամբիոնի դասախոսների ղեկավարությամբ իրավագիտություն մասնագիտության ուսանողները մշտապես մասնակցում են համալսարանում և հանրապետության մյուս բուհերում կազմակերպվող գիտական մրցույթների՝ մշտապես արժանանալով պատվավոր մրցանակների:

Էլ. փոստ` jurisprudence18@aspu.am

Հեռ.` 59 70 13

Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնը հիմնադրվել է 1936 թվականին՝ Ընդհանուր պատմության ամբիոն անվանումով:

Ամբիոնում գիտամանկավարժական գործունեություն է իրականացնում 13 մասնագետ, որոնցից 3-ը` գիտությունների դոկտոր, 10-ը` պատմական գիտությունների թեկնածու. գիտամանկավարժական գործունեություն ծավալող դասախոսներից 8-ը դոցենտ է: Ամբիոնում 3-րդ աստիճանի կրթություն են ստանում 7 ասպիրանտներ և մեկ հայցորդ: Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնում գիտական աշխատանքներ են կատարվում հետևյալ գիտական ուղղություններով՝

 • Օտար սկզբնաղբյուրները Հայկական լեռնաշխարհի հնագույն պատմության վերաբերյալ /մ.թ.ա. III-I հազարամյակ/
 • Կիլիկյան Հայաստանը Արևելք-Արևմուտք փոխհարաբերությունների հոլովույթում
 • Ռուս-հայկական փոխհարաբերությունների հիմնախնդիրները նոր և նորագույն շրջանում
 • Թուրքիայի պատմության հիմնախնդիրները
 • Պատմության դասավանդման մեթոդիկայի հիմնահարցերը

Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնը համագործակցում է ԵՊՀ Համաշխարհային պատմության ամբիոնի և ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի հետ: Ամբիոնի բոլոր մասնագետները ծավալում են ակտիվ գիտամանկավարժական գործունեություն, մասնակցում են միջբուհական, ներհամալսարանական, միջազգային և հանրապետական գիտաժողովների, պարբերաբար հեղինակում և տպագրում են արժեքավոր աշխատություններ և գիտական հոդվածներ:

Էլ. փոստ՝ worldhist17@aspu.am

Հեռ.` 59 70 16

Հայոց պատմության ամբիոն

Ամբիոնը հիմնադրվել է 1936-ին. առաջին վարիչը եղել է պրոֆեսոր Հակոբ Զորյանը:

Ներկայումս ամբիոնի 21 դասախոս դասավանդում է 31 առարկա, որից 17-ը բակալավրում, 14-ը`մագիստրատուրայում:Հայոց պատմություն առարկան դասավանդվում է համալսարանի բոլոր ֆակուլտետներում:

Հայոց պատմության ամբիոնը համագործակցում է ՀՀ ԳԱԱ պատմության, հնագիտության և ազգագրության, արևելագիտության ինստիտուտների, ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի հետ:

Ամբիոնի դասախոսներն ակտիվորեն մասնակցում են հանրապետական և միջազգային տարբեր գիտաժողովներին:

Էլ. փոստ՝ armhist16@aspu.am

Հեռ.` 59 70 12

Աշոտ Սուրենի Փիլիպոսյան

Հայոց պատմության ամբիոնի վարիչի պ/կ, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Վանիկ Հրանտի Վիրաբյան

Պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Աշոտ Աղասու Մելքոնյան

ՀՀ ԳԱԱ Ակադեմիկոս, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Էդգար Գագիկի Հովհաննիսյան

Պատմության և հասարակագիտության ֆակուլտետի դեկան, պատմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Սամվել Անդրանիկի Պողոսյան

Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Ավետիս Հմայակի Հարությունյան

Պատմ. գիտ. թեկ., պրոֆեսորի պ/կ

 

Էդիկ Գևորգի Գևորգյան

Պատմ. գիտ. թեկ., պրոֆեսորի պ/կ

Ֆրունզե Երվանդի Մայիլյան

Պատմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Լևոն Ռուբենի Սիմոնյան

Պատմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Խաչատուր Ռոստոմի Ստեփանյան

Ամբիոնի վարիչ, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Արմինե Մելսիկի Եփրիկյան

Պատմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Էդուարդ Վոլոդյայի Մելքոնյան

Պատմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Էդուարդ Հովսեփի Շարմազանով

Մանկ.գիտ.թեկ., դասախոս

Սուսաննա Անդրյուշի Խաչատրյան

Պատմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Եղյան Մարիամ Երվանդի

Պատմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Արմինե Ռաֆիկի Ավանեսյան

Մասնագետ

Վերջին հրապարակումներ

Ս.Պողոսյան, Ա.Ասրյան, Խ.Ստեփանյան, Է.Հովհաննիսյան
Հայոց պատմությունpdf
2009
Ուսումնական ձեռնարկ ոչ մասնագիտական ֆակուլտետների համար
Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ
Պատմություն և հասարակագիտությունpdf
2016
Տարեգիրք
Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ
Հասարակագիտություն առարկայի խնդիրները բուհում և դպրոցումpdf
2016
Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ
Պատմություն և հասարակագիտությունrar
2015
Տարեգիրք
Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ
«Ազգ, պետություն, հայրենիք. պետականության գաղափարը» 3-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածուpdf
2018
Նյութերի ժողովածու
Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ
Պատմություն և հասարակագիտությունrar
2017
Տարեգիրք_3
Հայկակական քաղաքակրթության ուսումնասիրման լաբորատորիա
Հայկական քաղաքակրթության ուսումնասիրման արդի հիմնախնդիրներըpdf
2016
Ժողովածու
Բոլոր հրապարակումները

Նորություններ