ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լաբորատորիայի գիտական գործունեության հիմնական ուղղություններն են՝

  • բարդ օքսիդային անօրգանական նյութերի` այդ թվում տարբեր խառնուրդային իոններով (Er3+, Yb3+, Ho3+, Fe2+/3+, Hf4+, Zr4+ և այլն) լեգիրված լիթիումի նիոբատի (LiNbO3) և օրթոբորատների {RAl3(BO3)4 (R-Y, Sm, Eu, Er, Yb)},
  • կրկնակի մոլիբդատ-վոլֆրամատների {ZMe(XO4)2; Z-K, Na; Me-Bi, Y, La, Ga; X-Mo, W} բովախառնուրդների սինթեզի,
  • ծավալային և մանրաթելային բյուրեղների, այդ թվում նանո- և միկրոկառուցվածքով և նուրբ թաղանթների ստացումը, դրանց սպեկտրադիտական, օպտիկական, ոչ գծային օպտիկական, լազերային, կառուցվածքային, էլեկտրա-օպտիկական, դիէլեկտրիկական և այլ հատկությունների ուսումնասիրությունը՝ նպատակադրվելով բացահայտել այդ նյութերի կիրառման հնարավորությունները, որպես ֆունկցիոնալ օպտիկական, ինտեգրված ֆոտոնիկական սարքերի և սխեմաների միկրո և նանո չափերով բաղադրիչների, օպտիկական սենսորների, բարձր հզորության լազերային ճառագայթի հաճախության փոխակերպման, լազերային հովացնող, ինքնահովացվող, ինչպես նաև՝ հեռահաղորդակցության համակարգերում։

Լաբորատորիայի հիմնական հետազոտական հնարավորությունները.

  • Վառարաններ և կամերաներ նոր նյութերի սինթեզի և ջերմային մշակման համար,
  • Ծավալային բյուրեղների ստացման համար ցածր ջերմաստիճանային լուծույթներից և խորը մերանման լուծույթային եղանակներով աճեցման սարքեր
  • Միկրո-ձգում ներքև եղանակով մանրաթելային բյուրեղների ստացման սարք
  • Բարակ թաղանթների ստացման հնարավորություն Զոլ-Գել եղանակով
  • Horiba տիպի ռամանյան մարադիտակ:

 

Նորություններ