ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

«Շախմատ» գիտահետազոտական ինստիտուտը (Շախմատի կրթական հետազոտությունների կենտրոնը) ստեղծվել է 2015 թվականին, որի կազմում ներգրավվել է հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիան։

Լաբորատորիան իրականացնում է սոցիոլոգիական, հոգեբանական և մանկավարժական ուսումնասիրություններ՝ ուղղված կրթական համակարգում շախմատի դասավանդման բարելավմանը:

Կենտրոնի նպատակն է նպաստել հանրակրթական դպրոցում շախմատի ուսուցման որակի շարունակական բարելավմանը և իրականացնել այդ գործընթացի մշտադիտարկում։

Կենտրոնի գիտահետազոտական ուղղություններն են․

 • Շախմատի և կրթական առաջընթացի համեմատական ուսումնասիրություններ.
  Այս ուղղությամբ աշխատանքները միտված են ընթերցանության, մաթեմատիկական գրագիտության և խնդիրներ լուծելու կարողությունների գնահատման գործիքակազմի մշակմանն ու փորձարկմանը, ինչպես նաև շախմատի ուսուցման արդյունավետության գնահատման հիմնական և կոնտեքստուալ գործոնների բացահայտմանը։
 • Շախմատի դասավանդման մեթոդաբանական հիմնախնդիրներ.
  Այս ուղղությամբ աշխատանքներն ընթանում են հետևյալ թեմաների շուրջ՝ 

Շախմատի դասավանդման օրինակով կրթության որակի գնահատման մեթոդաբանության մշակում

Շախմատի ուսուցիչների համար մեթոդական նյութերի ստեղծում, վերապատրաստման և մասնագիտական զարգացման հիմնախնդիրները

 • Շախմատը եվ ներառական կրթության պրակտիկան, որը բաժանվում է մի քանի ենթաթեմաների՝
  • Շախմատի ուսուցման արդյունքների և իմացական գործընթացների հոգեֆիզիոլոգիական ուսումնասիրություններ,
  • Շախմատի ուսուցումը և սովորողների հուզական ու վարքային փոփոխությունների ուսումնասիրությունը,
  • Սովորողների միջանձնային փոխհարաբերությունները և շախմատի ուսուցման փոխազդեցությունը։

Այս ուղղությամբ իրականացվող հետազոտական աշխատանքների խնդիրներն են՝ հոգեկարգավորիչ տեխնոլոգիաների մշակումն ու ներդրումը ներառական կրթության համակարգում և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների համար շախմատի ուսուցման ուսումնամեթոդական փաթեթի ստեղծումը։

Կանոնադրություն

Նորություններ