ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Կրթության իրականացման ձևեր
  • Առկա
  • Հեռակա
Բակալավրիատ
  • Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա
  • Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա՝ ռուսաց լեզվի ուսուցմամբ
  • Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա
Մագիստրատուրա
  • Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա (առկա, հեռակա)
  • Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա

 1922 թվականի նոյեմբերի 7-ին Երևանի պետական համալսարանի մանկավարժության ֆակուլտետի հիմքի վրա ստեղծվեց մանկավարժական ինստիտուտը: Սկզբնական կրթության ֆակուլտետը դարձավ Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հիմնադիր ֆակուլտետներից: Նորաստեղծ ինստիտուտը սկզբում ուներ միայն մանկավարժական ֆակուլտետ՝ նախադպրոցական, դպրոցական և արտադպրոցական մասնագիտություններով:

Սկզբնական կրթության ֆակուլտետն այսօր հանրապետությունում նախադպրոցական կրթական հաստատությունների մասնագետներ և տարրական դասարանների ուսուցիչներ պատրաստող միակ դարբնոցն է:

Սկզբնական կրթության ֆակուլտետը բազմագործառութային, ուսումնագիտական, հետազոտական կառույց է, որի շրջանավարտները ոչ միայն վաստակաշատ ուսուցիչներ են, այլև կրթության կազմակերպիչներ, պետական-քաղաքական գործիչներ:

Ֆակուլտետն առկա և հեռակա կրթական համակարգերում պատրաստում է բակալավրներ և մագիստրանտներ, ինչպես նաև կրթություն իրականացնում  ասպիրանտուրայում:

Ուսանողների թվով ֆակուլտետն այսօր համալսարանի խոշորագույն ստորաբաժանումներից է: Բակալավրի և մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերում սովորում է շուրջ 1150 ուսանող: Ֆակուլտետի տարբեր ստորաբաժանումներում աշխատում է ավելի քան 50 մասնագետ՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, գիտությունների դոկտորներ, պրոֆեսորներ, գիտությունների թեկնածուներ և դոցենտներ, ինչպես նաև ասիստենտներ և դասախոսներ:

Ֆակուլտետում աշխատում են ինչպես երկարամյա փորձ և բարձր համարում ունեցող մասնագետներ, այնպես էլ երիտասարդ դասախոսներ, ովքեր զբաղվում են գիտամանկավարժական գործունեությամբ:

Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը սերտորեն համագործակցում է ոչ միայն ՀՀ հանրակրթական դպրոցների և նախադպրոցական հաստատությունների, կրթության ոլորտի տարբեր ստորաբաժանումների, այլև Սփյուռքի հայկականհամայնքների կրթական կառույցների հետ:

Ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներից շատերը դասախոսություններով հանդես են գալիս Սիրիայում, Պարսկաստանում, Լիբանանում, Քուվեյթում, Միացյալ Արաբական Էմիրություններում, ԱՊՀ երկրներում և այլն: Ֆակուլտետը համագործակցում է նաև արտասահմանյան մի շարք հեղինակավոր բուհերի հետ:

Ֆակուլտետի բազմաթիվ դասախոսներ ընդգրկված են ինչպես հանրակրթական դպրոցների, այնպես էլ բուհական ծրագրերի և դասագրքերի հեղինակային խմբերում, միջազգային կրթական ծրագրերում, հանդես են գալիս հանրապետակլան և միջազգային գիտաժողովներում:

Աշխատակազմ

Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոն

Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնը հիմնադրվել է 1944 թվականին մանկավարժ Արաքսյա Հունանյանի նախաձեռնությամբ:

1961թ. նախադպրոցական մանկավարժության ամբիոնի վարիչի պաշտոնը ստանձնել է հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Էմմա Ալեքսանդրյանը, ով եռանդուն գործունեություն է ծավալել ամբիոնը նոր կադրերով համալրելու, դասավանդման որակը բարձրացնելու և ամբիոնում գիտահետազոտական աշխատանքների ծավալման ուղղությամբ:

Ստեղծման օրվանից ամբիոնում աշխատել են ճանաչված գիտնականներ, որոնց գործն այսօր շարունակում են ոլորտի առաջատար դասախոսները:   

Դասավանդման որակի բարելավման նպատակով ամբիոնում պարբերաբար կազմակերպվում են սեմինար-քննարկումներ՝ նվիրված դասավանդման ընթացքում փոխներգործուն մեթոդների կիրառմանը, իսկ գնահատման նոր համակարգի ներդրման և արդյունավետության վերահսկման նպատակով ճշգրտվել են գնահատման բաղադրիչները, 100 բալային համակարգի չափելի գործիքներն ու գնահատման ռուբրիկները:

Պարբերաբար կազմակերպվող դասալսումներն ու դրանց քննարկումները նպաստում են դասավանդման նոր պահանջների արդյունավետ իրականացմանը:

Ամբիոնում քննարկվում և համապատասխանաբար քննարկման են ուղարկվում ատենախոսություններ, առարկայական ծրագրեր՝ ԵՊՀ, Վանաձորի, Արցախի պետական մանկավարժական համալսարաններ, Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտ:

2014 թվականից ամբիոնը համագործակցում է Բելառուսի Հանրապետության Մաքսիմ Տանկի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի հետ:

Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնը գիտատեսական, մեթոդական, գիտագործնական խնդիրներով սերտ համագործակցում է համալսարանի հատուկ կրթության ֆակուլտետի և մի շարք համահամալսարանական ամբիոնների հետ:

Ամբիոնի բոլոր դասախոսները պարբերաբար մասնակցում են կրթական տարբեր ծրագրերի աշխատանքներին և՛ որպես վերապատրաստվողներ, և՛ որպես վերապատրաստողներ համահամալսարանական, հանրապետական և միջազգային գիտաժողովներին: Նրանց կողմից հրատարակված «Նախադպրոցական մանկավարժություն» բուհական դասագիրքը, ուսումնամեթոդական ձեռնարկները, նախադպրոցական կրթության համալիր ծրագրերը, մասնագիտական տարբեր ամսագրերում տպագրված հոդվածներն օգտակար են ուսանողների,նախադպրոցական կրթական համակարգի աշխատողների և նախադպրոցահասակ երեխաների ծնողների համար:

Ամբիոնի բոլոր դասախոսներն իրականացնում են նաև ներֆակուլտետային ակտիվ հասարակական գործունեություն:

Ամբիոնի գիտական ուղղություններն են`

  •  Նախադպրոցական կրթական համակարգի բարեփոխումների ներդրումը;
  •  Նախադպրոցական կրթության ժամանակակից հայեցակարգի կատարելագործումը;
  •  Նախադպրոցականի դաստիարակության և զարգացման ժամանակակից տեխնոլոգիաների մշակումը, մասնավորապես` խոսքի զարգացման տարրական մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորման, ֆիզիկական դաստիարակության, էկոլոգիական կրթության, կերպարվեստի և երաժշտական դաստիարակության: 

 

 Էլ. փոստ՝ preschool-edu44@aspu.am

 Հեռ.` 59 70 64

Աշոտ Տեր-Գրիգորյանի անվան մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Աշոտ Տեր-Գրիգորյանի անվան մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնը, որ մինչ այդ գործում էր մանկավարժության և տարրական ուսուցման մեթոդիկաների ամբիոնի կազմում, հիմնադրվել է 1971 թվականին մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ‹‹Ժպիտի շքանշանակիր›› Աշոտ Տեր-Գրիգորյանի նախաձեռնությամբ: Ամբիոնը սպասարկում էր ֆակուլտետում դասավանդվող մասնագիտական առարկաները` հայոց լեզու, հայոց լեզվի տարրական ուսուցման մեթոդիկա, լեզվաբանության ներածություն, խոսքի զարգացում, գրաբար:

Ստանձնելով տարրական դպրոցի մայրենիի ուսուցիչների պատրաստման պատասխանատու գործընթացը` ամբիոնը պրոֆ. Տեր-Գրիգորյանի նախաձեռնությամբ ձեռնամուխ է լինում նոր դասագրքեր, դասընթացներ, ծրագրեր մշակելու, մանկավարժական փորձաշրջաններ կազմակերպելու, ուսումնամեթոդական գրականություն ստեղծելու դժվարին և պատասխանատու գործին: Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը սեմինար-դասախոսություններ է վարել ինչպես Հայաստանի Հանրապետության, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղի և Աբխազիայի դպրոցներում: Առ այսօր ամբիոնը զբաղվում է ՀՀ,Սփյուռքի հայկական կրթօջախների կրթության բովանդակության խնդիրներով: Տարբեր տարիներին այս ամբիոնում աշխատել են հայտնի գիտնականներ Սերգեյ Աբրահամյանը, Ահարոն Գրիգորյանը, Նվարդ Պառնասյանը, Հմայակ Օհանյանը, Ռուբեն Բաղրամյանը, Արտեմ Սարգսյանը, Անժել Քյուրքչյանը և այլ նվիրյալներ:

1998 թվականից ամբիոնը կրում է պրոֆեսոր Աշոտ Տեր-Գրիգորյանի անունը: Այժմ ամբիոնն աշխատում է Սկզբնական կրթության և Հատուկ կրթության ֆակուլտետների կազմում: Ամբիոնում աշխատում են ինչպես երկարամյա փորձ ունեցող, այնպես էլ երիտասարդ դասախոսներ, որոնց մի մասը գործուն մասնակցում է հանրապետական և միջազգային գիտաժողովներին և կլոր սեղաններին:

Էլ. փոստ՝  primarmedu42@aspu.am

Հեռ.` 59 70 62

Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոն

Ամբիոնը կազմավորվել է 1970 թվականին: Ամբիոնում իրականացվում են տարրական դպրոցի ապագա ուսուցչի մաթեմատիկական-մեթոդական պատրաստման կրթական ծրագրեր: Ամբիոնի առաջատար մասնագետները մասնակցում են տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի չափորոշիչների և ծրագրերի ստեղծման, բարեփոխման գործընթացներին, ծավալում դասագրքաստեղծ գործունեություն, իրականացնում մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման հիմնահարցերին վերաբերող գիտական հետազոտություններ:

Ամբիոնի մի շարք դասախոսներ ներգրավված են Մաթեմատիկական կրթության գիտական լաբորատորիայի աշխատանքներում, որը ղեկավարում է Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Բորիս Նահապետյանը:

Ամբիոնը համագործակցում է ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտի, Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի և հանրապետության մի շարք հանրակրթական դպրոցների հետ:

 

Էլ. փոստ՝ primathedu43@aspu.am

Հեռ.` 59 70 63

Նորություններ