ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 

Ամբիոնը հիմնադրվել է 1947-1948 ուս.տարում՝ «Քաղաքատնտեսության ամբիոն» անվանմամբ. սկզբնական շրջանում ներառված էր Պատմա-աշխարհագրական ֆակուլտետի կազմում, իսկ հետագայում առանձնացված՝  համահամալսարանականի կարգավիճակով:

Իր գոյության մոտ 70 տարիների ընթացքում ամբիոնը ծավալել է ուսումնամեթոդական, գիտական և կրթության կազմակերպման գործունեություն:

Ամբիոնի ռազմավարական զարգացման հիմնական նպատակներն են.

  • միջազգային չափորոշիչներին կրթական ծրագրերի համապատասխանեցման ապահովումը,
  • դասավանդմանորակի բարձրացումը,
  • դասախոսությունների որակական և մեթոդական մակարդակի բարձրացումը, 
  • գիտականգործունեությանընդլայնումը,
  • ամբիոնիաշխատանքներիկազմակերպչականևկառավարմանգործընթացներիարդյունավետությանբարձրացումը,
  • տնտեսագիտական արդիական թեմաների վերաբերյալ դասախոսությունների կազմակերպումը:  

Բացի ընդհանուր տնտեսագիտության տեսությունից, որը դասավանդվում է համալսարանի բոլոր ֆակուլտետներում, ամբիոնը սպասարկում է նաև Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի «Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն» մասնագիտության տնտեսագիտական առարկաները, ինչպես նաև Կուլտուրայի ֆակուլտետի «Սոցիալ-մշակութային գործունեություն.կառավարում, մենեջմենթ» մասնագիտության թողարկող ամբիոնն է:

Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնն իրականացնում է բակալավրիատի 47 և մագիստրատուրայի 25 առարկաների գծով ուսուցում, ինչպես նաև կրթություն ասպիրանտուրայում:

Ամբիոնում դասավանդում է 4 պրոֆեսոր, 3 դոցենտ, 3 ասիստենտ:  

Դասընթացի անվանումը՝ Կրթության կառավարում  

Որակավորումը՝ Կրթության կառավարման մագիստրոս

Դասընթացի լեզուն՝ Հայերեն և անգլերեն

Դասընթացի ձևը՝ առկա

Լիցենզավորում ստացած/հավատարմագրված/ վավերացված է՝ ՀՀ Կրթության և գիտութան նախարարության կողմից

Դասացուցակ (2020-2021 ուստարվա առկա մագիստրատուրա, 2-րդ կիսամյակ)

Դասացուցակ (2020-2021 ուստարվա հեռակա մագիստրատուրա, 2-րդ կիսամյակ)

 

TEMPUS MAHATMA ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

MAHATMA (Բարձրագույն կրթության կառավարման մագիստրոսական ծրագիր. կառավարիչների պատրաստում կրթական փոխակերպման իրականացման նպատակով) եռամյա միասնական ծրագիր է բազմաթիվ երկրների մասնակցությամբ http://www.mahatma.am/:

ԾՐԱԳՐԻ ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
Հայաստանում և Վրաստանում բարձրագույն կրթության կառավարման փոխակերպման նպաստում բարձրագույն կրթության կառավարման նոր մագիստրոսական/ մասնագիտական զարգացման ծրագրերի ներդրաման միջոցով:

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Ծրագիրը միտված է անրադառնալու Հայասատանյան բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների (ԲՈՒՀ) բարելավված կառավարման անհրաժեշտությանը՝ապահովելով արդյունավետ կառավարում խնդիրենրի իրագործման, ուսումնական կամ հասարակության լայնատարած պարտավորությունների կատարման նպատակով: Ծրագիրը մտավոր և մասնագիտական մարտահրավեր է բուհերի կառավարման մարմինների և այն աշխատակիցների համար, ովքեր ունեն ղեկավար պաշտոն զաբղեցնելու նկրտումներ:

 


     
 


ԾՐԱԳՐԻ ՎԱՎԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Կրթության կառավարման մագիստրոսական ծրագիրը հնարավորություն է տալիս շրջանավարտներին իրականացնել գործառույթներ կրթական ոլորտի բոլոր կազմակերպություններում: Նրանք կարող են կիրառել խորաթափանց գիտելիքներ ներկայիս կրթական համակարգի կառավարման, ղեկավարման և մանկավարժական խնդիրների ու մարտահրավերների վերաբերյալ, ինչպես նաև գործադրել իրենց կարողությունը՝ կատարելու հեռանկարային դիտարկումներ կրթության ոլորտի կառավարման խնդիրների դեմ համաշխարհային պայքարի վերաբերյալ:

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ
►Բակալավրիատ. միջին գնահատականը (GPA) 2.5
► Կրեդիտային կայունության համարժեքի ապահովում համաձայն ՀՊՄՀ-ի կողմից պահանջված կրեդիտներին
► Անգլերեն լեզվի իմացության ապացույց
► Ինքնակենսագրական
► Ինքնակենսագարականի ներկայացում, ներառյալ մոտիվացիան և նպատակները՝ ընդգծելով հայտատուի հետաքրքրությունը


ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ
Ի պատասխան գործնականում ծագող մարտահրավերների լայնատարած շրջանակի՝ շրջանավարտները ձեռք են բերում կառավարման, ղեկավարման և մանկավարժության ոլորտի գիտելիքներ և հմտություններ, որոնք հնարավորություն են տալիս զբաղեցնելու ղեկավար պաշտոններ հետևյալ տեսակի հաստատություներում և ոլորտներում՝
► Հանրային և մասնավոր կրթական հաստատություններ
► Ծառայություններ մատուցող ընկերություններ (օր.՝Խորհրդատվություն)
► Կրթական միավորումներ
► Պետական մարմիններ (նախարարություններ և այլ)
► Կրթական ոլորտի այլ կազմակերպություններ

ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆ!


Լրացուցիչ տեղեկատվության համար այցելե՛ք:  

ՀՊՄՀ Կրթության կառավարման ներածական ձեռնարկ

ԲԿԿ Դասընթացի նկարագրական ձեռնարկ

MAHATMA Ծրագրի պլանավորում

Աշխատանքային ծրագիր

Կանոնադրություն

Ուսանողների գործունեությունը

EXPO 2014

Ուսուցում Անգլիայում

Ուսուցողական այց Վրաստան

Այցելություն դպրոցներ

Պրակտիկա ՄԱԿ-ի ՀՏՎ-ում

 

 

Աշխատակազմ

Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի աշխատակազմ

Ռիտա Նիկոլայի Գևորգյան

Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի վարիչ, տնտ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Սասունիկ Հենրիկի Մելիքյան

Պատմ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

Մկրտիչ Հովհաննեսի Ավագյան

Կրթական բարեփոխումների և որակի վարչության պետ, փիլ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

Գևորգ Սերգեյի Թադևոսյան

Կուլտուրայի ֆակուլտետի դեկան, մանկ., գիտ. թեկ., պրոֆեսոր

Մաքսիմ Տիգրանի Սարգսյան

Տնտ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր, խորհրդատու

Սոնա Գրիգորի Պողպատյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Կարեն Գրիգորի Խոջոյան

Տնտ. գիտ. թեկ., դոցենտ

 

Կառլեն Գագիկի Խաչատրյան

Տնտ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Արմինե Սերյոժայի Միսակյան

Տնտ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Լուսինե Լևոնի Սողոմոնյան

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

 

Վահան Ժորայի Սարգսյան

Պրակտիկայի կենտրոնի ղեկավար, հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Ծրագրի ղեկավար

 

Գրիգոր Մանվելի Մնացականյան

Տնտ. գիտ. թեկ., ասիստենտ

 

Սվետլանա Արկադիի Դալլաքյան

Տնտ. գիտ. թեկ., դասախոս

Աննա Ֆահրադի Մկրտչյան

Դասախոս

Փիրուզա Մարտունի Սարգսյան

Մասնագետ

Նորություններ