ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 

Ամբիոնը հիմնադրվել է 1947-1948 ուս.տարում՝ «Քաղաքատնտեսության ամբիոն» անվանմամբ. սկզբնական շրջանում ներառված էր Պատմա-աշխարհագրական ֆակուլտետի կազմում, իսկ հետագայում առանձնացված՝  համահամալսարանականի կարգավիճակով:

Իր գոյության մոտ 70 տարիների ընթացքում ամբիոնը ծավալել է ուսումնամեթոդական, գիտական և կրթության կազմակերպման գործունեություն:

Ամբիոնի ռազմավարական զարգացման հիմնական նպատակներն են.

  • միջազգային չափորոշիչներին կրթական ծրագրերի համապատասխանեցման ապահովումը,
  • դասավանդմանորակի բարձրացումը,
  • դասախոսությունների որակական և մեթոդական մակարդակի բարձրացումը, 
  • գիտականգործունեությանընդլայնումը,
  • ամբիոնիաշխատանքներիկազմակերպչականևկառավարմանգործընթացներիարդյունավետությանբարձրացումը,
  • տնտեսագիտական արդիական թեմաների վերաբերյալ դասախոսությունների կազմակերպումը:  

Բացի ընդհանուր տնտեսագիտության տեսությունից, որը դասավանդվում է համալսարանի բոլոր ֆակուլտետներում, ամբիոնը սպասարկում է նաև Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի «Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն» մասնագիտության տնտեսագիտական առարկաները, ինչպես նաև Կուլտուրայի ֆակուլտետի «Սոցիալ-մշակութային գործունեություն.կառավարում, մենեջմենթ» մասնագիտության թողարկող ամբիոնն է:

Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնն իրականացնում է բակալավրիատի 47 և մագիստրատուրայի 25 առարկաների գծով ուսուցում, ինչպես նաև կրթություն ասպիրանտուրայում:

Ամբիոնում դասավանդում է 4 պրոֆեսոր, 3 դոցենտ, 3 ասիստենտ:  

Դասընթացի անվանումը՝ Կրթության կառավարում  

Որակավորումը՝ Կրթության կառավարման մագիստրոս

Դասընթացի լեզուն՝ Հայերեն և անգլերեն

Դասընթացի ձևը՝ առկա

Լիցենզավորում ստացած/հավատարմագրված/ վավերացված է՝ ՀՀ Կրթության և գիտութան նախարարության կողմից

Դասացուցակ (2021-2022 ուստարվա առկա մագիստրատուրա, 1-ին կիսամյակ)

Դասացուցակ (2020-2021 ուստարվա հեռակա մագիստրատուրա, 1-ին կիսամյակ)

 

TEMPUS MAHATMA ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

MAHATMA (Բարձրագույն կրթության կառավարման մագիստրոսական ծրագիր. կառավարիչների պատրաստում կրթական փոխակերպման իրականացման նպատակով) եռամյա միասնական ծրագիր է բազմաթիվ երկրների մասնակցությամբ http://www.mahatma.am/:

ԾՐԱԳՐԻ ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
Հայաստանում և Վրաստանում բարձրագույն կրթության կառավարման փոխակերպման նպաստում բարձրագույն կրթության կառավարման նոր մագիստրոսական/ մասնագիտական զարգացման ծրագրերի ներդրաման միջոցով:

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Ծրագիրը միտված է անրադառնալու Հայասատանյան բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների (ԲՈՒՀ) բարելավված կառավարման անհրաժեշտությանը՝ապահովելով արդյունավետ կառավարում խնդիրենրի իրագործման, ուսումնական կամ հասարակության լայնատարած պարտավորությունների կատարման նպատակով: Ծրագիրը մտավոր և մասնագիտական մարտահրավեր է բուհերի կառավարման մարմինների և այն աշխատակիցների համար, ովքեր ունեն ղեկավար պաշտոն զաբղեցնելու նկրտումներ:

 


     
 


ԾՐԱԳՐԻ ՎԱՎԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Կրթության կառավարման մագիստրոսական ծրագիրը հնարավորություն է տալիս շրջանավարտներին իրականացնել գործառույթներ կրթական ոլորտի բոլոր կազմակերպություններում: Նրանք կարող են կիրառել խորաթափանց գիտելիքներ ներկայիս կրթական համակարգի կառավարման, ղեկավարման և մանկավարժական խնդիրների ու մարտահրավերների վերաբերյալ, ինչպես նաև գործադրել իրենց կարողությունը՝ կատարելու հեռանկարային դիտարկումներ կրթության ոլորտի կառավարման խնդիրների դեմ համաշխարհային պայքարի վերաբերյալ:

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ
►Բակալավրիատ. միջին գնահատականը (GPA) 2.5
► Կրեդիտային կայունության համարժեքի ապահովում համաձայն ՀՊՄՀ-ի կողմից պահանջված կրեդիտներին
► Անգլերեն լեզվի իմացության ապացույց
► Ինքնակենսագրական
► Ինքնակենսագարականի ներկայացում, ներառյալ մոտիվացիան և նպատակները՝ ընդգծելով հայտատուի հետաքրքրությունը


ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ
Ի պատասխան գործնականում ծագող մարտահրավերների լայնատարած շրջանակի՝ շրջանավարտները ձեռք են բերում կառավարման, ղեկավարման և մանկավարժության ոլորտի գիտելիքներ և հմտություններ, որոնք հնարավորություն են տալիս զբաղեցնելու ղեկավար պաշտոններ հետևյալ տեսակի հաստատություներում և ոլորտներում՝
► Հանրային և մասնավոր կրթական հաստատություններ
► Ծառայություններ մատուցող ընկերություններ (օր.՝Խորհրդատվություն)
► Կրթական միավորումներ
► Պետական մարմիններ (նախարարություններ և այլ)
► Կրթական ոլորտի այլ կազմակերպություններ

ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆ!


Լրացուցիչ տեղեկատվության համար այցելե՛ք:  

ՀՊՄՀ Կրթության կառավարման ներածական ձեռնարկ

ԲԿԿ Դասընթացի նկարագրական ձեռնարկ

MAHATMA Ծրագրի պլանավորում

Աշխատանքային ծրագիր

Կանոնադրություն

Ուսանողների գործունեությունը

EXPO 2014

Ուսուցում Անգլիայում

Ուսուցողական այց Վրաստան

Այցելություն դպրոցներ

Պրակտիկա ՄԱԿ-ի ՀՏՎ-ում

 

 

Աշխատակազմ

Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի աշխատակազմ

Նորություններ