ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնը հիմնադրվել է 1947-1948 ուսումնական տարում՝ «Քաղաքատնտեսություն» ամբիոն անվանմամբ։ Սկզբնական շրջանում ներառված էր Պատմա-աշխարհագրական ֆակուլտետի կազմում․ հետագայում առանձնացվեց համահամալսարանականի կարգավիճակով և վերանվանվեց «Տնտեսագիտության տեսություն» ամբիոնի, իսկ 2014 թվականից՝ «Տնտեսագիտության և կառավարման»։

Շուրջ 70 տարի ամբիոնը ծավալել է ուսումնամեթոդական, գիտական և կրթության կազմակերպման գործունեություն։ Տարբեր տարիների ամբիոնը ղեկավարել են տնտեսագիտության որոտում ճանաչված մասնագետներ Հարություն Մկրտչյանը, Վազգեն Աղուզումցյանը, Լևոն Սարգսյանը, Մաքսիմ Սարգսյանը, Դավիթ Սարգսյանը, Կառլեն Խաչատրյանը, իսկ 2019 թվականից ամբիոնի վարիչն է Ռիտա Գևորգյանը։

Վերջինիս փորձառության և ամբիոնի միասնական աշխատակազմի շնորհիվ՝ կառույցն իր կարևոր ներդրումն ունի համալսարանի ուսումնամեթոդական եւ գիտական աշխատանքներում։ Ի դեպ, վերջին 4-5 տարիներին ամբիոնում համատեղությամբ աշխատանքային գործունեություն էր ծավալում ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Գրիշա Ղարիբյան: Բացի «Ընդհանուր տնտեսագիտության տեսություն» առարկայից, որը դասավանդվում է բուհի բոլոր ֆակուլտետներում, ամբիոնը սպասարկում է նաև Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն, Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի Արվեստի պատմության, տեսության և մշակութաբանության, Պատմության և հասարակագիտության ֆակուլտետի Հասարակագիտության ամբիոննների տնտեսագիտական և կառավարման բնույթի առարկաները:

Ամբիոնի կողմից թողարկվում են՝ «Կառավարում (ըստ ոլորտի)» բակալավրի կրթական ծրագրով մշակույթի ոլորտի մասնագետներ, իսկ «Կրթության կառավարում» մագիստրոսական ծրագրի շրջանակում՝ կրթության կառավարման մասնագետներ:

  

 
     

Աշխատակազմ

Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի աշխատակազմ

Նորություններ