ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՀՊՄՀ-ի Ուսանողական գիտական ընկերությունը բուհի ուսանողներին, հետբուհական, շարունակական կրթություն ստացողներին և գիտահետազոտական աշխատանքներում ներգրավված երիտասարդներին միավորող համալսարանական ինքնակառավարվող հասարակական կառույց է: Սովորողների ստեղծագործական ներուժը բացահայտելու և զարգացնելու համար ՈւԳԸ-ն եռանդուն գործունեություն է ծավալում՝ միավորելով համալսարանի նորարար, նախաձեռնող ու պատասխանատու ուսանողներին։  ՈւԳԸ-ն իր գործունեությամբ նպաստում է նաև Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանը և գիտության զարգացմանը։

Ուսանողական գիտական ընկերությունը հնարավորություն է տալիս՝

  • դրսևորվել գիտական գործունեության մեջ, դառնալ լավագույնը մասնագիտական ոլորտում,
  • հեռանկարային է՝ հաջող ուսումնառության և կարիերայի առաջխաղացման գործում
  • միտված է ստեղծել դրական մթնոլորտ և փոխգործուն համակազմ

ՈւԳԸ-ն բաց է նրանց համար, որոնք

  • ունեն բազմաբովանդակ նախագծերում նախաձեռնելու և իրագործելու համարձակ գաղափարներ,
  • ուզում են ծանոթանալ մարդկանց հետ և կիսվել նորանոր գաղափարներով,
  • ձգտում են դառնալ գիտական միջոցառումների, մրցույթների և կոնֆերանսների եռանդուն մասնակից և կազմակերպիչ

ՈՒԳԸ-ն հնարավորություն է ընձեռում ուսանողներին 

  • գրել գիտական հոդվածներ,
  • հրապարակային զեկույցով ելույթ ունենալ գիտական կոնֆերանսում,
  • ստեղծել սեփական նախագծեր,
  • կազմակերպել և անցկացնել միջոցառումներ,
  • կազմակերպել և իրականացնել սեմինարներ, վարպետության դասեր, կլոր սեղաններ և այլն

ՀՊՄՀ-ի ՈւԳԸ-ի նպատակը ուսանողների գիտական, հետազոտական-ստեղծագործական ներուժի բացահայտումն ու խթանումն է, գիտական-մանկավարժական գուրծունեության մշակույթի ձևավորումը։

ՀՊՄՀ-ի ՈւԳԸ-ի խնդիրներն են՝

  • ձևավորել գիտական, հետազոտական գործունեությամբ հետաքրքրված ակտիվ, ուսանողական համայնք,
  • ստեղծել համալսարանի ստորաբաժանումների և ուսանողների համար տեղեկատվական և հաղորդակցական հարթակ, ապահովել փոխգործակցություն,
  • բարձրացնել գիտական գործունեության նկատմամբ հետաքրքրությունը,
  • ուսանողներին ներգրավել համալսարանական նախագծերում և հետազոտական աշխատանքներում,
  • նպաստել ուսանողների մտավոր, բարոյական և հոգևոր զարգացման պահանջմունքների բավարարմանը,
  • ուսանողի բարոյական, ազգային և համամարդկային արժեքների ձևավորմանն ուղղված միջոցառումների կազմակերպում,
  • խթանել ուսումնական գործընթացում հետազոտական ինքնուրույն աշխատանքի կազմակերպմանը,
  • աջակցել երիտասարդական նախաձեռնությունների և նախագծերի իրականացման գործընթացին,
  • նպաստել ուսանողների և հետբուհական-շարունակական կրթություն ստացողների գրահրատարակչության գործընթացին,
  • նպաստել ՀՊՄՀ-ի ուսանողական համակազմին՝ միջազգային գիտակրթական գործընթացներին մասնակցելուն,
  • նպաստել հայ մանկավարժական մտքի ուսումնասիրությանը, խթանել զարգացումն ու տարածումը,
  • ձևավորել մանկավարժական մտածելակերպ

ՀՊՄՀ-ի ՈւԳԸ-ի գործառույթներն են՝

  • գիտական ու կրթական ուղղվածություն ունեցող ուսանողական գիտաժողովների, կոնֆերանսների, սեմինարների, գիտահանրամատչելի դասախոսությունների և այլ միջոցառումներ կազմակերպում,
  • պետական մարմիններում և բուհում ՀՊՄՀ-ի ՈւԳԸ-ի անդամների շահերի ներակայացում,
  • աջակցել ուսանողներին անկախ գիտական հետազոտությունների և գիտական աշխատանքի իրականացման կազմակերպչական գործերում
  • անցկացնել համալսարանական, հանրապետական և միջազգային գիտական միջոցառումներ,
  • ապահովել ՀՊՄՀ-ի ՈւԳԸ-ի անդամների մտավոր սեփականության պաշտպանությունը և գիտական աշխատանքների հրատարակումը,
  • խրախոսել և ներկայացնել ՀՊՄՀ-ի ՈւԳԸ-ի անդամների գիտական նվաճումները՝ հանրապետական և միջազգային մակարդակներում,
  • աջակցել ՀՊՄՀ-ի Գիտահետազոտական կենտրոնի աշխատանքներին, մասնավորապես՝ ուսանողական համակազմին վերաբերող ծրագրերում և միջոցառումներում,
  • ապահովել ՀՊՄՀ-ի ուսանողների ակտիվ մասնակցությունը ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և երիտասարդության ոլորտներում իրականացվող բարեփոխումների գործընթացներին,
  • ՀՀ և արտասահմանյան ուսումնական հաստատությունների ուսանողական գիտական ընկերությունների և այլ կազմակերպությունների հետ համագործակցություն,
  • իր իրավասությունների սահմաններում ՀՊՄՀ-ի ՈւԳԸ-ի Ընդհանուր Ժողովի որոշմամբ այլ գործառույթների իրականացում

Անդամակցություն ՈՒԳԸ-ին

ՀՊՄՀ-ի ՈւԳԸ-ի համակիր կարող է դառնալ ցանկացած ուսանող, իսկ անդամ՝ միայն այն ուսանողները և հետբուհական, շարունակական կրթություն ստացողները, որոնց ՄՈԳ-ը գերազանցում է 100 բալանոց համակարգում 70 միջին գնահատականը, ունի որևէ ամբիոնի երաշխավորություն և ընդունում են ՀՊՄՀ–ի ՈւԳԸ-ի կանոնադրությունը, իրենց գործունեությամբ նպաստում են ՈւԳԸ-ի նպատակների իրագործմանը։

  • անդամակցությունը կամավոր է,
  • անդամ կարող են լինել բուհի ուսանողները և հետբուհական, շարունակական կրթություն ստացողները,
  • ՈՒԳԸ անդամ լինելու համար տարիքային սահմանափակում չկա,
  • ՈՒԳԸ անդամ կարող են լինել առկա և հեռակա համակարգում սովորողները,
  • անդամներն ունեն հավասար իրավունքներ,
  • անդամագրումը տեղի է ունենում ՀՊՄՀ-ի ՈւԳԸ-ի նախագահին տվյալ անձի դիմումի համաձայն․ հաստատումից հետո, ՀՊՄՀ-ի և ՈւԳԸ-ի Ընդհանուր ժողովի որոշած ձևաչափով, դիմորդը ստանում է անդամության վկայական,
  • ՀՊՄՀ –ի ՈւԳԸ-ի անդամությունից դուրս գալը կատարվում է տվյալ անդամի դիմումի կամ ՈւԳԸ-ի Խորհրդի՝ տվյալ անդամին ՈւԳԸ-ի անդամությունից հեռացնելու մասին որոշման հիման վրա. ըստ Ընդհանուր ժողովի որոշման անդամության կարգի, կամ ՀՊՄՀ –ի ՈւԳԸ-ի կանոնադրությամբ սահմանված պարտականությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար

ՀՊՄՀ-ի ՈւԳԸ-ի անդամն իրավունք ունի՝

  • ընտրել, ընտրվել և նշանակվել ՈւԳԸ-ի ղեկավար մարմիններում,
  • ՈւԳԸ-ի ղեկավար մարմինների քննարկմանը ներկայացնել ՈւԳԸ-ի գործունեության և ծրագրերի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ,
  • ազատ արտահայտել սեփական տեսակետները,
  • օգտվել ՈւԳԸ-ի իրավական, ֆինանսական, տեխնիկական, տեղեկատվական և այլ աջակցություններից,
  • իրազեկ լինելու ՈւԳԸ-ի գործունեությանը,
  • ներկա գտնվել ՈւԳԸ-ի միջոցառումներին,
  • դիմել ՈւԳԸ-ի մարմինների աշխատանքների արձանագրման մասին քաղվածք ստանալու համար՝ հիմնավորման պարագայում։
  • ՈւԳԸ այն անդամները, որոնք ունեն գերազանց առաջադիմություն և կատարում են գիտահետազոտական աշխատանք, ՈւԳԸ նախագահի երաշխավորմամբ և իրենց դիմումի համաձայն, կարող են դիմել ֆակուլտետի դեկանակտ, անհատական ուսումնական պլանով կրթությունը շարունակելու համար


ՀՊՄՀ-ի ՈւԳԸ-ի անդամը պարտավոր է՝ 

  • ակտիվ զբաղվել գիտական, հետազոտական գործունեությամբ կամ ընդգրկված լինել այս կամ այն կրթական ծրագրերին,
  • մասնակցել և աջակցել ՈւԳԸ-ի գործունեությանը,
  • իր գործունեությամբ և վարքով բարձր պահել ՀՊՄՀ-ի ՈւԳԸ-ի հեղինակությունը․ հանդես չգալ՝ առանց կառույցի իրավասու մարմնի կողմից տրված լիազորագրի,
  • գործել սույն կանոնադրությանը համապատասխան, կատարել ՈւԳԸ-ի կանոնադրական պահանջները և ղեկավար մարմինների որոշումները։

ՀՊՄՀ-ի ՈւԳԸ-ի նախագահի երաշխավորմամբ, ՈւԳԸ անդամները կխրախոսվեն տարբեր չափի դրամական պարգևատրումներով, պատվոգրերով, շնորհակալագրերով, «ՀՊՄՀ-ի ՈւԳԸ-ի Պատվավոր անդամ»-ի կրծքանշանով, սպորտային և մշակութային միջոցառումների տոմսերով, արտաքաղաքային և արտերկրային ուղեգրերով և այլ խրախոսական միջոցներով։

ՈւԳԸ-ի անդամներն ակտիվ մասնակիցներ և կազմակերպիչներ են ՀՊՄՀ-ում անցկացվող տարբնույթ գիտաժողովների: ՈՒԳԸ անդամ-ուսանողները մասնակցում են տարատեսակ  մրցույթների, վարպետության դասերի, ֆորումների, կոնֆերանսների, ցուցահանդեսների, դրամաշնորհային մրցույթների, որոնք իրականացվում են ՀՀ ողջ տարածքում, ինչպես նաև արտասահմանում:

Տարբեր տարիներին ՀՊՄՀ-ի Ուսանողական գիտական ընկերության նախագահներ են եղել Հայկ Գրիգորյանը (2002-2006 թթ․), Գեորգի Գաբրիելյանը (2006-2013թթ.), Մարիամ Մելքումյանը (2013-2017թթ․)։  

Կանոնադրություն

Նորություններ