ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐԸ


1. ՀՀ ավագ և հիմնական դպրոցի 800 ուսուցիչներ /2008-2012թթ./, յուրաքանչյուր խումբը 94 ժամ/:
2. Արցախի ավագ դպրոցի 200 ուսուցիչներ /2009թ-ին/, յուրաքանչյուր խումբը 94 ժամ//:
3. ՀՀ պատշպանության նախարարության սպաներ /16.12.2011թ./, յուրաքանչյուր խումբը 72 ժամ/:
4. ՀՀ պատշպանության նախարարության սպաներ /72 ժամ/18.09.2012-29.09.2012թթ.//:
5. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ վարչական անձնակազմին սպասարկող մասնագետներ /12.14.2015-12.25.2015թթ./:
6. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ ուսումնաօժանդակ անձնակազմ /12.10.2015-14.11.2015թթ./:
7. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի Մաթեմատիկայի գծով մասնագիտական վերապատրաստում /36 ժամ/, մասնակցել են 22 դասախոսներ /24.10.2016 - 04.11.2016թթ./:
8. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի Կենսաբանության և քիմիայի գծով մասնագիտական վերապատրաստում /36 ժամ/, մասնակցել են 13 դասախոսներ /12.12.2016- 23.12.2016 թթ./:
9. Արցախի պետական համալսարանի 220 դասախոսներ և 200 ուսուցիչներ:
10. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի Աշխարհագրության և էկոլոգիայի գծով մասնագիտական վերապատրաստում /36 ժամ/, մասնակցել են 19 դասախոսներ /20.02.2017-03.03.2017թթ./:
11. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Պատմության և հասարակագիտության ֆակուլտետի Պատմության գծով մասնագիտական վերապատրաստում /36 ժամ/, մասնակցել են 20 դասախոսներ /09.10.2017-20.10.2017թթ./:
12. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Բանասիրական ֆակուլտետի Հայոց լեզվի և գրականության գծով մասնագիտական վերապատրաստում /36 ժամ/, մասնակցել են 21 դասախոսներ /11.12.2017- 22.12.2017թթ./:
13. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Օտար լեզուների ֆակուլտետի Անգլերեն լեզվի և գրականության գծով միջազգային մասնագիտական վերապատրաստում /36 ժամ/, մասնակցել են 16 դասախոսներ /19.02.2018- 02.03.2018թթ./:
14. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի Կերպարվեստի գծով մասնագիտական վերապատրաստում /36 ժամ/, մասնակցել են 17 դասախոսներ /19.11.2018- 30.11.2018թթ./:
15. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի Արվեստի պատմության, տեսության և մշակութաբանության գծով մասնագիտական վերապատրաստում /36 ժամ/, մասնակցել են 8 դասախոսներ /19.11.2018- 30.11.2018թթ./:
16. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի գծով մասնագիտական վերապատրաստում /36 ժամ/, մասնակցել են 18 դասախոսներ /25.02.2019-08.03.2019թթ./:
17. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի, նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների, Ա. Տեր-Գրիգորյանի անվան մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի գծով մասնագիտական վերապատրաստում /36 ժամ/, մասնակցել են 36 դասախոսներ /04.11.2019-15.11.2019թթ./:
18. ՀՀ Դպրոցների տնօրենների թեկնածուների մասնագիտական վերապատրաստում /100 ժամ/, մասնակցել են 8 ուսուցիչներ /27.05.2019-17.06.2019թթ./:
19. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետի Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի, Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության գծով միջազգային մասնագիտական վերապատրաստում /36 ժամ/, մասնակցել են 38 դասախոսներ /26.10.2020-07.11.2020թթ./:
20. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի Կիրառական հոգեբանության և Հոգեբանության գծով միջազգային մասնագիտական վերապատրաստում /36 ժամ/, մասնակցել են 39 դասախոսներ /05.04.2021-17.05.2021թթ./:
21. «Ավիաուսումնական կենտրոն» ՓԲԸ դասախոսների մասնագիտական վերապատրաստում /01.06.2021-11.06.2021թթ./:

Նորություններ