ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐԸ

1.ՀՀ ավագ և հիմնական դպրոցի 800 ուսուցիչներ /2008-2012թթ./, յուրաքանչյուր խումբը 94 ժամ/:
2.Արցախի ավագ դպրոցի 200 ուսուցիչներ /2009թ-ին/, յուրաքանչյուր խումբը 94 ժամ//:
3.ՀՀ պատշպանության նախարարության սպաներ /16.12.2011թ./, յուրաքանչյուր խումբը 72 ժամ/:
4.ՀՀ պատշպանության նախարարության սպաներ /72 ժամ/18.09.2012-29.09.2012թթ.//:
5.Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ վարչական անձնակազմին սպասարկող մասնագետներ /12.14.2015-12.25.2015թթ./:
6.Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ ուսումնաօժանդակ անձնակազմ /12.10.2015-14.11.2015թթ./:
7.Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի Մաթեմատիկայի գծով մասնագիտական վերապատրաստում /36 ժամ/, մասնակցել են 22 դասախոսներ /24.10.2016 - 04.11.2016թթ./:
8.Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի Կենսաբանության և քիմիայի գծով մասնագիտական վերապատրաստում /36 ժամ/, մասնակցել են 13 դասախոսներ /12.12.2016- 23.12.2016 թթ./:
9.Արցախի պետական համալսարանի 220 դասախոսներ և 200 ուսուցիչներ:
10.Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի Աշխարհագրության և էկոլոգիայի գծով մասնագիտական վերապատրաստում /36 ժամ/, մասնակցել են 19 դասախոսներ /20.02.2017-03.03.2017թթ./:
11.Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Պատմության և հասարակագիտության ֆակուլտետի Պատմության գծով մասնագիտական վերապատրաստում /36 ժամ/, մասնակցել են 20 դասախոսներ /09.10.2017-20.10.2017թթ./:
12.Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Բանասիրական ֆակուլտետի Հայոց լեզվի և գրականության գծով մասնագիտական վերապատրաստում /36 ժամ/, մասնակցել են 21 դասախոսներ /11.12.2017- 22.12.2017թթ./:
13.Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Օտար լեզուների ֆակուլտետի Անգլերեն լեզվի և գրականության գծով միջազգային մասնագիտական վերապատրաստում /36 ժամ/, մասնակցել են 16 դասախոսներ /19.02.2018- 02.03.2018թթ./:
14.Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի Կերպարվեստի գծով մասնագիտական վերապատրաստում /36 ժամ/, մասնակցել են 17 դասախոսներ /19.11.2018- 30.11.2018թթ./:
15.Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի Արվեստի պատմության, տեսության և մշակութաբանության գծով մասնագիտական վերապատրաստում /36 ժամ/, մասնակցել են 8 դասախոսներ /19.11.2018- 30.11.2018թթ./:
16.Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի գծով մասնագիտական վերապատրաստում /36 ժամ/, մասնակցել են 18 դասախոսներ /25.02.2019-08.03.2019թթ./:
17.Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի, նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների, Ա. Տեր-Գրիգորյանի անվան մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի գծով մասնագիտական վերապատրաստում /36 ժամ/, մասնակցել են 36 դասախոսներ /04.11.2019-15.11.2019թթ./:
18.ՀՀ Դպրոցների տնօրենների թեկնածուների մասնագիտական վերապատրաստում /100 ժամ/, մասնակցել են 8 ուսուցիչներ /27.05.2019-17.06.2019թթ./:
19.Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետի Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի, Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության գծով միջազգային մասնագիտական վերապատրաստում /36 ժամ/, մասնակցել են 38 դասախոսներ /26.10.2020-07.11.2020թթ./:
20.Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի Կիրառական հոգեբանության և Հոգեբանության գծով միջազգային մասնագիտական վերապատրաստում /36 ժամ/, մասնակցել են 39 դասախոսներ /05.04.2021-17.05.2021թթ./:
21.«Ավիաուսումնական կենտրոն» ՓԲԸ դասախոսների մասնագիտական վերապատրաստում /01.06.2021-11.06.2021թթ./:
22.Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում պրոֆեսորադասախոսական կազմի օտար լեզվից ընդհանուր անգլերենի Ա2 - Բ1 տիրույթում վերապատրաստում /36 ժամ/, մասնակցել է 13 դասխոսներ /18.11.2021 - 07.01.2022թթ./:
23.Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում պրոֆեսորադասախոսական կազմի օտար լեզվից ընդհանուր անգլերենի Ա2 - Բ1 տիրույթում վերապատրաստում /36 ժամ/, մասնակցել է 22 դասխոսներ /02.02.2022 – 23.03.2022թթ./:
24․ Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում Պատմության և հասարակագիտության ֆակուլտետի` Հասարակագիտության, Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի, Հայոց պատմության ամբիոնների պրոֆեսորադասախոսական կազմի մանկավարժահոգեբանական վերապատրաստում /32 ժամ/, մասնակցել են 18 դասխոսներ /04.11.2022 – 05.13.2022թթ./:
25․Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում բոլոր ֆակուլտետների պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական կրթական ծրագրերի, առարկայական նկարագրերի որակի բարձրացմանն ուղղված մանկավարժամեթոդական վերապատրաստումներ /ընդհանուրը` 40 ժամ/: Մասնակցել է ամբողջ պրոֆեսորադասախոսական կազմը /16.06.2022-16.08.2022թթ./:
26․Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում 2022թ. օգոստոսի 15-ից մինչև օգոստոսի 19-ը իրականացվել է Արցախի հանրապետության 10 ուսուցիչների համար, «Ռուսաց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի» վերապատրաստման դասընթացներ (20 ժամ):

Նորություններ