ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 ► Համագործակցություն Ֆինլանդիայի Օուլուի համալսարանի հետ

Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող Կրթության որակ և համապատասխանություն երկրորդ վարկային ծրագրի շրջանակներում:

Ֆինլանդիայի Օուլուի հմալասարանի հետ համագործակցության նպատակն է մոտեցնել Հայաստանի մանկավարժական կրթությունը եվրոպականին՝ համաձայն Բոլոնիայի գործընթացի: Այս ծրագրի շրջանակներում մասնավորապես նախատեսվում է Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքում գործող կրթական ծրագրերին համապատասխան վերանայել բոլոր բակալավրական եւ մագիստրոսական կրթական ծրագրերը, վերանայել ներկայիս կառավարման եւ հաշվետվողականության կառուցվածքը՝ համալսարանի շրջանակներում թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը խթանելու համար, ներդնել ՈԱ ամուր համակարգ, մշակել ուսանողների պրակտիկայի նոր ծրագիր՝ ապագա ուսուցչի կարիքներին համապատասխան, վերանայել ուսանողի մասնագիտական ուղղվածության ընտրության և առաջխաղացման մոտեցումները: 

Նորություններ