АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Айк Сукиасян
30.08.2022

Заведующий кафедрой социологии, кандидат политических наук, доцент

sukiasyanhayk19@aspu.am

Кандидат политических наук, доцент/Заведующий кафедрой социологии

Образование
2016 - Доцент
2009 - Кандидат политических наук по специальности 23.00.02 “Политические институты и процессы
2006 - 2009 - Аспирант по политологии в Институте Философии, социологии и права НАН РА
2001-2006 - Ереванский государственный лингвистический университет им. В.Я. Брюсова: политолог, специалист французского языка

Учёная степень
Кандидат политических наук (Диссертация: Социально-политические аспекты формирования информационного общества (на примере Республики Армения), 062 специализированный совет ВАК)

Профессиональный опыт
2022 - Заведующий кафедрой общественных наук
2019 - до наст. - Доцент кафедры общественных наук АГПУ им. Абовяна.
2013 - до наст. - Ассистент кафедры Политологии Международного научно-образовательного центра Национальной академии наук Республики Армения
2013 - 2016 - Старший преподаватель кафедры по правам человека, демократии и европейских исследований при ЮНЕСКО
2013 - 2019 - Ассистент кафедры Политологии Международного научно-образовательного центра Национальной академии наук Республики Армения
2009 - до наст. - Старший научный сотрудник отдела Политических исследований Института философии, социологии и права НАН РА.

Преподаваемые курсы:
Гражданское образование
История политических учений
Политология

Научные интересы:
Информационная безопасность и информационные войны, геополитика, региональные проблемы, цивилизационные проблемы

Публикации (последних 5 лет)
• Տեղեկատվական հասարակություն․ սոցիալ-քաղաքական հիմնախնդիրներ»։ Երևան 2009, 268 էջ։
• Սուքիասյան, Հ. Օրդուխանյան Է. Քաղաքական մշակույթի առանձնահատկությունները Հայաստանում։ <<Լուսաբաց>> հրատ., Երևան, 2012, 94 էջ։
• Շիրինյան Լ․, Սուքիասյան Հ․, Օրդուխանյան Է․, Հայոց ցեղասպանության երկրաքաղաքական համատեքստը և հայկական հայցի էվոլյուցիան։ <<Գիտություն>> հրատ., Երևան, 2016, 135 էջ։
• Շիրինյան Լ․, Սուքիասյան Հ․, Օրդուխանյան Է․Հարավային Կովկասը կոնսոցիատիվ ժողովրդավարության համատեքստում։ <<Լիմուշ>> հրատ., Երևան, 2018, 136 էջ։
• Սուքիասյան, Հ. Օրդուխանյան Է․, Քաղաքագիտություն. ուսումնամեթոդական ձեռնարկ։ <<Լիմուշ>> հրատ., Երևան, 2016, 248 էջ։
• Շիրինյան Լ․, Սուքիասյան Հ․, Օրդուխանյան Հայաստանի քաղաքական զարգացման արդի հիմնախնդիրներ . տեսական եւ մեթոդաբանական հարցեր / Լ . Շիրինյան , Է . Օրդուխանյան , Հ . Սուքիասյան .- Եր .: Լիմուշ , 2020. - 112 էջ :
• Hayk Sukiasyan, Emil Ordukhanyan, Levon Shirinyan,Consociationalism in Theory and Practice: Methodological Issues of Implementation.WISDOM, VOL. 22 NO. 2 (2022): 2-2022, pp. 81-92.

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0002-2155-0154

Награды
Победитель конкурса “Особенности политической культуры в Армении”, представленный армянским фондом "Благочестивое поколение" - январь 2012
Победитель конкурса “Лучшая научная работа 2010” (в сфере политологии и права) организованный при поддержке Армянского Всемирного Конгресса, Союза Армня России и Национальной Академии Наук РА. - сентябрь 2011г.

Языки
французский (профессиональное владение), английский (профессиональное владение), русский (профессиональное владение)

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото