АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

АЛЕКСАНДР ХАЧАТУРОВИЧ ГУЩЯН
31.10.2016

Кандидат педагогических наук, профессор

ghushchyanaleqsandr05@aspu.am

Кандидат педагогических наук, профессор/Кафедра математики и методики ее преподавания

Образование
1958-1964 выпускник факультета математики Армянского Государственного Педагогического Университета им. Х. Абовяна.

Научная степень
Кандидат педагогических наук
Тема кандидатской диссертации: «Вопросы организации методики проведения учебных занятий по геометрии в старших классах средней школы».

Трудовой стаж
С 2011 г. - до сегодняшнего дня- Профессор кафедры  математики и методики ее преподавания
2006-2011 г. - Начальник управления координации учебной и научно-методической деятельности АГПУ
1994-1999 г. - Директор Базовой гимназии /по совмещению/
1990-2005 г. - Декан физико-математического факультета
1982-1990 г. - Доцент кафедры методики преподавания математики.
1979-1982 г. – Заместитель декана физико-математического факультета.
1977-1979 г. – Доцент кафедры методики преподавания математики.
1973-1977 г. – Старший преподаватель кафедры методики преподавания математики.

Читаемые курсы лекций
Бакалавриат
• Методика преподавания математики
• Выборочный курс /виды теорем и методика обучения их доказательств/
Магистратура
• Процесс обучения и предотвращение ошибок
• Предмет, по выбору /план школьного курса по геометрии в системе аксиом Вейля/
• Обобщающие лекции в старшей школе.
Круг научных интересов
Основные вопросы повышения эффективности обучения математики.
Членство
• Армянское математическое общество
• Настоящий член Академий педагогических наук РА и естественных наук РФ.

Публикации
1.Մեթոդական ցուցումներ մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացի բովանդակության և ուսուցման հիմնահարցերի մասին, «Յասոն», Ե., 2005թ., 72 էջ

2.Հատույթների կառուցման վերաբերյալ խնդիրների ուսուցումը վարժարանի ֆիզմաթ հոսքերում, «Մաթեմատիկայի ուսուցման գիտամեթոդական հիմնահարցեր» /ժող./., Յասոն», Ե. 2007թ., 10 էջ

3.Մասնագիտական /պրոֆիլային/ դիֆերենցացման պայմաններում ուսուցման բովանդակության ընտրության դիդկատիկական սկզբունքները երկրաչափության դպրոցական դասընթացում, «Մաթեմատիկայի ուսուցման գիտամեթոդական հիմնահարցեր»/ժող./, պրակ 3, «Յասոն», Ե. 2008թ., 8 էջ

4.Մաթեմատիկայի ուսուցման դաստիրակչական ուղղվածության հարցեր 12-ամյա կրթական համակարգում /ուսումնամեթոդական ձեռնարկ/, «Յասոն», Ե. 2008թ., 100 էջ

5.Մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում կրթության բովանդակային բաղադրիչները որպես դաստիրակության միջոց, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, «Յասոն», Ե. 2010թ., 122 էջ

6. Մագիստրոսական կրթական համակարգի արդյունավետության բարձրացման մի քանի հարցեր: Մաթեմատիկական կրթություն:Հանրապետական գիտաժողով, 22-23 հոկտեմբերի, Եր.- Էդիթ Պրինտ, 2015թ.

7. Հաջորդելիության սկզբունքը մանկավարժական պրակտիկայի համակարգում: Գիտական հոդվածների ժողովածու //ՀՀ ԳԱԱ, Գիտակրթական միջազգային կենտրոն:-Եր.: Զանգակ, 2015թ.:

Награды
• Заслуженный педагог РА /2011 г./
• Золотая медаль Министерства науки и образования РА
• Медаль «АГПУ имени Хачатура Абовяна» /2005 г. и 2009 г./

Языки

 Русский /свободно/, французский /с помощью словаря/

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото