АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Алвард Геворковна Киракосян
25.02.2016

Кандидат биологических наук, доцент

kirakosyanalvard10@aspu.am

Кандидат биологических наук, доцент/Кафедра биологии, химии и методики их преподавания

Образование
Аспирантура при ЕГУ, Биологический факультет ЕГУ

Ученая степень
Кандидат биологических наук
Механизмы сенсибилизирующего эффекта кофеина и 3-аминобензамида в культуре лимфоцитов человека

Трудовой стаж
2001 г. - асистент кафедры биологии и методики его преподавания
15.08.1992-10.11.1999 младший научний сотрудник лаборатории клинической психофармакологии Института психического здоровья и реабилитации ,,Стрес,,

Читаемые курсы лекций
Бакалавриат
Генетика
Биохимия
Магистратура
Современные проблемы молекулярной генетики

Круг научных интересов
Психогенетика, Разработка электронного курса по биологии

Переподготовки
24.01.2005-16.03.2005г. -Программа обучения педагогического университета по специальности ,,Теория педагогики,,
12.12.2016-23.12.2016г.- Курс профессиональной подготовки по биологии, организованный АГПУ

Членство
«Инфоурок», LinkedIn,

Публикации некоторые
1. Կիրակոսյան Ա. Գ., Եղիազարյան Մ.Զ. Աճի և զարգացման տեմպերի վրա գենետիկական և շրջապատող միջավայրի գործոնների դերի գնահատումը հայուհիների մենարխի տարիքի հաշվառման օրինակով, Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, Խ.Աբավյանի ծննդյան 200 ամյակին նվիրված 54-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, III պրակ, ՀՊՄՀ, Երևան §Մանկավարժ¦, 2010թ, էջ 28-30
2. Կիրակոսյան Ա. Գ., Գենետիկայի խնդիրների ժողովածու ուսումնական ձեռնարկ Երևան, Զանգակ, 2010թ
3. Կիրակոսյան Ա.Գ., Զավարյան Է.Լ., Հարդի-Վայենբերգի օրենքի օգտագործումը կենսաբանության որոշ խնդիրների լուծման համար, Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, Երևան, 2011, №2-3 (14-15), էջ 137-144
4. Կիրակոսյան Ա.Գ., Զավարյան Է.Լ., «Ժառանգականության հիմնական օրինաչափությունները» թեման ստուգող-ամփոփող դաս, Բնագետ հատուկ թողարկում, Համահայկական բնագիտական կրթական III գիտաժողով, «Բնագիտությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ», Երևան, 27-28 ապրիլի, 2012թ.,էջ 38-39
5. Киракосян А.Г., А.С. Мовсесян, Р.М. Арутюнян, Анкетирование родителей детей-олигофренов в Армении с учетом эффекта факторов окружающей среды, ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, Երևան, №3, 2012, էջ 50-56
6. Կիրակոսյան Ա.Գ., Զավարյան Է.Լ., Բնական ընտրությունը որպես էվոլյուցիայի ուղղորդող գործոն և «Բնական ընտրության ձևերը» թեմաների դասավանդման մեթոդաբանությունը, §Մանկավարժություն¦ №4 2013թ, էջ 53-59
7. Կիրակոսյան Ա.Գ., Հակոբյան Մ.Զ., «Բջջի բաժանումը» թեմայի մեթոդական մշակումը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, Մանկավարժական միտք, 2014, №3-4,էջ 125-130
8. Կիրակոսյան Ա.Գ., Զալինյան Գ.Գ., Մարդու գենետիկայի մեթոդներ ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն 2014թ.,
9. Կիրակոսյան Ա. Գ., Հակոբյան Մ.Զ., Կենսաբանության դպրոցական դասընթացում տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառման օրինակներ, Բնագետ հատուկ թողարկում, Համահայկ. բնագ. կրթ. IV գիտաժողով, «Բնագիտությունը 21-րդ դարում. ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ», Երևան, 3-4 մայիսի, 2014թ., էջ 142-144
10. Կիրակոսյան Ա. Գ., Հակոբյան Մ.Զ., Կենսաբանության ուսուցման ավանդական և նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համադրմանն առնչվող մեթոդական մոտեցումներ, Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան ՊՄԻ, Գիտ. տեղեկագիր, Պրակ Բ, № 1, 2014թ., էջ 277-282
11. Կիրակոսյան Ա.Գ., Կան արդյոք նախադրյալներ և ինչու է դա այդպես, Առողջապահություն, № 3(308),ISSN 0518-7206, 2015թ., էջ 40-42
12. Կիրակոսյան Ա.Գ., Գասպարյան Ա.Ս., Կենսաբանություն նկարներով, գծապատկերներով և աղյուսակներով -ուսումնական ձեռնարկ, 2017թ
13. Kirakosyan A.G., Sadoyan R.R., STUDY OF INHERITANCE NATURE OF MOTOR AND SPATIAL VISUALIZATOIN ABILITIES IN THE FAMILIES INHABITING IN VARIOUS REGIONS OF THE REPUBLIC OF ARMENIA, PROCEEDINGS OF THE YEREVAN STATE UNIVERSITY, C h e m i s t r y a n d B i o l o g y, 2017, 51(3), p. 209–212
14. Kirakosyan A.G., Sadoyan R.R., Vardapetyan A.R., THE NATURE OF INHERITANCE OF MOTOR AND SPATIAL VISUALIZATOIN ABILITIES, EVANSYS, Новации в области естественных и математических наук, Выпуск III, Международная научно-практическая конференция г. Рязань, март 2018г.,с.19-22
15. Կիրակոսյան Ա.Գ., Գասպարյան Ա.Ս., Վարդապետյան Ա.Ռ., ԳԵՆԵՏԻԿՈՐԵՆ ՁևԱՓՈԽՎԱԾ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ, ՀՀ կենսաբազմազանության և ագրոկենսաբազմազանության հզորությունների գնահատումը և կենսանվտանգության ապահովման գիտակրթական հիմունքների ներդրումը կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու

 

Языки
Русский
Английский

 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото