АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Анаит Владимирович Дашян
19.02.2016

Кандидат педагогических наук, асистент

dashyananahit41@aspu.am

Кандидат педагогических наук, асистент кафедры специальной педагогики и психологии

Образование
С 2013г кандидат педагогических наук: защита кандидатской диссертации
С 1999-2004г. Соискатель кафедры специальной педагогики
1988-1993 гг. Студентка ГПИ им. Х. Абовяна факультета д/ш, начального образования и дефектологии

Ученая степень
Степень кандидата педагогических наук, по специальности 00.03 ,,Специальная педагогика "(сурдопедагогика), диссертация ,,Жестовый язык как средство общения и обучения глухих".

Опыт работы
1993-1998 г. Логопед в школе N 62
С 2000-2002г. сурдопедагог в специальной школе для детей с нарушениями слуха
С 2003г по сей день преподаватель кафедры специальной педагогики и психологии

Преподаваемые предметы
Бакалавриат
-Основы сурдопедагогики
-Вербальные и невербальные средства общения
-Сурдотифлопедагогика
-Педагогические технологии обучения и воспитания детей с нарушениями слуха
Магистратура
-инклюзивное образование
-Развитие игровой деятельности у детей с нарушениями слуха.
-Невербальные средства общения в системе специального образования.
- Методы альтернативного общения.
- Специальные (вербальные и невербальные) средства общения.
- Внедрение билингвального обучения в систему образования.

Сфера научных интересов
Вопросы обучения детей с нарушениями слуха, вопросы исследования специальных средств общения /дактилологии и жестовой речи/, исследования и изучение невербальнух и альтернативных средств общения.

Переподготовки
-2014 թ. «Development of Occupational Therapy Profession in Armenia and Georgia» (Ереван)
-2015- повышение квалификации профессорo- преподавательского состава АГПУ им. Х. Абовяна
-Участие в ряде семинаров, огранизованных в АГПУ им Х.Абовяна: с участием российского профессора, доктора психологических наук /А. В. Суворов. Вопросы социализации и формирования личности слепоглухих детей./
с участием иностранных специалистов./ Кейт Смитт. Профессор кафедры обучения чтения и специального образования . США / Ереван
-Семинар по теме ,,Альтернативное дополнительное общение,,/ Дороти Фрайзер. Великобритания./Ереван
- Инклюзивное образование. Перспективы и современные задачи . Международная конференция . Ереван.2015

Опубликованные работы
Ընտրովի տպագրումներ
1. Դաշայն Ա.Վ. Խուլ երեխաների երկլեզու ուսուցումը որպես նոր ուղղություն. Գիտամեթոդական աշխատանքների ժողովածու. – 1 հատոր. 2002.
2. Ժեստերի լեզվի ձևավորումն ու զարգացումը խուլերի հաղորդակցական գործունեության ընթացքում. Զանգակ-97. 2003
3. Жестовый язык как основное средство общения глухих. Специальная педагогика и психология. Сборник научно-методических статей. Ереван. ,, Зангак- 97. 2003.
4. Характеристика структуры жестов. Специальная педагогика и психология. Сборникнаучно-методическихстатей. Ереван. ,, Зангак- 97. 2004
5. Словесно- жестовое двуязычие, его сущность и характеристика. Сборник междунар. конференции.Арцах. 2008
6. Исследования эффективности рекомендуемых методов и средств по формированию словесно- жестового двуязычия. Специальная педагогика и психология. Сборник научно-методических статей. Ереван. ,, Зангак- 97. 2008
7. Влияние словесно-жестового двуязычия на развитие памяти ивнимания. Специальная педагогика и психология. Сборник научно-методических статей. Ереван. ,, Зангак- 97. 2010
8. Сравнительный анализ национальных жестовых языков отдельных стран мира. Մանկավարժական միտք. ,, Зангак- 97. 2012. N3
9. Հայկական ժեստերի լեզվի ուսուցման մեթեդիկա .Ոսումնամեթոդական ձեռնարկ. Եր. 2013
10. Исследования отношения сурдопедагогов к жестовому языку, словесно -жестовому двуязычию и их применению в процессе обучения. Проблемы специального образования . Научно-методический журнал. Ереван. 2015

Инстранные языки

Русский, англиский

 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото