АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Анна Абузетовна Акопян
22.01.2016

Кандидат педагогических наук; ассистент

hakobyananna49@aspu.am

Кандидат педагогических наук; ассистент/Кафедра педагогики

Образование
1990-1994 гг. – факультет «Педагогика и методика начального образования» Государственного педагогического института им. М. Налбандяна г. Гюмри
1980 -1990гг. – средняя школа №1 села Арагац Талинского района

Ученая степень
2013г. – кандидат педагогических наук – ԺԳ. 00.01 – по специальности «Теория и история педагогики»
Тема диссертации: «Уровни образованности народностей Кавказа и тенденции развития школьной деятельности» (сравнительный анализ данных второй половины 19-го века)

Трудовой стаж
С 2002г. по настоящее время – кафедра теории и истории педагогики, лектор педагогики
2000 – 2002гг. –лектор педагогики на гуманитарном факультете АГПУ имени Х. Абовяна

Читаемые курсы
Бакалавр
Теоретическая педагогика
История образования и педагогической мысли
Основы педагогической деятельности
Практическая педагогика

Круг научных интересов
Уровни образованности кавказских национальностей, видные деятели 19 – го века о школе и воспитании, проблемы армянской школы и истории педагогической мысли.

Переподготовки
2012г. – «Курс инклюзивного образования» в АГПУ имени Х. Абовяна

Публикации

1. Հակոբյան Ա. Ա., Խաղը՝ կրտսեր դպրոցականների ճանաչողական ակտիվության զարգացման միջոց: «Դե ֆակտո պետությունները հետխորհրդային տարածաշրջանում. զարգացման ուղղությունները և հեռանկարները» Մ.Մաշտոց համալսարան, 2018թ.
2. Հակոբյան Ա.Ա., Կրթադաստիարակչական գաղափարների արտացոլումը Մխիթար Գոշի աշխատություններում: «Հայ մանկավարժության երախտավորները ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումների համաբնագրում»/ Հանրապետական գիտաժողովի զեկուցումների և գիտական հոդվածների ժողովածու (Երևան 12. 12. 2017թ.), Երևան, Արտագերս 2018թ.
3. Акопян А.А. ИМИДЖ УЧИТЕЛЯ КАК ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ //Universum: Психология и образование: электрон. Науч. Журн. №5 (47). Москва 2018г.

4. Акопян А.А. ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ.. Наука и образование сегодня / НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ/, № 7 (30) Москва, ИЗДАТЕЛЬСТВО «Проблемы науки» 2018г.
5. Հակոբյան Ա. Ա., Մանկավարժական գործունեության հիմունքներ, Էդիտ Պրինտ, 2017, 140 էջ:
6. Акопян А.А. Культурно-просветительская деятельность ордена Мхитаристов., Научно-информационный центр <<Знание>> г. Харьков, XV международная заочная конференция <<Развитие науки в XXI веке>>2 часть, 2016 г.
7. Հակոբյան Ա.Ա., 19-րդ դարի 2-րդ կեսի հայ նշանավոր գործիչները դպրոցի և ընտանեկան դաստիարակության մասին, -Մանկավարժության արդի խնդիրները.մարտահրավերներ և լուծումներ: Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու.- Եր.: «Մանկավարժ», 2015թ,
8. Հակոբյան Ա.Ա., Ժողովրդական կրթության վիճակը Անդրկովկասում 19-րդ դարում,- «Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես, իրավագիտություն, մանկավարժություն, տնտեսագիտություն, 4-2/2014թ.
9. Հակոբյան Ա.Ա., Աշակերտների սոցիալական փորձի ձևավորումը ուսուցման գործընթացում,- Ժողովածու, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 90 ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի ՄՔՄՀ-ԵՊՄՀ ամսագիր, Երևան, 2013թ.
10. Հակոբյան Ա.Ա., Սովորողի և սովորեցնողի միջև հաղորդակցական առանձնահատկությունները ավանդական և զարգացնող ուսուցման տեխնոլոգիաներում,- «Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես, իրավագիտություն, մանկավարժություն, տնտեսագիտություն, 4-6/2012թ.
11. Հակոբյան Ա.Ա., 19-րդ դարի երկրորդ կեսի կովկասահայ լուսավորական-կրթական շարժման երախտավորները,- «Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես, հասարակական գիտություններ 2010թ., N 4

Языки: Армянский, русский, английский

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото