АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Анжела Исраеловна Минасян
31.10.2016

Преподаватель

minasyananjela08@aspu.am

Преподаватель / Кафедра математики и методики ее преподавания

Образование
2010-2015- Искатель, кафедра методики преподавания математики АГПУ
2002-2007-Армянский Государственный Педагогический институт им. Х.Абовяна, Факультет математики и информатики, Профессия математика /с отличием/ 2002-2007гг.
Ученая степень
Искатель, кафедра методики преподавания математики АГПУ.

Трудовой стаж
С 2007 года по сегоднящий день преподаватель в кафедре математического анализа и теории функций АГПУ

Читаемые курсы лекций
Бакалавриат
Теория вероятностей и математическая статистика , Математический анализ, Высшая математика, Дифференциальные уравнения.
Круг научных интересов
Методика преподавания элементов теории вероятности и математической статистики в школе и вузах.

Публикации
1. Գրաֆները որպես հավանականային խնդիրների լուծման միջոց-Բնագետ,երրորդ համահայկական բնագիտական կրթական գիտաժողով, հատուկ թողարկում-Երևան 2012
2. Հանրակրթական դպրոցում հավանականական խնդիրների լուծման ուսուցման մեթոդիկան գրաֆների կիրառմամբ- Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 2014
3. Հանրակրթական դպրոցում վիճակագրության ուսուցման որոշ հարցեր- Մաթեմատիկական կրթություն, Հանրապետական գիտաժողով 23-24 հոկտեմբերի, Երևան 2014
4. Հանրակրթական դպրոցում վիճակագրության հիմնական հասկացությունների ձևավորման մասին-Մաթեմատիկան դպրոցում, գիտամեթոդական ամսագիր, Երևան 2015
5. Ստոխաստիկայի տարրերի ուսուցման արդի հայրենական փորձը- Մաթեմատիկական կրթություն, Հանրապետական գիտաժողով 22-23 հոկտեմբերի, Երևան 2015

Языки
Английский, Русский (свободно)

 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото