АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Армен Ашотович Аджамоглян
15.02.2016

Кандидат педагогических наук, доцент

ajamoghlyanarmen14@aspu.am

Кандидат педагогических наук, доцент/Кафедра географии и методики ее преподавания

Образование
2007-2011 географический отдел, факультета биологии, химии и географии, Армянский государственный педагогический университет имени Х. Абовяна, бакалавр
2011-2013 географический отдел, факультета биологии, химии и географии, Армянский государственный педагогический университет имени Х. Абовяна, магистр
2013-2016 географический отдел, факультета биологии, химии и географии, Армянский государственный педагогический университет имени Х. Абовяна, аспирант

Ученая степень
Кандидат педагогических наук, Тема диссертации: <<ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ>>
специальность 13.00.02- “Методика преподавания и воспитания” (география)
Учeное звание
Доцент 2019г.

Трудовой стаж
2011-2017 Ереванский исторический музей, специалист в области маркетинга
2013-2016 Старшая школа N7, г. Артик, учитель географии
С 2016 г. преподователь кафедры географии и методики ее преподавания Армянского государственного педагогического университета им. Х. Абовяна,
С 2020 г. доцент кафедры географии и методики ее преподавания
С июня 2017г. по марта 2018 г.Министерство по чрезвычайным ситуациям РА, ГНО <<Служба по гидрометеорологии и активным воздействиям на атмосферные явления>> Отдел прикладной климатологии, ведущий специалист
2018-2020 Министр по чрезвычайным ситуациям РА,"Служба по гидрометеорологии и активным воздействиям на атмосферные явления" ГНКО, Главный специалсит
С 2020 г. Министр по чрезвычайным ситуациям РА,"Служба по гидрометеорологии и активным воздействиям на атмосферные явления" ГНКО, Глава отдела

Читаемые курсы лекций
Геоинформационные системы,
География населения,
Общая география,
География Армении,

Переподготовка
Тренинг по обучению уменьшения опасности природных бедствий организованый в рамках совместного проекта с Организацией Объединенных Наций и Армянского государственного педагогического университета им. Х. Абовяна
Курсы повышения кваливикаций по Географии организованный Армянским государственным педагогическим университетом им. Х. Абовяна
Тренинги по подготовке сезонных прогнозов погоды, организованные при сотрудничестве с Министерством по чрезвычайным ситуациям РА и Всемирным банком.

Oпубликовано одно методическое пособие.

1. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ УЧЕБНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Публикации
1. Էվոլուցիոն պատկերացումներ ռեկրեացիոն ռեսուրսների և ռեսուրսաօգտագործման մասին:
2. Զբոսաշրջային հետաքրքրություններ ներկայացնող բնության հուշարձանների ներկայացման խնդիրները:
3. Կլիմայի փոփոխության դրսևորումները և նրա ազդեցության միտումները ՀՀ ջրային ռեսուրսների փոփոխության վրա:
4. Շիրակի մարզի ռեկրեացիոն ռեսուրսների գնահատման փորձ:
5. Վայքի տարածաշրջանի ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման և բնապահպանական հիմնախնդիրները:
6. <<ЖИВАЯ ГЕОГРАФИЯ>> ուսուցման օժանդակ միջոցի ուսումնամանկավարժական առանձնահատկությունները:
7. Ինտերակտիվ գրատախտակների կիրառման արդյունավետությունը դասապրոցեսում (աշխարհագրության դասի օրինակով):
8. Երկրատեղեկատվական համակարգերի դերը աշխարհագրական կրթության զարգացման գործընթացում:
9. Թվային արբանյակային լուսանկարները և դրանց նշանակությունը դպրոցական աշխարհագրության դասապրոցեսում:
10. Համակարգչային ներկայացումների կառուցման մանկավարժական առանձնահատկությունները:
11. ՀՀ ջրային ռեսուրսների տնտեսական գնահատումը կլիմայի գլոբալ փոփոխության պայմաններում:
12. Հայաստանը համաշխարհային քարտեզագրական ստեղծագործություններում:
13. Информационные и коммуникационные технологии как средство повышения эффективности преподавания географии.
14. Աշխարհագրության ուսուցման արդյունավետության բարձրացումը հանրակրթական դպրոցում՝ տեղեկատվական եվ հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ:
15. Սահացուցադրումների և համակարգչային ներկայացումների կիրառման արդյունավետությունը աշխարհագրության դասավանդման գործընթացում:
16. Effectiveness of Information and Communication Technologies in the Teaching Process (by an Example of Geography Lesson):
17. Особенности и принципы применения информационно-коммуникационных технологий в процессе преподавания географии.
18. Աշխարհագրության ժամանակակից դասին ներկայացվող տեխնոլոգիական պահանջները:
19. Աշխարհագրության դասավանդման գործընթացում տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառման մեթոդները:
20. Կրթական գործնթացի արդյունավետության հիմնավորում <<SMART>> փոխներգործուն գրատախտակի օգտագործմամբ:
21. Ականավոր գիտնականն ու վաստակաշատ մանկավարժը։
22. Սյունիքի մարզի անտառային գեոհամակարգերի պահպանման հիմնախնդիրները կլիմայի գլոբալ փոփոխության պայմաններում։
23. Համակարգչային ներկայացումների կառուցման դիզայներական և էրգոնոմիկ մոտեցումներ։
24. Երկրատեղեկատվական համակարգերի կիրառման առանձնահատկությունները և դիդակտիկական սկզբունքներն աշխարհագրության ուսուցման գործընթացում։


Языки: армянский, русский, английский

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото