АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Арменуи Арменаковна Пилтакян
09.12.2015

Заместитель декана по учебной работе

piltakyanarmenuhi-3@aspu.am

Заместитель декана по учебной работе факультета биологии, химии и географии

Образование
С 2018г. соискатель кафедры биологии, химии и методики их преподавания АГПУ имени Х.Абовяна
2010-2012гг. магистратура факультета биологии, химии и географии АГПУ имени Х.Абовяна, отделение биологии
2006-2010гг. отделение биологии факультета биологии, химии и географии АГПУ имени Х.Абовяна

Трудовой стаж
С 2021 заместитель декана по учебной работе факультета биологии, химии и географии АГПУ имени Х.Абовяна
С 2015 по 2021 специалист кафедры биологии, химии и методики их преподавания АГПУ имени Х.Абовяна
С 2013 по 2014гг. мэрия города Еревана
С 2012-2012гг. основная школа N6 имени А.Карапенца мэрии города Еревана

Круг научных интересов
Ботаника, физиология растений, эволюция
Педагогика, методика преподавания

Переподготовки
2015г. профессиональная переподготовка персонала АГПУ имени Х.Абовяна

Публикации
1. Փիլթակյան Ա.Ա., Կրթական հաստատություններում բարոյական և հոգևոր դաստիարակության խնդիրը, ՀՀ ԿԳՆ կրթության ազգային ինստիտուտ, «Մանկավարժություն» գիտամեթոդական ամսագիր, N6, Երևան, 2015, էջ 29-33
2. Пилтакян А.А., Нравственно-патриотическое воспитание учащихся и пути решения этой проблемы в современной школе, «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук», ежемесячный научный журнал,часть IV N12, декабрь, Москва, 2015, стр. 125-129
3. Симонян Р.К., Пилтакян А.А., Влияние времени экспозиции лазерного облучения на всхожесть и рост семян пшеницы и овса// International forum on chemical, biological, agricultural, pharmacy and health sciences, Madrid, Spain, 20117, стр.29-39
4. Թանգամյան Տ.Վ., Ուզունյան Ք.Ն., Փիլթակյան Ա.Ա., Վարդանյան Մ.Վ., Ասիմիլյատների բաշխվածության համամասնությունը հյութալի, միասերմ կորիզապտուղների կառուցվածքային տարրերում եվ դրա կենսաբանական նշանակությունը// «Բնագիտությունը 21-րդ դարում. ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ» գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2018, էջ 139-143
5. Փիլթակյան Ա.Ա., Աբդոյան Ժ.Շ., Մտորումներ Սևանա լճի ապագայի մասին` կապված ջրի մակարդակի իջեցման հետ// ՀՀ կենսաբազմազանության և ագրոկենսաբազմազանության հզորությունների գնահատումը և կենսանվտանգության ապահովման գիտակրթական հիմունքների ներդրումը կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2018, էջ 179-185
6. Սիմոնյան Ռ.Կ., Փիլթակյան Ա.Ա., «Օրգանիզմների կենսական ցիկլեր» թեմայի դասավանդման մեթոդական առանձնահատկությունները դպրոցական կենսաբանության դասընթացում// Բնագետ, №2, Երևան, 2019, էջ 43-51
7. Թանգամյան Տ.Վ., Փիլթակյան Ա.Ա., Երաժշտության ազդեցությունը կենդանի օրգանիզմների վրա// Կոնստրուկտիվ (կառուցողական) աշխարհագրության ժամանակակից հիմնախնդիրները (պրոֆ. Գևորգ Կարապետյանի ծննդյան 80 և գիտամանկավարժական գործունեության 55 ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողովի նյութեր), «Լիմուշ» հրատ., Երևան, 2019, էջ 215-233
8. Sadoyan R.R., Piltakyan A.A., Nebish A.A., Pollen characterization of wheat varieties with different ploidy// VI международная научно-практическая конференция Естественные и математические науки: вопросы и тенденции развития, сборник научных трудов по итогам конференции, г.Красноярск, выпуск VI, 2019, стр. 35-36
9. Тангамян Т.В., Пилтакян А.А., Дургарян А.В., Содержание пыльцевых зерен в меде, как показатель его качества// Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, № 01 (131) январь, Москва, 2020, стр. 44-49
10. Թանգամյան Տ.Վ., Փիլթակյան Ա.Ա., Կենսաբանական օբյեկտների հուսալիության էվոլյուցիոն հարմարողական բնույթը թեմայի ուսուցման մեթոդաբանությունը և աշխարհայացքային նշանակությունը// Մանկավարժական միտք, Եր., Զանգակ հրատ., Մանկավարժական միտք, 1(74), 2021, էջ 237-246
11. Sadoyan R.R., Dupliy N.G., Usatov A.V., Piltakyan A.A., Azarov A.S., Popov A.S., Sirekanyan I.N., Agrimitin use efficiency on the cultivation of spring barley under drought conditions// Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, Premier Publishing s.r.o. Vienna. №3-4, 2021, - Pp. 8-16. ISSN 2310-5607

Языки Армянский, Русский, Английский, Французский

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото