АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Арменуи Суреновна Мурадян
08.02.2016
muradyanarmine21@aspu.am

Кандидат филологических наук, доцент кафедры новой и новейшей армянской литературы и методики ее преподавания имени Вачэ Партизуни

Образование
2013-2016 гг. Доцент кафедры новой и новейшей армянской литературы и методики ее преподавания имени Вачэ Партизуни,1990-2013 гг. Преподаватель кафедры армянской литературы и методики ее преподавания /2005 г.Доцент /, 1986-1990гг. диссертант в той же кафедре, 1973-1977гг.,Выпускник филологического факультета АГПУ.

Учёная степень - Кандидат филологических наук.
Защита кандидатской диссертации - Кандидат филологических наук, K, 055,04,01 (10.01.03) “ГазаросАгаян”

Опыт работы
2013 – 2016 гг. Доцент кафедры новой и новейшей армянской литературы и методики ее преподавания имени Вачэ Партизуни, 1990 – 2013 гг. Преподаватель кафедры армянской литературы и методики ее преподавания, /2005 г. Доцент /, 1980-1990 гг. старший лаборант, 1977 - 1980 гг. Методист.
Академические лекции
Бакалавриат- История армянской литературы /вторая половина 19 века/ История армянской литературы / новейшего времени /, Специальный курс и семинар армянской литературы, Литературоведческий анализ оригинала.
Круг научных интересов - Новизна профессиональной области, история новой литературы, Современные поэты, Детская литература, Армянские зарубежные писатели, Современные Армянские писатели, Анализ.

Переподготовки
Курс повышенияквалификаций профессорско-преподавательского состава организованный АГПУ/ 16-го Февраля до 6-го Марта 2015 г./, Укрепление образования Снижение риска бедствий в плане АГПУ, курсы переподготовки, / 02.12.15 - 18.12.15г./, Курсы переподготовки организованные отделом развития образования и качества АГПУ / Январь 2016 /.

Публикации
1․Աղայանը և ժողովրդական բանահյուսությունը,<<Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում>>,Երևան,1990թ․։
2․Աղայանը մանկավարժ,<<Մանկավարժ>>,Երևան,1991թ․ ։
3․Աղայանի հեքիաթների ստեղծագործական պատմությունից,<<Հայագիտական հանդես>>,Երևան,1999թ․։
4․Հայաստանի քնարական կերպարը Գևորգ Էմինի ստեղծագործության մեջ,ՀՊՄՀ-ի գիտ․ կոնֆ․զեկ․,Երևան ,2000 թ․։
5․Երգիծանքի ներգործուն ուժը,<<Հայագիտական հանդես>> ,Երևան ,2000թ․։
6․ Ավանդականի սևակյան մշակումներ,ՀՊՄՀ-ի գիտական աշխատանքների ժող․Երևան,2002թ։
7․Կյանքի իմաստավորման գեղագիտական նոր ընկալումը Հ․Սահյանի <<Ինձ բացակա չդնեք>> ժողովածուում>>,ՀՊՄՀ-ի 52-րդ գիտաժողովի նյութերի ժող․ 1-ին պրակ․,Երևան,2003թ․։
8․ ՎիլյամՍարոյան,Հայոցլեզուևգրականություն,Երևան,2005թ.:
9․<<Պայծառ անհատականություն>>, Հոդվածներ նվիրված Վ․Պարտիզունու ծննդյան 90-ամյակին։
10 ․ ՍիլվաԿապուտիկյանի «Վերջինզանգ» ժողովածուն,ՀՊՄՀ 52-րդգիտաժողովինյութեր,Երևան,2006թ.:
11. Ստ.Ալաջաջյան«Եղեգներըչխոնարհվեցին»վեպը,ՀՊՄՀ -ի 54-րդգիտաժողովիզեկուցումներիժողովածու,Երևան,2010թ.:
12. Ստ.Ալաջաջյանստեղծագործականուղին,«Հայագիտականհանդես»,Երևան,2011թ.:
. Հավատարիմ նախնյաց արմատներին, «Համայնապատկեր» հանդես,Լոս – Անջելես,2012թ.:
13. Ազգային բնավորության նկարագիրը Ալաջաջյանի փոքր արձակում , «Նորք»,2013:
14. Անմնացորդնվիրումհայրենիքին /Ալաջաջյան /,«Օրեր»ամսագիր,Պրահա,2013թ.:
15․.Սփյուռքն ու հայրենիքը Վ․Պետրոսյանի ստեղագործական աշխարհում, <<Հայագիտական հանդես ,Երևան,2014թ․։
16. ԲարոյաբանականհարցադրումներըԱլաջաջյանիպատմվածքներում,«Համայնապատկեր» հանդես,Լոս – Անջելես,2014թ.:
17․ Թումանյանիզավակները,ԱրտավազդԹումանյան.ՆամականիգիրքԱ,«Նորք»հանդես,Երևան,2014թ.:
18. Կորցրածհայրենիքիտեսիլըհոգում /Լ.Միրիջանյան/, «Նորք» հանդես, Երևան,2014թ.:
19. Տաղանդըտարիքչիճանաչում /Հ.Սահյան/, «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2015թ.:
20. Վ.Պարտիզունուձոնագրությունների «թեթև», բայց դժվարին արվեստը, «Հայագիտականհանդես», Երևան,2015թ.:
21․Ժամանակի և իրականության քննությունը Մ․Սարգսյանի <<Դարավերջի հայը>> վեպում / տպագրության մեջ /, 2017։
22․ <<Զեյթունցի առյուծները լալ չգիտեն,այլ մռնչալ գիտեն> > / Ստ․Ալաջաջյան <<Եղեգները չխոնարհվեցին>> /։ /տպագրության մեջ/,2017։
23․Ռ․Արամյան,Արձակագրի հեքիաթային մոլորակը, <<Համայնապատկեր>> ,Լոս – Անջելես,2017թ․։
Տպագրել եմ հիսունից ավելի հոդվածներ,գրախոսություններ։

Награды: Грамота в связи с 80-летним юбилеем АГПУ, / 90-летие педагогического университета / медаль, благодарственная грамота от директората школы № 36 имени Раффи.

Языки – Русский, Французский

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото