АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Армине Ашотовна Акобян
03.01.2016

 Кандидат искусствоведения, преподаватель

Кандидат искусствоведения, преподаватель /Кафедра музыкальной педагогики

Образование
1997-2001 Еревацкий Государственный музыкально-педагогический колледж имени Р. Меликяна
2001-2006 студент по специальности “Музыковедение” Ереванской Государственной Консерватории имени Комитаса.
2006-2009 аспирант по специальности “Музыковедение” Ереванской Государственной Консерватории имени Комитаса.

Трудувой стаж
2006-2019г. - Еревацкий Государственный музыкально-педагогический колледж имени А. Бабаджаняна
С 2017г.- Армянский государственный педагогический университет имени Хачатура Абовяна

Публикации
1. Ա․ Հակոբյան, ,,Դուդուկի Ձեռնարկ,, Երաժշտական Հայաստան, թիվ 2 /17/ 2005, էջ 29-30
2. Ա. Հակոբյան, ,,Սայաթ-Նովայի մի երգի պատմության շուրջ,, , Աշուղական արվեստի միջազգային փառատոն նվիրված մեծն Սայաթ-Նովային, գիտաժողովի զեկուցման դրույթներ, 24-26 հոկտեմբերի, էջ 43-45
3. Ա․ Հակոբյան, ,,ժողովրդական երգի և ժողովրդամասնագիտացված արվեստի առանձնահատկությունները,, ՀՀԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ, երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական երրորդ նստաշրջան,․ Երևան, 2008, էջ118-124
4. Ա․ Հակոբյան, ,,Ակնա երգերը իբրև գուսանական արվեստին վերագրվող նմուշներ,, ՀՀԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական չորրորդ նստաշրջան,․ Երևան, 2010, էջ204-211
5. Ա․ Հակոբյան, ,,Միջնադարյան ժողովրդապրոֆեսիոնալ երաժշտական ստեղծագործության լեզվաոճական առանձնահատկությունները ,,Երաժշտական Հայաստան, թիվ 1 /36/ 2010, էջ 17-21
6. Ա․ Հակոբյան, ,,Գուսաններն իբրև աշխարհիկ մասնագիտացված արվեստի կրողներ, հին և միջնադարյան Հայաստանում ,, Երաժշտական Հայաստան, թիվ 1 /36/ 2010, էջ 22-24
7. Ա. Հակոբյան, ,,Միջնադարյան ժողովրդապրոֆեսիոնալ երաժշտական ստեղծագործության լեզվաոճական առանձնահատկությունները,,, Ժէ. 00.02- ,,Երաժշտական արվեստ,, մասնագիտությամբ արվետագիտության թեկանծուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն
8. Արաբկիր-Երգեր տպագիր https://www.houshamadyan.org Houshamadyan e. V. (non-profit Organisation) Berliner Str. 100 13189 Berlin Germany 25․01․2016 թ․ 27 էջ
9. Մուշ- Երգ ու պար տպագիր https://www.houshamadyan.org Houshamadyan e. V. (non-profit Organisation) Berliner Str. 100 13189 Berlin Germany 21․11․2016 թ․ 26 էջ
10. Ա․ Հակոբյան ,,Մշո դաշտի ծիսական երգերը,, Երաժշտական Հայաստան, թիվ 2 /55/ 2018, էջ 4-8
11. Ա. Ա. Հակոբյան Գուսանական արվեստի երաժշտական լեզվի առանձնահատկությունները, ,,Երաժշտական Հայաստան,, համար 1, /58/, Երևան 2020, էջ 74-77
12. Ա. Ա. Հակոբյան ,,Կռունկ երգը և հեղինակային արվեստի բնութագրական գծերը,, Մանկավարժական միտք Երևան 2021,2 /75/ էջ 314-322
13. Ա. Ա. Հակոբյան Հայ գուսանական երգարվեստի երաժշտական լեզվի որոշ առանձնահատկություններ, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, հեղինակային հրատարակություն 2021, 61 էջ

 ORCID ID  https://orcid.org/0000-0001-8660-0047 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото