АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Асмик Размиковна Мкртчян
19.02.2016

Кандидат педагогических наук, доцент

mkrtchyanhasmik41@aspu.am

Кандидат педагогических наук, доцент/Кафедра специальной педагогики и психологии

Образование
2013 г. - Ученое звание доцента.
2007 г. - Кандидат педагогических наук
1986-1991 гг. - Факультет начального образования и дефектологии Армянского государственного педагогического института имени Х. Абовяна

Ученная степень
 Диссертация - “расстройства письменной речи, оптимизация коррекционной работы у слабовидящих младших школьников” 0200 ЖГ заседание совета.

Трудовой стаж
• С 25.05.2006г. директором в “Детский дом имени Мари Измирляна” ГНКУ в Ереване.
• 18.10.2005-25.05.2006гг. исполняющая обязанности директора в “Детский дом особого типа” ГНКУ в Ереване.
• 01.01.2004-18.10.2005гг. заместитель директора в “Детский дом особого типа” ГНКУ в Ереване.
• С 2001г. по нынишний день преподаватель в АГПИ имени Х. Абовяна в кафедре специальная педагогика, тифлопедагогика.
• 2003-2004гг. логопед в “Детский дом особого типа” ГНКУ в Ереване.
• 1998-2001гг. логопед в средней школе имени А. Ерзнкяна N 118 в Ереване.
• В 1989г. дефектолог в АГПИ имени Х. Абовяна

Читаемые курсы, лекции
• Бакалавриат, Тифлопедагогика. Дошкольная тифлопедагогика. Урок по выбору студента.
• Магистратура. Подготовка учеников с ростройствами зрения к современным основным проблемам самостоятельной жизни.

Круг научных интересов
• Специальная педагогика, специальная психология, тифлопедагогика, тифлопсихология.

Переподготовка
• Свидетельство – “Создать программу детский центр для новорожденных и дошкольных детей” 27.03.-01.04.2001г.
• Свидетельство о участии “Дети оказавшие в трудной жизненной ситуации” 2005г.
• Сертификат – “Пояснения Трудового кодекса РА”
• Сертификат - Профилактика ВИЧ / СПИДа и формирования безопасного поведения.
• Сертификат – “Применение закона о закупках РА”
• Сертификат – “Уход за детьми” июнь 2006г.
• Сертификат - О присуждении степени доктора педагогических наук 27.04.2007
• Сертификат - “Организация процесса закупок” 21.11.2008г.
• Сертификат - “Вопросы о защиты прав детей в РА” 08.05.2009г.
• Сертификат - “Организация процесса закупок” 18.02.2010г.
• Сертификат - “Организация процесса закупок” 14.09.2010г.
• Сертификат - “Развитие детей с нарушением зрения и множественными нарушениями, проблемы воспитания и образования, практика и опыт деятельности специального образования в европейских странах” 27.06.2012-29.06.2012гг.
• Сертификат - “Укрепление осведомленности к трафикингу через образование в Армении, Грузии и Азербайджане” 2012г.
• Благодарность - “Включительная программа о снижении риска бедствий в РА” 12.10.2012г.
• Благодарность - “Включительная программа о снижении риска бедствий в РА” 31.10.2012г.

Членство
1. Член благотворительной общественной организации “АПАВЕН”
2. Член европейской организации “Перкинс ICEVI”

Публикации
1. Թույլ տեսնող կրտսեր դպրոցականների գրի օպտիկագրաֆիկական խանգարումների շտկումը: Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն, Գիտամեթոդ. հոդվածների ժողովածու, Երևան 2005, էջ 52-59
2. Համահեղինակ Условия зрительной работы слепых и слабовидящих детей. Материалы международной научно-практической конференции էջ 194-19
3. Խոսքի ընդհանուր թերզարգացումով թույլ տեսնող երեխաների գրի խանգարումների շտկման համար առաջարկված միջոցների և մեթոդների արդյունավետության փորձարարական հիմնավորումը: Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն, Գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու, Երևան 2006թ., էջ 76-83
4. Մշակութային հիմնախնդիրները հատուկ կրթահամակարգում: Ավանդական արհեստի և արվեստի կրթությունը Հայաստանում, Համաժողովի և սեմինարի նյութեր, Երևան 2007, էջ 33-34
5. Տեսողության խանգարումներով երեխաների գրաֆիկական ուսումնական նյութերի դասավանդման մեթոդիկա: Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն, Գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու, Երևան 2008, էջ 32-36
6. Ազդանշանային հատկանիշների արտահայտումը տեսողության խանգարումներով երեխաների պատկերներում: Երևանի բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոնի տեղեկատու, Երևան 2009թ., էջ 85-95
7. Հատուկ կրթության հանրագիտարան: Երևան, 2012թ. <<Զանգակ>>
8. Թույլ տեսնող աշակերտների գրի օպտիկագրաֆիկական խանգարումների շտկմանը նպաստող միջոցներն ու մեթոդները: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան 2012, <<Զանգակ-97>> հրատ. 49 էջ

Награды
• Благодарность –за добросовестный и производительный труд в течении 2010 года. Декабрь 2010г.
• Почетная грамота - За свой вклад в области художественного образования, а также к 20-летию создания специального центра для детского творчества. 03.05.2011г.
• Грамота милосердия – В течении 20-и лет за сотрудничество с благотворительной общественной организацией “АПАВЕН” в волонтерской работе. 09.02.2013г.

Языки: Армянский, русский, английский

 

 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото