АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Авагимян Арине Родиковна
15.02.2016

Кандидат филологических наук, доцент

avagimyanarine42@aspu.am

Кандидат филологических наук, доцент/ Кафедра родного языка и методики его преподавания имени Ашота Тер-Григоряна

Образование
• 2002-2006 гг. – аспирант отделения «Современный армянский язык» Института языка имени Гр.Ачаряна НАН РА
• 1997-2002 гг. – Студентка отделения «Армянского языка и литературы» филологического факультета ВГПИ (нынче - ВГУ)/диплом с отличием/.

Ученая степень
Тема кандидатской диссертации: «Сочетаемость глагола и существительного по их классовым группам в современном армянском языке», специализированный совет: «Языкознание» – 019, специальность: 10.02.01 - «Армянский язык».

Трудовой стаж
• С 2015 года по настоящее время – доцент кафедры родного языка и методики его преподавания имени Ашота Тер-Григоряна АГПУ имени Хачатура Абовяна
• 2002-2015 гг. – преподаватель, затем – ассистент кафедры армянского языка имени Г.Б.Джаукяна ВГПИ.
• 2011-2012 гг. – учительница армянского языка и литературы базовой гимназии ВГПИ (по совместительству).


Читаемые курсы лекций

Бакалавриат
• Армянский язык и культура речи
• Армянский язык и литература

Магистратура

• Научная письменная речь

Круг научных интересов: теория языка, грамматика современного армянского языка, сочетаемость частей речи

Переподготовки
• 2015г. - «Закрепление образования по уменьшению рисков стихийных бедствий в учебном плане АГПУ»
• 2015 г. - «Педагогико-психологическая подготовка»
• 2014 г. - «Правовая подготовка»
• 2014 г. - «Английский язык»
• 2013 г. - «Информационные технологии».

Публикации
1. Որոշիչ-որոշյալ կապակցությունը Հ. Թումանյանի թարգմանական երկերում, Արդի բանասիրության հիմնախնդիրներ, Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Ե., 2015, էջ 43-49 /համահեղինակ/:
2. Տնտեսագիտական բազմաբառ տերմինների կառուցվածքային առանձնահատկությունները, Զեկուցումների դրույթներ (ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Ս. Գ. Աբրահամյանի 90-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողովի), Ե., 2015, էջ 8-10 /համահեղինակ/:
3. Ասել բայի ենթակա առական կապակցելիությունը և արտահայտությունը «Աւետարան` ըստ Մատթէոսի» երկում, Հայերենագիտության հիմնահարցեր և զարգացման հեռանկարներ, Միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Ե., 2015, էջ 182-194 /համահեղինակ/:
4. Խոսքի մասերի դասանշային կապակցելիություն, դասախոսությունների նյութեր, Ե., 2014, 84 էջ:
5. Արժույթ և դասանշային կապակցելիություն հասկացությունների առնչություններն ու տարբերությունները, Ջահուկյանական ընթերցումներ, Միջազգային գիտաժողովի զեկուցումներ, Ե., 2014, էջ 12-19:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-7387-8891 

Языки: русский, английский

 

 

 

 

 

 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото