АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Даллакян Армине Грачиковна
17.07.2018

Заместитель декана по учебной работе факультета начального образования; кандидат педагогических наук

dallaqyanarmine40@aspu.am

Кандидат педагогических наук/ Кафедра педагогики

Образование
2009-2015г АГПУ им. Хачатура Абовяна соискатель кафедры межфакультетной педагогики
2003-2009г. АГПУ им. Хачатура Абовяна факультет педагогики и психологии

Ученая степень
Тема диссертационной работы “Формирование профессиональной компетентности учителя начальной школы в условиях образовательных реформ”, специализированный совет педагогика–020, специальность 00.01 “Теория педагогики и история”

Трудовая деятельность
2011г. Заместитель декана по учебной работе факультета начального образования АГПУ им. Хачатура Абовяна.

2009г. Преподаватель кафедры профессионального образования и прикладной педагогики АГПУ им. Хачатура Абовяна.
2005-2011г. Делопроизводитель факультета педагогики и психологии АГПУ им. Хачатура Абовяна

Преподаваемые дисциплины
Бакалавр: Основы профессиональной ориентации; Педагогическая антропология; Андрагогика

Магистратура: Основы профессионального развития учителя начальной школы; Педагогическая антропология и андрагогика;  Сравнительная педагогика

Область научных интересов
• Теоретическая педагогика
• Профессиональная компетенция учителей начальной школы
• Организация инклюзивного образования

Повышение квалификации
2013г. Организация работы со студентами с особыми образовательными потребностями в обучении.
2012г. Инклюзивное образование, теория и практика курсов повышения квалификации.

Научно-Общественная деятельность
Член совета факультета начального образования АГПУ им. Х. Абовяна.

Публикации
1. Основные подходи к определению понятия “Педагогическая компетенция” в современной науке // ՀՊՄՀ-ի գիտական տեղեկագիր, 2011թ., էջ 95-101:
2. Մանկավարժական հաղորդակցումը որպես տարրական դասարանների ուսուցչի մասնագիտական կոմպետենտության հիմք//Մանկավարժական միտք հանդես, 2012թ. 3 -4, էջ 51-60:
3. Մանկավարժական կոմպետենտ գործունեության էությունը և կառուցվածքը// ՀՊՄՀ-ի Հայագիտական հանդես 2013թ. 1-2/21-22/, էջ 222-226:
4. Учитель начальной школы как субьект компетентной педагогической деятельности//Մխիթար Գոշ գիտամեթոդական հանդես , 2013թ. /4-6/ էջ 102-108/:
5. Современные образовательные реформы и компетентностная образовательная парадигма как вызов времени “Образования личностьи” 2015թ.,էջ28-40 ∕ринц∕ հանդեսում:
6. Դպրոց-ընտանիք համագործակցության ձևերը ժամանակակից դպրոցում∕⁄ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան∕ ∕2015թ.էջ111-117:

Знание языков: русский; английский.

 

 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото