АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Даллакян Армине Грачиковна
17.07.2018

Заместитель декана по учебной работе факультета начального образования; кандидат педагогических наук, доцент

Кандидат педагогических наук,  доцент/ Кафедра педагогики

Образование
2009-2015г АГПУ им. Хачатура Абовяна соискатель кафедры межфакультетной педагогики
2003-2009г. АГПУ им. Хачатура Абовяна факультет педагогики и психологии

Ученая степень
Тема диссертационной работы “Формирование профессиональной компетентности учителя начальной школы в условиях образовательных реформ”, специализированный совет педагогика–020, специальность 00.01 “Теория педагогики и история”

Трудовая деятельность
2011г. Заместитель декана по учебной работе факультета начального образования АГПУ им. Хачатура Абовяна.
2009г. Преподаватель кафедры педагогики АГПУ им. Хачатура Абовяна.
2005-2011г. Делопроизводитель факультета педагогики и психологии АГПУ им. Хачатура Абовяна

Преподаваемые дисциплины
Бакалавр:

• Основы профессиональной ориентации
• Предмет по выбору по педагогике

Магистратура:

• Основы профессионального развития учителя начальной школы
• Педагогическое прогнозирование и моделирование
• Андрагогика
• Педагогический семинар

Область научных интересов
• Теоретическая педагогика
• Профессиональная компетенция учителей начальной школы
• Организация инклюзивного образования

Повышение квалификации

• 2013г. Организация работы со студентами с особыми образовательными потребностями в обучении.
• 2012г. Инклюзивное образование, теория и практика курсов повышения квалификации.
• 2017г.Свидетельство на право управления общеобразовательным учреждением
• 2018г, Erasmus + Staff mobility programme∕ Финляндия университет Оулу ∕
• 2019г. Erasmus + Staff mobility for training∕ Румыния университет Питешти∕

Научно-Общественная деятельность
Член совета факультета начального образования АГПУ им. Х. Абовяна.

Публикации
1. Основные подходи к определению понятия “Педагогическая компетенция” в современной науке // ՀՊՄՀ-ի գիտական տեղեկագիր, 2011թ., էջ 95-101:
2. Մանկավարժական հաղորդակցումը որպես տարրական դասարանների ուսուցչի մասնագիտական կոմպետենտության հիմք//Մանկավարժական միտք հանդես, 2012թ. 3 -4, էջ 51-60:
3. Մանկավարժական կոմպետենտ գործունեության էությունը և կառուցվածքը// ՀՊՄՀ-ի Հայագիտական հանդես 2013թ. 1-2/21-22/, էջ 222-226:
4. Учитель начальной школы как субьект компетентной педагогической деятельности//Մխիթար Գոշ գիտամեթոդական հանդես , 2013թ. /4-6/ էջ 102-108/:
5. Современные образовательные реформы и компетентностная образовательная парадигма как вызов времени<<Образования личностьи>>2015թ.,էջ28-40 ∕ринц∕ հանդեսում:
6. Դպրոց-ընտանիք համագործակցության ձևերը ժամանակակից դպրոցում∕⁄Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան∕ ∕2015թ.էջ111-117:
7. Դպրոց-ընտանիք համագործակցության արդյունավետ ձևերը∕ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան∕ ∕2016թ., Էջ 43-48
8. Տարրական դպրոցի մանկավարժական գործընթացի առողջապահական մոդելը∕ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան∕ ∕2016թ., Էջ 30-36
9. Կրտսեր դպրոցականների սոցիալականացման հիմնախնդիրը տարրական դպրոցում Կրտսեր դպրոցականների սոցիալականացման հիմնախնդիրը տարրական դպրոցում Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան∕ ∕2016թ., Էջ217-220
10. Հինդլյանի,,Նոր Դպրոցի՚՚..ժամանակակից մեկնաբանությունը∕ Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալասարան ,,Սփյուռք..Գիտաուսումնական կենտրոն Երևան 2016թ. 118-119
11. Ժամանակակից տարրական դպրոցի ուսուցիչը և նրա գործունեության տարրերը դպրոցում∕ Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալասարան,Հատուկ կրթության հիմնախնդիրներ գիտամեթոդական հանդես Երևան 2016թ Էջ 43-48
12. Освещение вопросов эстетического воспитания классиками русской и армянской педагогики∕ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ«ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
К ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА» «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Елабужский институт (филиал) 2016թ. Էջ 49-53∕ринц∕ հանդեսում
13. Структура компетентной педагогической деятельности учителя в контексте непрерывного Образования∕ Сборник трудов II Международного форума 24-27 октября 2017Санкт-Петербург-Ереван, Էջ 172-180∕ринц∕ հանդեսում
14. Թրեյնինգ-պլան ուղղված ավագ դպրոցականների մասնագիտության ինքնորոշմանը∕-Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալասարան,Հատուկ կրթության հիմնախնդիրներ գիտամեթոդական հանդես Երևան 2017թ. ∕ Էջ 58-70
15. Содержание и структура инновационной деятельности учителя∕Вестник науки и образования 2019№12(66)Часть 1Москва , Էջ94-98∕
16. Մեծահասակների կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրները Սյունիքի մարզում∕Ռուսագիտության արդի հիմնախնդիրներ գիտամեթոդական հանդես Երևան 2020թ. Էջ149-165∕:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-1467-1935

Знание языков: русский; английский.

 

 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото