АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Ануш Карапетовна Егиазарян
28.09.2022

Доктор пед.наук, профессор

yeghiazaryananush52@aspu.am

Кафедра дизайна и декоративно-прикладного искусства/Кафедра изобразительного искусства

Образование
1991-1994гг. - Аспирантура армянского гос. педагогического университета им. Х. Абовяна
1984-1990гг. - Ереванская гос. художественная академия, специальность- графика
1980-1984гг. – Ереванское гос. художественное училище им, Ф. Терлемезяна, специальность – дизайн

Научная степень
1994г. – кандидатская диссертация, кандидат педагогических наук – ԺԳ.00.02 ‘‘Методика преподавания и воспитания’’/изобразительное искусство/специалность
2003г. – звание доцента
2008г. – докторская диссертация, Армянский гос. педагогический университет им. Х. Абовяна, степень доктора педагогических наук по специальности ԺԳ.00.02 ‘‘Методика преподавания и воспитания’’/ изобразительное искусство/
2011г. – звание профессора

Опыт работы
1991-2009гг. – преподает в Армянском гос. педагогическом университете им. Х. Абовяна
С. 2009г. по сей день заведует кафедрой дизайна и декоративно – прикладного искусства в армянском гос. педагогич. университете им. Х. Абовяна
Читаемые курсы лекций
Бакалавриат
Методика преподавания изобразительного и декоративно - прикладного искусства
Магистратура
История прикладного искусства, Методика преподавания прикладного искусства в высших и средних специальных учебных заведениях, Особенности построения композиции в декоративно-прикладном искусстве, Особенности разных декоративных стилей и школ.

Область научных интересов
Искусство, культура, текстиль
Соучастие
1996г. член Союза Художников Армении
2009г. член бюро секции декоративно-прикладного искусства СХ Армении
2010г. член всеармянского содружества изобразительного искусства
2013г. член президиума СХ Армении

Публикаци
Գիտահետազոտական աշխատանքը որպես ապագա գեղարվեստական կերպարվեստի ուսուցիչների պատրաստման միջոց, «Գեղարվեստական միտք» հավելված «Մանկավարժական միտք» հանդեսի, Երևան, 2011թ.
Tapestry in Armenia /Գոբելենի արվեստը Հայաստանում/, Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես /2/, Երևան, 2011թ.
Անիի արհեստագործական ժառանգությունը, Հայագիտական հանդես, N 2-3, (16-17), Երևան, 2011թ.
Կարապետ Եղիազարյանը և հայկական գոբելենը XX դարի երկրորդ կեսին, Հայոց գորգագործական մշակույթը Հանրապետական առաջին գիտաժողով, Նյութերի ժողովածու, 18-19 նոյեմբերի, Երևան, 2011թ.
Անիի ոստայնային մշակույթը, <<Քրիստոնյա Հայաստան>> Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի կրոնական, մշակութային, լրատվական երկշաբաթաթերթ,2011, դեկտեմբեր Ա, թիվ 23/355/
<<Ռոկոկո>> ոճը գեղարվեստական գործվածքների արվեստում, Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես N1,Երևան, 2012թ.
Հայոց ոստայնագործական մշակույթի առանձնահատուկ տեսակի /գոբելեն/ ծագումնաբանությունից, Հայագիտական հանդես, N 1-2 /18-19/, <<Մանկավարժ>> հրատ., Երևան, 2012թ.
Նորաձև հագուստի բրենդի կայացման նախադրյալները, Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի հիմնադրման 90-ամյակին նվիրված պրոֆեսորադասախոսական կազմի, երիտասարդ գիտաշխատողների, հայցորդների, ասպիրանտների, մագիստրոսների գիտական կոնֆերանս, Երևան, 2012թ.
Արդյունաբերական դիզայնը գեղարվեստական նախագծման մեջ, Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես N1,Երևան, 2013թ.
Դեկորատիվ-կիրառական արվեստի դերը ազգային ավանդույթների ձևագոյացման ընթացքում, Հայագիտական հանդես, N 1 /25/, <<Մանկավարժ>> հրատ., Երևան, 2014թ

Награды
2001г. Грамота за наилучшую работу республиканской выставки посвященной 1700-летиую принятия христианства в Армении. Гобелены – диптих ‘‘Посвящение Ширазу’’ и ‘‘Посвящение Туманяну’’
2004г. Грамота посв. 80-летнему юбелею Армянского гос. педагогического университета им. Х. Абовяна
2011г. г. Тегеран, диплом – грамота как нашучшему участнику на международной выставке рукоделия
2013г. лауреат премии за работу по номинации декоративно - прикладного искусства /изобразительное искусство/ от всемирного армянского конгресса, союза армян России, министерства диаспоры Армянии, союза художников Армении

Языки
Армянский, русский, Англиский

 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото