АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Гаяне Гагиковна Еганян
16.02.2016

Кандидат педагогических наук, преподаватель

yeganyangayane40@aspu.am

Кандидат педагогических наук, преподаватель/Кафедра педагогики

Образование
2015г. – Защита кандидатской диссертации, кандидат педагогических наук, Армянский Государственный Педагогический университет им. Х. Абовяна.
2009-2014гг. - Соискатель кафедры профессионального образования и прикладной педагогики (в прошлом межфакультетная кафедра педагогики), Армянский Государственный Педагогический университет им. Х. Абовяна.
2003-2008гг. – Факультет начального и специального образования, Армянский Государственный Педагогический университет им. Х. Абовяна.

Ученая степень
Кандидат педагогических наук
Специальность 13.00.01 “Теория и история педагогики”
Тема диссертации: “Теоретический и методологический анализ диагностики в педагогике”
Специализированный совет: Специализированный совет 020 по педагогике

Опыт работы
2012г. - настоящее время - Преподаватель кафедры профессионального образования и прикладной педагогики, Армянский Государственный Педагогический университет им. Х. Абовяна.
2009-2012гг. - Преподаватель межфакультетной кафедры педагогики, Армянский Государственный Педагогический университет им. Х. Абовяна.

Академические курсы
Бакалавриат: Педагогическое общение, Социальная педагогика.
Магистратура: Педагогическая диагностика, Педагогика высшей и специализированной школ, Методология педагогических исследований, Педагогическая антропология.

Область научных интересов: Педагогическая диагностика, Теоретическая педагогика, Управление системой образования, Современные педагогические технологии.
Курсы повышения квалификации
2012г.- участие в семинаре по повышению квалификации по предмету “Теория, практика и управление инклюзивного образования”, организованный Армянским Государственным Педагогическим университетом им. Х. Абовяна.

Членство
С 2012г. Член профсоюза, председатель профбюро кафедры профессионального образования и прикладной педагогики Армянского Государственного Педагогического университета им. Х. Абовяна.
С 2014г. член Общественного совета при президенте РА.

Опубликованные работы, выборка 2010-2015гг.
• “Инновации в образовании и подготовкаучителей” /Խ.Աբովյանի ծննդյան 200-ամյակին նվիրված պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութեր, ՀՊՄՀ «Մանկավարժ», I պրակ, 2010թ./:
• «Ինտեգրման գործընթացի հոգեբանամանկավարժական վերլուծությունը տարրական դպրոցում» /«Հոգեբանությունըևկյանքը» N 1-2, 2011թ./:
• «Մանկավարժական դիագնոստիկայի էությունը և գործառույթները» /«Մանկավարժականմիտք», N 3-4, 2012թ./:
• «Դիզայնի դասավանդման բովանդակությունը և մեթոդիկան» /«Գեղարվեստական միտք», 2012թ./:
• «Դպրոցին` նախադպրոցականի պատրաստվածության հայտորոշման առանձնահատկությունները» /«Նախաշավիղ», N 3, 2012թ./:
• «Հանրակրթական դպրոցում մանկավարժական վերահսկողության իրականացման առանձնահատկությունները» /«ՄխիթարԳոշ», 4-6, 2013թ./:
• «Մանկաբանության ծագումն ու զարգացումը մանկավարժական դիագնոստիկայի տիրույթում» /«ՄխիթարԳոշ», 10-12, 2013թ./:
• «Մանկավարժական դիագնոստիկայի ձևավորման հիմքերն ու զարգացման փուլերը» /«Մանկավարժականմիտք», N 1-2, 2014/:
• «Բարձրագույն մանկավարժական կրթության համակարգում «մանկավարժական դիագնոստիկա» դասընթացի անհրաժեշտությունը» /ԲանբերԵրևանիՎ․Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի։ Մանկավարժություն և հասարակական գիտություններ։ 2(31) – Երևան, Լինգվա, 2014/։
• «Դիագնոստիկ գործընթացը մանկավարժի արդյունավետ գործունեության նախապայման» /Թեզիսներ, «Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները», ԵՊՀ, Տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի, հոկտեմբերի 17-18, 2014/։
• “Возможности применения педагогической диагностики в работе учителя по осуществлению профессиональной ориентации” /«Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները», ՀՊՄՀ, Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու․-Եր։Մանկավարժ, 2015/։

Знание языков: Английский, русский

 

 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото