АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Гаяне Сосоевна Марукян
16.02.2016

Доцент

maruqyangayane18@aspu.am

Доцент/Кафедра социологии

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕГУ юридический факультет, кафедра гражданского права. Кандидат юридических наук “Договор в механизме регулирования предпринимательских отношении”.

26.03. 2013 Научное звание доцента, ВАК РА, Ереванский государственный инженерный институт.

01/09/2000 - 31/05/2004 Бакалавр юристпруденции Ереванский Государственный Университет

01/09/2004 - 24/05/2006 Магистр юристпруденции Ереванский Государственный Университет

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТ
03/10/2011 – ДО СИХ ПОР Доцент Кафедры юристпруденции и методологии его обучения

01/09/2009 – 01.09.2014 Ереванский государственный инженерный университет Доцент кафедры философии, социологии и юристпруденции

06/06/2005 – 03/10/2005 Юрист Отдел защиты социально-экономических прав

03/10/2005 – 06/10/2010 Специалист-юрист Отдел защиты социально-экономических прав Персонал защитника прав человека РА


06/10/2007 - 30/09/2011 Старший специалист Отдел защиты социально-экономических прав Персонал защитника прав человека РА


01/11/2011-23/08/2012 Главный юристконсульт Центр экспертизы лекарств и медицинских технологии

2014թ. Сентябрь- до сих пор Акадения юстицы Советник ректора по юридичессим вопросам

АКАДЕМИЧЕСКИЕ КУРСЫ


Бакалавриат Гражданское право /общ. часть/ Гражданское право /особ. часть/

Магистратура Коммерческое право

Аспирантура Право интеллектуальной собственности

 

СЕМИНАРЫ И ТРЕЙНИНГИ ЗА РУБЕЖОМ


1998 “Слушаете девочек”, форум для девочек, ООН, Ню Йорк, США

2002 “Гражданское процессуальное право и защита прав человека”, Европейская Ассоциация молодых адвокатов, Италия, Рим


2005 “Роль адбокатов в процессе гражданского процесса”’, ОБСЕ, Тбилиси, Грузия

2006 “Механизмы защиты прав беженцев в РА», Сеть защиты прав беьженцев КРИНГО, Гудаури, Грузия

2007 Практика в Европейском Суде по правам Человека,Франция, Страсбург.

2008 “ Роль зашщитника прая человека в процессе защиты социальо-экономических прав граждан” , МИД Грузии, Грузия, Тбилиси.

2009 “Защита прав пристарелых в Армении”, ЕС, Будапешт

2014 «Глобальный научноюобразовательный симпозиум»,Лондон,

2014 “Европа для свободы”, Европейские студенты длвя свободы, Италия, Милан

2015 Профессиональное обучение для судебных и государственных служащих, Румыния, Бухарест, 2015

СЕРТИФИКАТЫ

1. ЕГУ Эридический факультет, юр. Клиника, “Навыки юридической консультации” 2002-2003
2. “Стратегии зашиты прав и законных интересов”, Датский комитет по правам беженцев, 2006
3. “Проблемы жилишного права в Армении, международное урегулирование и Армянские реалии ”, РАул Валленберг Институт, ООН, 2007
4. “Проблема защиты интеллектуальной собственности в РА”, Американский Университет в Армении 2013
5. Проблема интеллектуальной собственности в РА, Американский Университет в Армении, Проект ТВИНИНГ в Армении 2014թ.
6. Член национального научного Коммитета, Сертификат Н S/2014-0069 , Апрель 2014.

ПУБЛИКАЦИИ

1.Պայմանագրերի կնքումն աճուրդների և մրցույթների անցկացման միջոցով որպես գործարարական գործունեության իրականացման ընթացքում պայմանագրի կնքման եղանակ ՀՊՃՀ Լրաբեր /գիտական և մեթոդաքկան հոդվածների ժողովածու/, հատոր 2, Երևան,2010թ., 665-670:
2. Պայմանագրի դադարման հատուկ հիմքերը, կարգը և հետևանքները Դատական իշխանություն, թիվ 5/154, Երևան, 2012,12-19:
3. ÎáÉǽÇáÝ ¨ ÝÛáõó-Çñ³í³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ½áõ•³ÏóáõÙÁ մասնավոր ѳñ³»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Օրենք և իրականություն Երևան,N 11, 2012թ., 9:
4. Ïðåäâàðèòåëüíûé äîãîâîð êàê ñïîñîá çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà: åãî ðîëü â ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ îòíîøåíèé Сборник докладов международ¬ной научно-практическ¬ой конференци¬и Образовани¬е и наука XXI века -2012,том 7, ПРАВО Чехия, 95-102:
5. Правовое регулирование предпринимательских отношений путем заключения публичных договоров Сборник докладов международ¬ной научно-практическ¬ой конференци¬и Образовани¬е и наука XXI века -2014,том 10, ПРАВО Чехия,14-18.
6. Legal person as a subject of international economic relations Isolation and unification vectors in the social development coordinate system// London, 95-96:
7. The problem of legal status of transnational corporations in private relations Տպ. փուլում Bucharest, Romania//Thesys of scientific materials of conference venue
8. The issue of place of business of legal persons in civil law Տպ. Փուլում, Law and economics//ISDN

МОНОГРАФИИ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
1.Պայմանագրի դերը գործարարական հարաբերություններում, Երևան, 2011թ., 248էջ:
2.Եվրոպական պայմանագրային իրավունքի սկզբունքների ինտերպրետացման գործընթացը ՀՀ օրենսդրության մեջ, մեթոդական ուղեցույց ուսանողների համար, Երևան, 2011թ., 78 էջ:
3.Իրավագիտություն, ուսումնական ձեռնարկ, Գ. Մարության, Է. Կյուրեղյան, Երևան, 2013, 251 էջ:

ЯЗЫКИ
Армянский /родной/, Английский, русский /владею спокойно/, испанский, французский /читаю с помощю словаря/

 

 

 

 

 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото