АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Гаяне Спартаковна Барсегян
13.02.2016

Специалист

gayane.barseghyan.1988@mail.ru

Специалист/Кафедра географии и методики ее преподавания

Образование
2015 г. АГПУ аспирантура
2009-2011 гг. АГПУ факультет биологии, химии и географии, отделение географии, магистратура
2005-2009 гг. АГПУ факультет биологии, химии и географии, отделение географии,

Трудовой стаж
2011г. АГПУ Специалист кафедры географии и методики ее преподавания
2010-2011гг. учительница географии 78 средней школы им. А. Айрапетяна

Круг научных интересов
Методика преподавания географии, глобальные экологические проблемы, синергизм, экономическая география:

Переподготовки
2010г курсы по подготовке учителей географии организованный Национальным институтом образования.
2015г. курсы по подготовке сотрудникам учебных заведений организованный АГПУ. 2016 г. курсы «Информационные технологи» и «Интерактивные умения» организованный АГПУ.
2015 г. Тренинги по программе «Укрепление образования по снижению риска бедствий в учебной программе АГПУ».

Членство
2007-2009гг. член научного совета факультета биологии, химии и географии.
2016 г. Член и специалист научно-методического совета факультета биологии, химии и географии.

Публикации
1. Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության աշխարհատնտեսական և աշխարհաքաղաքական արդի զարգացումները: /2016թ./
2. Անապատացման դեմ պայքարի կազմակերպման միջազգային փորձը և Հայաստանի Հանրապետության խնդիրները: /2017 թ./
3. Կլիմայի փոփոխության, անապատացման և կենսաբազմազանության պահպանության հիմնախնդիրների փոխկապակցվածության դրսևորումները ՀՀ-ում: /2017 թ./
4. Фациальный анализ морфологической структуры и рекреационных потенциал горнолесных ландшафтов долины реки Мармарик. /2017 г./
5. Լեռնային բնատեխնածին լանդշաֆտների գեղագիտական գնահատման սկզբունքները, նպատակները, պրագմատիկ նշանակությունը: /2018 թ./

Языки: русский, английский

 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото