АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Гаяне Вазгеновна Агузумцян
16.02.2016

Кандидат педагогических наук, доцент

aghuzumtsyangayane40@aspu.am

Кандидат педагогических наук; доцент/ Кафедра педагогики

Образование
1975-1980г. – Асспирантура Ереванского армянского педагогического института им. Х.Абовяна.
1970-1975г. – Ереванский армянский педагогический институт им. Х. Абовяна Историко-географический факултет.

Ученая степень

кандидат педагогических наук по специальности ЖГ.00.01- Теория и история педагогики:
Кандидатская диссертация- “Трудовое воспитание учащихся в РА в период Великой Отечествеччой войны и послевоенные годы (1941-1958гг.)”
Спец совет при института Х. Абовяна, 19 сентября, 1985г., протокол N1.

Трудовой стаж
2012г. – по настоящее время – доцент кафедры профессиональногообучения и прикладной педагогики
1990-2011г. – доцент кафедры Общей ПердагогикиАрм. Гос. пед. Университета имени Х. Абовяна.
1985-1990г. – лектор кафедры Общей пердагогики.
1980-1985г. – старший лаборант кафедры Общей педагогики в пед.университете имени Х. Абовяна.
1976-1979г. – учительница истории Средней школы села МаргаховитГугарского р-она. Армении
1975-1976г. - учительница истории Средней школысела Антарамут Гугарского р-она Армении

Читаемые курсы лекций
Бакалавриат– “Педагогика”, “Теоретическая педагогика”.
Магистратура – “Педагогика высшей школы”.

Курс научных интересов - Теоретическая педагогика, Педагогика высшей школы, Приклодная педагогика, оснавные проблемы национального воспитания в средней школе.

Переподготовки
• 2001г. – курс “НЛЦ- практика 25”
• 2005г. – курс “Mетодика обучения и оценки в области МКУ”
• 2012г.- Программа повышения профессиональной квалификациипо предмету “Теория, практика и управление инклюзивного образования”.

Публикации
1. Դիտարկումներ անձի սոցիալականացման խնդիրների վերաբերյալ Համալսարանի գիտական ժողովածու՝ նվիրվածԽ. Աբովյանի ծննդյան 200-ամյակին, 2010թ. 6էջ:
2. Անձի վարքի վրա ազդող գործոնները. «Մանկավարժական միտք»Երևան 2010թ., N 1-2, էջ 32-36:
3. Անձնակողմնորոշիչ ուսուցման գաղափարը գործուն ուսուցման տեսության համատեքստում «Նախաշավիղ» 2010թ., N 6, էջ 19-26:
4. Մանկավարժական կրթության ենթակառուցվածքների մեթոդաբանական վերլուծություն «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ գիտհանդես» 2(8) 2010թ., էջ 121-127:
5. Ազգային և քաղաքացիական դաստիարակության իրականացման մեխանիզմները հանրակրթական դպրոցում «Մխիթար Գոշ» 2011թ., N 4-6, էջ 52-54:
6. Ազգային դաստիարակության հիմնախնդիրները գլոբալիզիացիայի (համաշխարհայնացման) ներկա ժամանակաշրջանում Միջազգային գիտաժողովի ժողովածու, Գորիս, 2011թ., էջ 542- 545:
7. Ազգային ինքնության ձևավորման ու պահպանման հիմնախնդրի արդիականությունը ժամանակակից հանրակրթության ոլորտում «Մանկավարժական միտք» 2011թ., N 3-4, էջ 28-31:
8. Դասղեկի աշխատանքների արդիականացման ժամանակակից խնդիրները «Մխիթար Գոշ» 2012թ., N 1-3, էջ 50-52:
9. Նախադպրոցական տարիքի երեխաների էթնիկական դաստիարակության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում «Մանկավարժ» 2012թ., էջ 49-53:
10. Մեթոդական ուղեցույց կրթության և մանկավարժական մտքի պատմության «Լուսաբաց» հրատ., 2012թ., էջ 81:
11. Սովորողների ազգային-քաղաքացիական դաստիարակության հիմնախնդիրը ժամանակակից բարձրագույն կրթության համակարգում «Մխիթար Գոշ» 2012թ.,N 10-12,էջ 67-69:
12. Մանկական հանգստի ճամբարներում դաստիարակության համակարգի վերակառուցման հիմնախնդիրներ «Մխիթար Գոշ» 2013թ., N 4-6, էջ 49-52:
13. Կրթության ոլորտի մասնագետների պատրաստման գործընթացում անհրաժեշտ փոփոխությունների մասին Վ. Բրյուսովի անվան լեզվագիտական համալսարանի «Մանկավարժություն և հասարակագիտական գիտություններ» 2(31) պրակ, «Լինգվա» հրատ., Երևան, 2014թ., էջ 19-25:
14. Հոդված՝ “Формирование педагогических компетенций студентов как критерие качества профессионального образования” сборник материалов 1-ой Европейской конференции по образованию и прикладной психологии, Австрия, 2014, ст 137-142.
15. Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժություն, ուսումնական ձեռնարկ Հեղինակային հրատ., 2014թ.,192 էջ, //վերահրատարակություն՝ 2015թ. 202 էջ/:
16. Հոդված` «Բարձրագույն մանկավարժական կրթության համակարգի զարգացման միտումները ՀՀ-ում համեմատական մանկավարժության համատեքստում», «Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, «Զանգակ» հրատ., Երևան 2015թ., էջ 12-15:
17. Հոդված` «Դաստիարակության ժամանակակից խնդիրները ՀՀ հանրակրթական դպրոցում, «Մանկավարժության արդի խնդիրները մարտահրավերներ և լուծումներ» հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ՀՀԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան 2015թ., էջ 10-14:

Языки – русский, англиский.

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото