АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Игорь Карапетович Карапетян
02.10.2018

Доктор педагогическихнаук, профессор

karapetyanigor40@aspu.am

Доктор педагогическихнаук, профессор/Кафедра романо-германских языков и методики их преподавания

Профессор/Кафедра педагогики

Образование
1983-1988. Владимирский государственный педагогический институт имени Лебедева-Полянского, факультет иностранных языков, отделение англо-немецкий

Доктор педагогических наук

Трудовой стаж
С 2003 по настоящее время - профессор Армянского государственного педагогического университета им. Х. Абовяна
2000-2003. "Интерлингва" лингвистический университет, профессор
1988-2000. Гюмри, филиал ереванского политехнического университета, преподаватель английского и немецкого языков,

Читаемые курсы лекций

бакалавриат: Методика преподавания иностранных языков, Педагогическая прогностика

магистратура: Педагогика высшей школы
Методология педагогических исследований
Управление образования
Педагогическая фасилитация
Мультилингводидактика
Дискурсивные стратегии педагогической коммуникации

Аспирантура: Английский для академических целей, Академическое письмо

Круг научных интересов

Методика преподавания иностранных языков, философия язык и образования,
психолингвистика, когнитивная психология и лингвистика.

Переподготовки

Июнь-июль 1992 г. – в Колумбийском университете, курс обмена опытом, организованный для преподавателей и авторов учебников / Санта-Барбара, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Вашингтон, округ Колумбия /
Владимир / 1984, 1985, 1988 /, Москва / 1992, 1994, 1997, 1998, 2007 /

Публикации

1. Пакет прохрамм английского языка «Контроль» (Ученбое пособие для студентов вузов),Мин. Нар. Образ Арм. ССР метод. Кабинет. –Ереван. – 1989. - 108с.
2. Тенденция развития категориально-понятивйного аппарата педагогической науки в России 1850-1930-е годы. – М. : Изд-во Дом «Грааль» . - 2000. –188с.
3. Կրթության փիլիսոփայական հիմնավորման, իմաստավորման և ռեֆլեկսիայի հարցեր: Աշխարհայացքայինը ժամանակակից հայ կրթամշակութային համակարգում: Հոդվածների ժողովածու: Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2002, 109-118 էջ
4. Անգլերեն լեզվի ուսուցման սկզբունքների տեսական և մեթոդաբանական հիմքերը,Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ., ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ /Հումանիտար գիտություններ/, № 1, Մանկավարժ. հրատ., - Երևան, - 2004 թ.: 172 էջ
5. Յուրգեն Հաբերմասը և կրթության քննադատական տեսությունը: Մանկավարժություն, 2005, #1. - էջ 21-29:
6. Աշակերտը «մեղադրյալի աթոռին»: Մանկավարժություն, 2006, #1-2. - էջ 24-33:
7. Անքնին Ֆուկոն քննասենյակում: Գիտական հոդվածների ժողովածու: - Մանլավաժական գործընթացի կատարելագործման արդի միտումները: Երևան, «Յասոն» հրատարակչություն, 2006 թ. – 138 էջ: - էջ 36-47:
8. Проблема применения лингводидактических принципов обучения переводу на факультете иностранных языков.АГУ. Ученые записки: 1(21), 2010. – Степанакерт. – С.156-159.
9. Օտարալեզու բառապաշարի ընտրության մոտեցումները դասագրքաստեղծման գործընթացում: Մխիթար Գոշ, 2012, թիվ 10-12, էջ56-61:
10. Բանավոր խոսքի ուսուցման հարալեզվական միջոցներն անգլերենի մասնագիտական դասընթացում: Մանկավարժական միտք. - 2012, N – 1-2, էջ 158-164:
11. Բանավոր թարգմանության ուսուցման ռազմավարություն-ները//Թարգմանությունը որպես գիտական ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց:Գիտական հոդվածների ժողովածու: Կազմող՝ Կ. Կարապետյան. – Եր.: ԵՊՀ հրատ, 2014, 316 էջ. – էջ 9-17:
12. Оптимальная модель тестового контроля сформированности коммуникативной компетенции//Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար. #1(10), ԵՊՀ-ի հրատ., Եր.,2013, 232 էջ. - С. 142-152.
13. Տեքստի բանասիրական վերլուծության առանձնահատկությունները հումանիտար կողմնորոշման անգլերենի բուհական դասընթացում//Օտար լեզուները Հայաստանում, Գիտամեթոդական հանդես, 2013, թիվ է, էջ 39-48:
14. Մանկավարժական խոսույթների փոխներթափանցման հիմնախնդիրը արդի փուլում// <Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները> տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի թեզիսներ, 17-18 հոկտեմբեր, 2014 Ծաղկաձոր, Հայաստան, Էջ 118-121:
15. Հաղորդակցական-իրադրային քերականության ուսուցման ճանաչողական-կառուցողական հիմքերը//Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար, Եր., ԵՊՀ, 2014, թիվ 2/11/, էջ 114-126: Հայրապետյան Ն. Ս.
16. Հիսուս Քրիստոսը որպես առաջին մանկավարժ ֆասիլիտատոր// Մանկավարժության արդի խնդիրները. Մարտահրավեերներ և լուծումներ: Հարնապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. – Եր.: Մանկավարժ, 2015, 336էջ:- էջ 134-139
17. Մանկավարժական խոսույթների փոխներթափանցման հիմնախնդիրը արդի փուլում// «Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի նյութեերի ժողովածու. – Եր.: «Զանգակ» հրատ., 2015. – 256 էջ: - Էջ 93-97:
18. Ուսուցիչների թեստաբանական կոմպետենցիայի ձևավորման նախադրրյալները //Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. – Եր.: Մանկավարժ, 2015. – էջ 94-98:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-1875-6175 

Знание языков: армянский, русский, английский, немецкий

 

 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото