АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

ИЗАБЕЛЛА ГРАВИКОВНА БАБАЯН
16.02.2016

Кандидат педагогических наук; доцент

babayanizabella40@aspu.am

Кандидат педагогических наук; доцент/Кафедра педагогики

Образование
1995 – 1999 Аспирантура АГПУ им Х. Абовяна, кафедра общей педагогики
1980 – 1985 филологическом факультете АГПУ им Х. Абовяна

Ученая степень
Кандидат педагогических наук

2002 Защита кандидатской диссертации по теме “Проблема умственного воспитания старшеклассников в современных условиях, пути и средства его оптимизации”, ԺԳ00.01 Теория и история педагогики, Професиональный совет 020 АГПУ им Х. Абовяна

Трудовой стаж
2012 – настоящее время Доцент кафедры профессионального образования и прекладной педагофики АГПУ им. Х. Абовяна
2006 - 2012 Доцент кафедры общей педагогики АГПУ им. Х. Абовяна
1995 - 2006 Преподаватель, далее ассистент кафедры общей педагогики АГПУ им. Х. Абовяна
1998 – 2004 Исполнительный директор университета “Светлое будущее”
1985 - 1995 учительница армянского языка и литературы средней школы N170 г. Еревана

Читаемые курсы / магистратура
• Педагогика высшей и профессиональной школ
• Методика психо-педагогических исследований
• Теория и практикум педагогической коммуникации

Круг научных интересов
• Педагогика высшей и профессиональной школ
• Теория и практика педагогической коммуникации
• Методика педагогических исследований

Переподготовки
2012 Курс повышения профессиональной квалификации по теории, практике и менеджменте инклюзивного образования
2004 Программа по повышении квалификации преподователей вузов по специальности “Педагогика”

Членство
2012– нсатоящее время Член научного совета факультета МФИ, АГПУ им. Х. Абовяна
2006 – 2012 Член комитета профсоюза АГПУ им. Х. Абовяна, член профсоюза кафедры общей педагогики

Публикации
Автор 30 научных статьей, 1 монографии, 2 методологических пособий

Участник 11 национальных и международных научных конференций

1. Անձի սոցիալական հասունությունը, «Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես, Վանաձոր, N 1-3, 2011, էջ 46-47
2. Բարձրագույն ուսումնական հաստատության դաստիարակչական գործառույթները, Գորիսի պետական համալսարան, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2011
3. Մեթոդական ուղեցույց կրթության և մանկավարժական մտքի պատմության, համահեղինակներ` Ե. Գրիգորյան, Գ. Աղուզումցյան, Երևան, Լուսաբաց հրատարակչություն, 2012
4. Ювенологическая компетентность выпускника современного армянского вуза, «Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես, Վանաձոր, N 7-9, 2011, էջ 32-35
5. Հետադարձ կապի ապահովումը՝ ուսուցման արդյունավետության պայման, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 90-ամյակին նվիրված պրոֆ., դասախ. անձ., հայց., գիտաշխ. 56-րդ գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, համահեղինակ` Ս. Սիսյան, Երևան, 2013, էջ 474-477
6. Современные тенденции актуализации образования Республики Армения, ՌԴ սոցիալ-քաղաքական ուսումնասիրությունների կենտրոնի գիտական հանդես “Премьер”, համահեղինակ` Ս. Սիսյան, N 6, 2013, էջ 63-67
7. Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժություն, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, համահեղինակներ` Ս. Սիսյան, Գ. Աղուզումցյան, Երևան հեղինակային հրատարակչություն, 2015
8. Սովորողների մտավոր դաստիարակությունը բնութագրող մտածողության զարգացման չափանիշները, Մանկավարժության արդի խնդիրները, Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2015, էջ 80-85
9. Կրտսեր դպրոցականի սոցիալական զարգացման գործընթացի առանձնահատկությունները, Մանկավարժական միտք, Զանգակ հրատարակչություն, 2016

Награды
Почетная грамота от имени АГПУ им. Х. Абовяна в связи многолетней добросовестной научно-педагогической деятельности

Языки: Армянский, русский, французский

 

 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото