АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Карапетян Аида Гришаевна
15.02.2016

Преподаватель

karapetyanaida43@aspu.am

Преподаватель/кафедра Математики и методики начального обучения

Образование
2011-2016 кандидат кафедры Математики и методики начального обучения Армянского государственного педагогического университета имени Х. Абовяна
1975-1980 кафедра Теории функций и математического анализа Факультета Математики в Ереванском государственном университете, Профессия математик, квалификация учителя

Трудавой стаж
1975-1980 студентка Факультета Математики в Ереванском государственном университете
1980-1983 математик учетного центра Министерства Образования

1984-1986 учительница средней школы № 11

196-2002 учительница в образовательном комплексе «Мхитар Себастци»
С 2005 преподаватель кафедры Математики и методики начального обучения Армянского государственного педагогического университета имени Х. Абовяна

Читаемые курсы лекций
Бакалавриат
• Введение в математику
• Математика и методы преподавания
• Математика –B (теоретические основы содержательного направления математики в начальной школе )
• Математика –A (дифференцированный курс Математики и методики начального обучения)
Круг научных интересов
Комбинаторика, Теория вероятностей, Математическая статистика

Переподготовки

2015 Профессиональные курсы повышения квалификации для преподавательского состава, организованные Департаментом профессиональной переподготовки и аттестации Армянского государственного педагогического университета в 2015 году

Обучение-переподготовка для преподавателей,связанное с вкладом Google Classroom Армянского государственного педагогического университета в 2015 году

Публикации
1. «Միացությունների տեսության տարրերը հանրակրթական դպրոցի մաթեմատիկայի դասընթացում (Ι)» բնագետ 1.2012թ.:
2. «Միացությունների տեսության տարրերը հանրակրթական դպրոցի մաթեմատիկայի դասընթացում (Ι Ι)» բնագետ 2.2012թ.:
3. «Երկանդամի գործակիցների, Պասկալի եռանկյան և դրանց հետ առնչվող կիրառական խնդիրների մասին» բնագետ 3.2013թ.:
4. «Ավագ դպրոցի ֆիզիկամաթեմատիկական հոսքի կամընտրական դասընթացների բովանդակության ընտրության և մաթեմատիկայի կիրառական ուղղվածության մասին» բնագետ 2.2013թ.:
5. «Մանկավարժական բուհի «մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթություն)» բակալավրի կրթական ծրագրի, «մաթեմատիկա» դասընթացի, «կոմբինատորիկայի տարրեր» մոդուլի ուսումնասիրության որոշ հարցեր « Գորիսի գիտաժողով 2015թ.:

Языки: Армянский, Русский, Английский

 

 

 

 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото