АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Геворг Мелконович Карапетян
15.02.2016

Доктор географическиx наук, профессор

karapetyangevorg14@aspu.am

Доктор географическиx наук, профессор/Кафедра географии и методики ее преподования

Образование

1961- 1966г. географическиx факультета ЕГУ и МГУ им. М. Ломоносова.

Уч.степень

доктор географическиx наук.
Тема дисертации - ,,Картографическое обоснование оценки и прогнозирование современной динамики горного рельефа,, (на примере территории РА). Зашита дисертации на специализированном совете 005 ЕГУ по специалности 24.00.19
1974г кандидат географическиx наук
Тема дисертации ,, Методы картографирования динамика рельефа бассейна оз.Севан,, Зашита диссертации на ученном совете географического факультета МГУ. по специальности 00.03 ,, Картография,,

Трудовой стаж

с 2013 года профессор кафедры ,,Географии и методике ее преподования,, факультета Биологии, xимии и географии АГПУ.
2008-2013г. зав. кафедры физической географии факультета биологии, xимии и географии АГПУ.
2002-2008г. доцент кафедры факультета биологии, xимии и географии АГПУ.
1982-2002г. доцент кафедры физической географии факультета истории и географии АГПИ.
1979-1982г.Старший научный сотрудник отдела географии ИГН. АН. Арм.ССР
1971-1979г. аспирант ИГН АН Арм. ССР
1967-1968г. инженер-картограф отдела географии ИГН АН Арм. ССР
1966-1967г. лаборант отдела географии ИГН АН Арм. ССР

Читаемые курсы лекций
Бакалавриат
Топография,
Картография
Физическая география РА
Магистратура
Тематическая / специальная картография/
Основные естественн0-географические теории
Проблемы оценки и управления рисков при использовании горных территорий в хозяйственных целях.

Круг научных интересов

Оценка димамики рельефа и природно-антропогенных рисков горных геосистем методами полевых стационарных и инструментальных семок.

Переподготовки

2016 г. курсы ,,Информационные технологии,, , ,, Интерактивные умения,,

Членства

член научного совета АГПУ, специализированного совета 005 << Науки о Земле>> при ЕГУ, совета факультета биологии, химии и географии АГПУ, производственного совета «Геодезия и картография» центра.

Публикации

1. Գ. Կարապետյան, Ա. Կարապետյան, Կոնստրուկտիվ աշխարհագրության պրագմատիկ նշանակությունը բնական ռեսուրսները ընդունելի ռիսկերով օգտագործման գործընթացում /ՀՀ տարածքի օրինակով/, Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները, միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2018 թ. էջ 105-109
2. Գ. Կարապետյան, Ա. Կարապետյան, 20-րդ դարի 20-ական թվականներից հետո ՀՀ-ում իրականացված երկրագրական հիմնական հետազոտությունները և քարտեզագրական աշխատանքները ՀՀ և մերջավոր արտասահմանյան երկրների տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան 2017 թ. էջ 30-36
3. Գ. Կարապետյան, Ա. Կարապետյան, Կոնստրուկտիվ աշխարհագրության հետազոտությունների մեթոդաբանությունը, կիրառական ոլորտները, պրագմատիկ նշանակությունը, մենագրություն, Լուսաբաց Հրատ., Երևան 2017 թ. 222 էջ
4. Գ. Կարապետյան, Ա. Կարապետյան, ՀՀ տարածքը որպես բնակության էքստրեմալ միջավայր և բնակչության անվտանգության ապահովման արդի հիմնախնդիրները, ՀՀ ԱԻՆ Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ գիտական և գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու, 2017թ. էջ 75-80
5. Գ. Կարապետյան, Ա. Կարապետյան, Քարտեզագիտության և քարտեզագրության զարգացման ընթացքը ՀՀ և դրանց ժամանակակից հիմնախնդիրները. ՀՊՄՀ Գիտական տեղեկագիր, Հ.1 /30/, Երևան, 2016թ. էջ 94-99
6. Գ. Կարապետյան, Ա. Կարապետյան, Աշխարհագրական օբյեկտների և երևույթների բացասումների ձևերն ու մոդելավորման ընթացքը դրանց համալիրային քարտեզների կազմման ժամանակ, Հայկական լեռնաշխարհ, Հանրապետական Գիաժողովի նյութեր, Երևան, 2015 թ. էջ 30-36
7. Գ. Կարապետյան, Դ. Կարապետյան, Քարտեզագրության դերը սովորողների գեղագիտական դաստիարակության գործընթացում, Հայկական Լեռնաշխարհ /Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր/ Երևան, 2015 թ. Էջ 470-478
8. Գ. Կարապետյան, Ա. Կարապետյան, Բնական ռեսուրսների համալիրային /սինթետիկ/ քարտեզագրումը որպես Կոնստրուկտիվ աշխարհագրության պրագմատիկ բաղադրիչ /ՀՀ տարածքի օրինակով/ , Հայկական Լեռնաշխարհ /Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր/ Երևան, 2015 թ. Էջ 37-46

Награды

ՀՊՄՀ-ի 90-ամյակի կապակցությամբ «Մանկավարժական համալսարան- 90 ամյակ»-ի մեդալով

Языки: русский, грузинский, английский / со словарем/

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото