АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Кнарик Арменовна Абраамян
08.02.2016

Кандидат филологических наук, доцент

k.abrahamian@spyurk-center.am, abrahamyanknarik21@aspu.am

Кандидат филологических наук, доцент /Кафедра новой и новейшей армянской литературы и методики ее преподавания имени Вачэ Партизуни

Образование
2009-2013 гг.послевузовское образование, Армянский государственный педагогический университет имени Х. Абовяна
2001-2006 гг. Филологический факультет Армянского государственного педагогического университета имени Х. Абовяна

Ученая степень

С 2018 доцент кафедры новой и новейшей армянской литературы и методики ее преподавания имени Вачэ Партизуни
В 2013 году кандидат филологических наук, тема: "Зарэ Храхуни и восточно-армянскиая поэзия" (Специализированный совет 003 Института литературы НАН М. Абегяна) опыт работы

2014-2018  ассистент кафедры новой и новейшей армянской литературы и методики ее преподавания
с 2008 "Диаспора" Научно-образовательный центр университета, методист (с 2014 года по совместительству)

Читаемые курсы лекций 

Бакалавриат:
“История армянской литературы” / первая половина ХIХ века
“История армянской литературы” / начало ХХ века
“История Зарубежной армянской литературы”
“Aрмянский язык и литературa”
“Литературный анализ оригинала”

Круг научных интересов
История зарубежной армянской литературы, западноармянский язык, редактировала десятки книг по западноармянскои литературе.

Переподготовки

2008 и 2012 Месячные курсы подготовки повышения квалификации для преподавателей армянской Диаспоры (методист и преподаватель)
2008-2012 гг. Курсы западноармянского языка и литературы для учителей Армении и Арцаха (методист и преподаватель)
2008-2012 Курсы западноармянского языка и орфографии (методист и преподаватель)
Февраль 16 – Март 06, 2015 Высшие курсы квалификации, организованные профессоро-преподавательским составом Армянского государственного педагогического университета
Декабрь 1-18, 2015, "Снижение риска бедствий. Усиление на образовательную программу", подготовка (участница)

Июль 2-28, 2017 Месячные курсы подготовки повышения квалификации для преподавателей армянской Диаспоры (методист и преподаватель)

Июль 2-27, 2018 Месячные курсы подготовки повышения квалификации для преподавателей армянской Диаспоры (методист и преподаватель)

Публикации

«Զարեհ Խրախունին եւ արեւելահայ բանաստեղծությունը», Եր., Գասպրինտ հրատ., 2013, 192 էջ:
«Հովհաննես Թումանյանը` արեւմտահայերենի հորձանքում», «Ժողովածու» ՀՊՄՀ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների եւ գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութերի (2009 թ. նոյեմբերի 19-21), I պրակ, Եր., 2010, էջ 231-233:
«Առարկայական խորհրդանշապաշտություն. Զարեհ Խրախունին՝ շարժման ակունքներում» (խորհրդանիշների նորագույն համակարգի կեսդարյա հանգրվանին), «Հայկազյան Հայագիտական Հանդես», հատոր Լ., Բեյրութ, 2010, էջ 231-243:
«Պարույր Սեւակ - Զարեհ Խրախունի. համեմատական վերլուծություն 20-րդ դարի էպիկական երգի հատկանիշների շուրջ», «Վէմ» համահայկական հանդես, 2012 հունվար – մարտ, թիվ 1 (37), էջ 51-61:
«Ինքնության հաղթահարման բարդույթը Փիթեր Սուրյանի «Միրի» վեպում», «Հայկազյան Հայագիտական Հանդես», հատոր ԼԴ., Բեյրութ, 2014, էջ 215-220:
«Ծանոթ ու անծանոթ Վաչե Պարտիզունին», «Հայագիտական հանդես» / հավելված, Վաչե Պարտիզունի 100, Եր., 2015, թիվ 1 (29), 40-43:
«Մարսելա Փոլեյնի «Աշխարհի եզրը» վեպը», «Գրական թերթ», Եր., 2015, թիվ 21 (3254), Ուրբաթ, 19 հունիսի, էջ 3:
«Հինդլյանը գրամշակութային գնահատություններում», «Հովհաննես Հինդլյան 150» / միջազգային երկօրյա գիտաժողովի նյութեր, 26-27 Մայիս, 2016 (Երեւան-Կայան ավան), Եր., 2016, էջ 108-117:
«Սփիւռք» Գիտաուսումնական Կենտրոնը 20 տարեկան է» / կազմողներ՝ Սուրէն Դանիէլեան, Քնարիկ Աբրահամեան, Եր., 2016, 64 էջ:
«Լռութիւն» վէպի գեղագիտական մի քանի հարցերի մասին», «Աւետիս Ահարոնեան» միջազգային գիտաժողովի նիւթեր, Եր., 2017, էջ 17-25:
«Սամվել Մուրադյանի շիրազապատումը», «Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 3 (59), հուլիս-սեպտեմբեր, Եր., 2017, էջ 214-220:
«Ծրագիր» / հայ նոր գրականություն, հայ նորագույն շրջանի գրականություն, սփյուռքահայ գրականություն, հայ գրականության դասավանդման մեթոդիկա / կազմողներից եւ պատասխանատու խմբագիր, Եր., 2017, 88 էջ:
«Քննադատութjան նոր եւ եզակի եղանակ Գեւորգ Աճեմյանի ճամփով» / առաջաբան Գեւորգ Աճեմյանի Դ. հատորի / Քննադատական երկեր, Եր., «Զանգակ -97», 2018, էջ 3-13 (Ս. Դանիելյանի հետ համահեղինակությամբ):
«Հայ-թուրքական գրամշակութային թնջուկներ. Հակոբ Խաչիկյան եւ Էլիֆ Շաֆաք», «Դեպի ակունքը լոյսի» / Սփյուռքի հայագիր եւ օտարագիր գրողների 6-րդ համահայկական համաժողովի նյութեր, Եր., 2018, էջ 110-118:
«Արեւմտահայ հեղինակների դասավանդման մեր փորձից», «Ակունք» գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 1 (18), Եր., ԵՊՀ հրատ., 2018, էջ 333-341:
«Սփյուռքահայ հեղինակների ուսումնասիրումը ավագ դպրոցում», «Հայագիտական հանդես», 2(40), Եր., 2018, էջ 109-115:
«Կրթական եւ գրամշակութային հարցադրումները հայ գրողների 1918-1920 թթ. նամակագրության մեջ», Համազգային հայ կրթամշակութային միության, ԵՊՀ, ՀՀ ԳԱԱ կազմակերպած «Կրթամշակութային կյանքը Հայաստանի Առաջին Հանրապետության տարիներին» գիտաժողովի նյութեր, մայիս 15-16, Եր., 2018, էջ 12-21:
«Գրական հարցադրոմները արեւմտահայ գրողների 1918-1920 թթ. նամակներում», «Առաջին Հանրապետության 100 ամյակին նվիրված» գիտաժողովի նյութեր, Եր., 2018, էջ 104-111:

Языки: pусский, английский.

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото