АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Лаура Торниковна Асатрян
06.09.2016

Доктор педагогических наук, профессор 

asatryanlaura49@aspu.am

Доктор педагогических наук/профессор/Кафедра педагогики

1982-1987г.г. Общая педагогики, соискатель кафедры
1964-1970г.г. Ереванский государственный университет, филологический факультет

Ученая степень
1987г. Кандидат педагогических наук, защитила кандидатскую диссертацию на тему «Развитие творческих технических способностей школьников в кружках станций юных техников».
/Решением совета при НИИ трудового обучения и профессиональной ориентации АПН СССР/
2006. Доктор педагогических наук, профессор. Докторская диссертация тему « Проблема управления системой экологического образования в Республике Армения»

Опыт работы
2009 сентябрь- октябрь - Курсы повышения профессиональной квалификации учителей старшей школы.
2008 – по настоящее время. Член специализированного Совета по педагогике 020.
2007- по настоящее время. Заведующая кафедрой теории и истории педагогики АГПУ/ранее общей педагогики/.
2006 – член международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ)
2003. Член республиканской партии
2000-2010 г. г. Руководитель научной группы по исследованию тем:
• «Управления школой: теория и практика».
• «Технология управления педагогического вуза и тенденции развития».
• «Методика управления 12 летней школы».
1988 – доцент Армянского государственного педагогического университета.
1979-1988- директор станции «Юных техников
1970-1979 - учитель школы № 120, 167 бывшего Орджоникидзевского района г. Еревана и методист по работе с несовершеннолетними по месту жительства.

Читаемые курсы
Бакалавриат: Теоретическая педагогика, История образования и педагогической мысли, Методика преподавания «Я и окружающей мир», интегрированный предмета, Основы управления экологического образования/дополнительные курсы/

Круг научных интересов
Управления системой образования, управления школы, экологическое образование и воспитание, управления системы вуза, совершенствования управления процесса обучения и воспитания в вузе, проблемы модернизации образования, проблемы экологии культуры.

Переподготовки
В 2009 году сентябрь-октябрь -Повышение профессиональной квалификации учителей школы
2000-2010 гг. Руководитель научной группы по исследованию тем:

• «Управления школы: теория и практика».
• «Технология управления педагогического вуза и тенденции развития».
• «Методика управления 12 летней школы».
2015 г. Пути и средства формирования культуры снижению рисков стихийных бедствий у учителей в рамках программы «СРБ-педагогический учебный план укрепления образовательной программы эксперта.

Публикации

1. Դաստիարակության գործընթացի կառավարումը բուհական և հետբուհական կրթության համակարգում, «Հետբուհական և շարունակական կրթության հիմնախնդիրները» միջազգային գիտական կոնֆերանսի հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2010թ., էջ 138-148:
2. Մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն: Ուս. Ձեռնարկ (Լ.Թ. Ասատրյան, Գ. Հ. Հակոբյան. -Եր.: «Արտագերս», 2011. -179 էջ:
3. Ասատրյան Լ.Թ., 21-րդ դարի կրթության ոլորտի մարտահրավերները կայուն զարգացման համատեքստում, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 90-ամյակին նվիրված գիտա¬ժողովի նյութերի ժողովածու, Նոր ուսուցիչ նոր դպրոցի համար (2012 թ., դեկտեմբերի 14) «Մանկավարժ» հրատ.:
4. Ասատրյան Լ.Թ., Վ. Գյուլազյան, Սովորողների առողջարարական խնդիրները գիտելիքների գնահատ¬ման համատեքստում, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Նոր ուսուցիչ նոր դպրոցի համար (2012 թ., դեկտեմբերի 14) «Մանկավարժ» հրատ.:
5. Ասատրյան Լ.Թ., Սիսյան Ս., Ուսուցչի մանկավարժական իմիջի ձևավորման վրա ազդող գործոնները, Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, 2012.-532 էջ:
6. Ասատրյան Լ.Թ., Մասնագիտական կոմպետենցիների ձևավորումը որպես մանկավարժական կրթության վերջնարդյունքի կարևոր պայման, Ս.Խուդոյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված «Հայ մանկավարժական պատմությունը և դպրոցի արդի հիմնախնդիրները» միջբուհական գիտաժողովի նյութեր, 2013թ., 80 էջ:
7. Ասատրյան Լ.Թ., Управление модернизацией образо¬ванем в контексте современных педагогических парадигм, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ «Կրթության արդիականացումը ժամանակակից մանկավարժական հարացույցերի համատեքստում» (Модернизациа образования в контексте современных педагогических парадигм) խորագրով միջազգային գիտական համաժողովի նյութերի ժողովածու - Ер.:Изд. АГП, Артагерс 2014.-288 с.
8. ԱսատրյանԼ.Թ., Особенности семейного воспитания в Армении, Материалы международного сборника «Социокультурные и филологические аспекты в образовательном и научном контексте», 25-29 сентября 2014, Япония, Киото Сангё университет.
9. Ասատրյան Լ.Թ., Կրթական հաստատության կառավարման ժամանակակից հիմնախնդիրները, «Մանկավարժության արդի խնդիրները. մարտահրավերներ և լուծումներ» խորագրով հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու-Եր.: Մանկավարժ,2015,336 էջ:
10. Ասատրյան Լ.Թ., Ուսուցչի ԱՌՆ մշակույթի ձևավորման ուղիներն ու միջոցները, «Աղետների ռիսկերի նվազեցման գործողությունների կայունության ապահովման» ծրագրի շրջանակներում, 2015թ., 40 էջ:
11. Ասատրյան Լ.Թ., Կարապետյան Ն.Զ., «Ես և շրջակա աշխարհը» ինտեգրված դասընթացի դասավանդման մեթոդիկա, Երևան, Արտագերս, 2016, 226 էջ:
12. Ասատրյան Լ.Թ., Կարապետյան Ն.Զ., Հինդլեանի մանկավարժական հայացքների արժեւորումը ժամանակակից կրթական յարացոյցերի համաբնագրում, Յովհաննէս Հինդլեան 150, Միջազգային երկօրեայ գիտաժողովի նիւթեր, 26-27 մայիս, Երևան, 2016, 55-62 էջ:
13. Ասատրյան Լ.Թ., Հակոբյան Գ.Հ., Ասատրյան Մ.Ա., Գևորգյան Մ.Մ., Կարապետյան Ն.Զ., Բաղդասարյան Ա.Ա., Մանկավարժություն, Երևան, Արտագերս, 2017, 360 էջ:
14. Ասատրյան Լ.Թ., Ասատրյան Մ.Ա., Urgent problems of the of scientific research activities of students, Oxford University Press, "European Sociological Review Issue 6 (2), December 2017 VOLUME 33 ", Scopus and Web of Science, 2017, 8 էջ:
15. Ասատրյան Լ.Թ., Ասատրյան Զ.Ա., Առաքել Սյունեցու մանկավարժական հայացքները, Գորիսի պետական համալսարանի 50-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Գորիս, 2017, 7 էջ:
16. Асатрян Л.Т., Особенности и принципы управления образованием взрослых в Республике Армения, Непрерывное образование взрослых-характерная черта современного общества, Сборник трудов II Международного форума 24-27 октября 2017г., Санкт-Петербург,-Ереван, Москва, 2017, С. 69-72.
17. Ասատրյան Լ.Թ., Ասատրյան Մ.Ա., Առաքել Սյունեցու կրթության փիլիսոփայությունը, Հայ մանկավարժության երախտավորները ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումների համաբնագրում (գիտաժողովի զեկուցումների և հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2018, 4-7 էջ:
18. Ասատրյան Լ.Թ., Հասարակական գործիչների քաղաքական մշակոյթի ձեւաւորման նախադրեալները Առաջին Հանրապետութեան տարիներին, Առաջին Հանրապետութեան 100 ամեակին նուիրուած հանրապետական գիտաժողով, Երևան, 2018, 14-22 էջ:
19. Ասատրյան Լ.Թ., Ասատրյան Մ.Ա., Սաֆարյան Ն.Ա., Դպրոցի կառավարման հիմունքներ, Երևան, Արտագերս, 2018, 244 էջ:

Награды

В 2003 году. Благодарственная грамота премьер-министра РА
В 2007 году. Памятная медаль премьер-министра РА
МИНИСТЕРСТВА образования и науки РА почетная грамота

Языки: русский

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото