АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Лилит Нверовна Аветисян
01.01.2016

Кандидат филологических наук, асистент

avetisyanlilit01@aspu.am

Кандидат филологических наук, асистент/ Кафедра армянского языка и методики его преподавания АГПУ имени Х. Абовяна

Образование
1. 2004-2009 гг. – Соискатель кафедры армянского языка и методики его преподавания АГПУ имени Х. Абовяна
2. 1998-2003гг. – Филологический факультет АГПУ имени Х. Абовяна (диплом с отличием)

Ученая степень
Защита кандидатской диссертации
Тема диссертации: «Компаративные фразеологические единицы в современном армянском языке». По решению специализированного совета 019 Института языка им. Р. Ачаряна НАН РА в 2009 году присуждалась ученная степень кандидата филологических наук по специальности 10.02.01.-«Армянский язык».

Трудовой стаж
С 2007 года до настоящего времени - Лектор кафедры армянского языка и методики его преподавания АГПУ имени Х. Абовяна(опыт преподавания: грабар, современный армянский язык).

Читаемые курсы лекций
Бакалавриат/Армянский язык и литература, грабар, современный армянский язык

Круг научных интересов
Лингвистика, история армянского языка, современный армянский язык

Переподготовки

В 2017 году получила сертификат для участия курса по профессиональной переподготовке организованный  на факультете филологии  АГПУ имени Хачатура Абовяна (с 11 по 22 декабря 2017 года).
В 2015 году получила сертификат для участия трейнинга «Для укрепления уменшения риска катастроф в педагогическом учебном плане» осуществляемый в рамках программы со стороны детского фонда ООН-а «Обеспечение устойчивости действий уменшения риска катастроф».

Публикации

1.2021 թ. – Изучение публицистического стиля как функциональной разновидности литературного языка в вузе, ISSN 2411-1899 Евразийское Научное Объединение (Eurasian Scientific Association), Перспективные направления развития современной науки, 73я Международная научная конференция, Март 2021, Часть 5, № 3 (73), Содержание III (соавтор: Согомонян М. Р.), стр. 387-392, http://www.esa-conference.ru/. Включена в Россиский индекс научного цитирования (РИНЦ), (eLibrary.ru).
2. 2020 - Քրիստոնեական վարդապետությանն առնչվող բայական կայուն կապակցությունների իմաստային առանձնահատկությունները գրաբարում, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ, «Լեզու և լեզվաբանություն», № 1 (22), ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2020 թ., էջ 58-69:
3. 2020 թ. – Կայուն կապակցությունները գրաբարում (տեսական, գործնական և առցանց աշխատանքներ): Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: Բուհերի բանասիրական ֆակուլտետների համար, Ե., «Լուսակն» հրատ., 218 էջ:
4. 2020 թ. – Изучение научного стиля речи в вузе в качестве функциональной разновидности языка, ISSN2411-1899 Евразийское Научное Объединение (Eurasian Scientific Association), Наука и современность 2020, 59я Международная научная конференция, Январь 2020, № 1 (59), Часть 4, Содержание III (соавтор: Согомонян М. Р.), стр. 310-314, (eLibrary.ru). Включена в Россиский индекс научного цитирования (РИНЦ).
5. 2019 թ. – Синонимия компаративных фразеологических единиц древнеармянского языка (Грабара) (сопоставительный анализ), ISSN2411-1899 Евразийское Научное Объединение (Eurasian Scientific Association), Современные концепции научных исследований, XLVIII Международная научная конференция, Февраль 2019, № 2 (48), Часть 5, Содержание III, Включена в Россиский индекс научного цитирования (РИНЦ), стр. 291-293.
6. 2019 թ. – Изучение перифраз-словосочетаний в вузе (на примере фразеологизированных и нефразеологизированных перифраз современного армянского языка ), ISSN2411-1899 Евразийское Научное Объединение (Eurasian Scientific Association), Современные концепции научных исследований, XLVIII Международная научная конференция, Февраль 2019, № 2 (48), Часть 5, Содержание III, Включена в Россиский индекс научного цитирования (РИНЦ) (соавтор: Согомонян М. Р.), стр. 302-305.
7. 2018 թ. – Քրիստոնեական վարդապետությանն առնչվող հատկանշային կայուն կապակցությունների իմաստները գրաբարում, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ, «Լեզու և լեզվաբանություն», № 1 (18), ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2018 թ., էջ 36-47:
8. 2018 թ. – Համեմատություն-դարձվածային միավորները ժամանակակից հայերենում (Компаративные фразеологические единицы в современном армянском языке), Ե., Էդիթ Պրինտ, 184 էջ (մենագրություն):
9. 2018 թ. – Отношения человек-человек в семантическом поле общечеловеческих ценностей на материале армянских фразеологических единиц (в сопоставлении с русскими), ИНТЕРНАУКА internauka. org, Инновационные подходы в современной науке, Сборник статей по материалам XVI международной научно-практической конференции, № 4 (16) Февраль 2018 г., М., 2018, Сборник включен в науко-метрическую базу РИНЦ (соавтор: Согомонян М. Р.), стр. 108-113.
10. 2017 թ. - Հաղորդակցական կայուն կապակցությունների իմաստային խմբերը գրաբարում, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ, «Լեզու և լեզվաբանություն», 1 (16), ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 2017 թ., էջ 49-56:
11. 2017 թ. - Концепт «Совесть» во фразеологических единицах (русско-армянское сопоставление), (УДК 8, ББК 81.1 Филологические науки), Санкт-Петербурский Центр Системного Анализа, Сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференции «Наука нового времени: от идеи к результату» 18-19 августа 2017 года, Санкт-Петербург, Изд-во «КультИнформПресс», 2017 (eLibrary.ru), (лицензионный договор с ООО «НЭБ» № 2423-10/2014К), Включена в Россиский индекс научного цитирования (РИНЦ), (соавтор: Согомонян М. Р.), стр.130-132.
12. 2017 թ. – Հայոց լեզվի գործնական դասընթաց: Հնչյունաբանություն: Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի ոչ մասնագիտական ֆակուլտետների համար, Ե., Էդիթ Պրինտ, 160 էջ (համահեղինակ՝ Մ. Ռ. Սողոմոնյան):
13. 2017 թ. - Հականշությունը հին հայերենի համեմատություն-դարձվածային միավորներում, ՀՊՄՀ «Հայագիտական հանդես», Ե., հ. 1 (35), էջ 27-38:
14. 2016 թ. - Քրիստոնեական վարդապետությանն առնչվող գոյականական կայուն կապակցությունների իմաստաբանությունը գրաբարում, «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության արդի հիմնահարցեր» 9-րդ միջազգային գիտաժողով, (Գյումրի, 24-25 սեպտեմբերի, 2016), Զեկուցումների դրույթներ, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 278-282:
15. 2016 թ. - Գրաբարի մակբայական կայուն կապակցությունների տարբերակները, ՀՊՄՀ «Հայագիտական հանդես», Ե., «Մանկավարժ» հրատ.,հ. 2 (32):
16. 2015 թ. - Համեմատություն-դարձվածային արտահայտությունները հայերենում (V-XVI դդ.), Ե., «Զանգակ» հրատ., 192 էջ(մենագրության համահեղինակ):
17. 2015 թ. -Հաղորդակցական կայուն կապակցությունների իմաստային տիպերը գրաբարում, ՀՊՄՀ «Հայագիտական հանդես», Ե., «Մանկավարժ» հրատ., հ. 1(29), էջ 23-33:
18. 2014 թ. - Գրաբարի անվանական կայուն կապակցությունների տարբերակները, «Լեզու և լեզվաբանություն», հ. 1-2(12), ՀՀ ԳԱԱՀր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱհրատ., էջ 35-43:
19. 2014 թ. – Հականշությունը գրաբարի բայական կայուն կապակցություններում, ՀՊՄՀ «Հայագիտական հանդես», Ե., «Մանկավարժ» հրատ., հ. 2-3 (26-27), էջ 3-12:
20. 2014 թ.– Գոյականական կայուն կապակցությունների իմաստաբանությունը գրաբարում, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հիմնադրման 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր(2012 թ.դեկտեմբերի 14), Ե.,«Մանկավարժ» հրատ., էջ 44-47:
21. 2013 թ. – Բայական կայուն կապակցությունների իմաստային խմբերը գրաբարում, «Լեզու և կրթություն», հ. 5, Ե., «Զանգակ» հրատ., էջ 64-72:
22. 2013 թ.–Հոմանշությունը գրաբարի բայական կայուն կապակցություններում, «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Ե., «Ասողիկ» հրատ., հ. 3(56), էջ 72-78:
23. 2013 թ. – Մակբայական կայուն կապակցությունների իմաստային հարաբերությունները գրաբարում, ԵՊՀ«Հայագիտության հիմնահարցեր և զարգացման հեռանկարներ» միջազգային գիտաժողով(2012թ. ապրիլի 12-13),Ե., ԵՊՀ հրատ., Էջ 94-97:
24. 2013 թ.-Ածականական կայուն կապակցությունների իմաստաբանությունը գրաբարում, Վ. Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարան, Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Ե., «Լինգվա» հրատ.,էջ 250-260
25. 2012 թ.– Բայական կայուն կապակցությունների իմաստային տիպերը գրաբարում, «Լեզու և կրթություն», հ. 4, Ե., «Զանգակ» հրատ., էջ 69-75:
26. 2012 թ.– Գրաբարի բայական դարձվածային միավորների տարբերակները, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, «Ջահուկյանական ընթերցումներ», Հանրապետական գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ (հունիսի 7-11),Ե., «Զանգակ» հրատ., էջ5-13:
27. 2012 թ. – Մակբայական կայուն կապակցությունների իմաստաբանությունը գրաբարում,«Լեզու և կրթություն», հ. 3, Ե., «Զանգակ» հրատ., էջ 47-53:
28. 2011 թ.– Նախադրություններով կայուն կապակցությունների իմաստաբանությունը գրաբարում,ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական գիտաժողովի զեկուցումներ (2011, հուլիսի 7), Ե.,«Նաիրի» հրատ., էջ 11-20:
29. 2011 թ.– Գրաբարի բայական դարձվածային միավորների բազմիմաստությունը,«Լեզուն և գրականությունը միջմշակութային հաղորդակցության համատեքստում»միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Վանաձոր, «ՍԻՄ» տպագրատուն, էջ 30-37:
30. 2011 թ. – Համանունական և հարանունական հապավումները ժամանակակից հայերենում, «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Ե., «Ասողիկ» հրատ., հ. 3(48), էջ 77-85:
31. 2011 թ. - Գրաբարի բայական նախդրավոր դարձվածային միավորների իմաստաբանություն, «Լեզու և կրթություն», հ. 2, Ե., «Զանգակ-97» հրատ., էջ19-27:  

Языки
Армянский язык, русский язык, английский язык (с помощью словаря).

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото