АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Лилит Васильевна Овсепян
10.02.2016

Кандидат филологических наук, доцент

hovsepyanlilit02@aspu.am

Древняя и средневековая армянская литература и методика ее преподавания, доцент Кафедры, к.ф.н.

Образование
1998-2002 гг. – Аспирантура АПГУ им. Х.Абовяна
1993-1998 гг. – Филологический факультет АПГУ им. Х.Абовяна

Научная степень – Кандидат филологических наук с 2004 г.
Ժ. 01. 01 – Армянская классическая литература. «Армянские средневековые комментарии (переводные или самостоятельные) на книгу «Песни песней Соломона». V-XV века»

Профессиональный опыт
2012 г. по сей день – Доцент Кафедры древней и средневековой армянской литературы и методики ее преподавания
2009-2012 гг. – Ассистент Кафедры армянской литературы и методики ее преподавания
2003-2009 гг. – Проподаватель той же Кафедры

Читаемые курсы
Бакалавриат – История армянской литературы (Древняя и средневековая армянская литература), Aрмянский язык и литература (армянская литература), Aрмянский народный фольклор

Магистратура – Основные направления и жанры древней и средневековой армянской литературы, Факультативный курс (Григор Нарекаци), Приципы анализа художественного проиведения

Переподготовки
В рамках программы «Обеспечение стабилизации действий по уменьшению риска при бедствиях» – «Для укрепления в педагогоческом учебном плане УРБ».
С 13.IV. по 07.V.2015 г. Курс повышения квалификации (60 часов) для профессоро-проподавательского состава, организованный Армянским Государственным Педагогическим Университетом им. Абовяна. Свидетельство N 0085-15
23.X.2012 г. Семинар-тренировка «Педагоги против СПИДА»

Публикации
1.Գրիգոր Նարեկացու «Երգ երգոցի» մեկնության հարաբերակցությունը տաղերի հետ, Հայագիտական հանդես, հմր 2 (4), Երևան, 2006, էջ 25-36
2.Խաչատուր Աբովյանը և Յոհան Հերդերի բանագիտական հայացքները, Աբովյանագիտական հոդվածների հատընտիր ժողովածու, <<Արտագերս>>, Երևան, 2007, էջ 132-139
3.Հայ ժողովրդական բանահյուսությունը և հավատալիքները Խ. Աբովյանի «Աղասու խաղ»-ում, Հայագիտական հանդես, հմր. 2 (7), Երևան, 2007, էջ 30-41
4.Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու «Երգ երգոցի մեկնությունը» (բանասիրական-աղբյուրագիտական քննություն), Հասկ, Հայագիտական տարեգիրք, 2002-2006 տարի, Անթիլիաս-Լիբանան, 2006, էջ 109-140
5.Մարդագայլի մասին զրույցը Խ. Աբովյանի «Աղասու խաղ»-ում, Էջմիածին, Պաշտոնական ամսագիր Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի, Էջմիածին, 2007, էջ 196-199
6.Գրիգոր Նարեկացի. «Մեկնութիւն Երգոց երգոյն» (քննական բնագիր), Մատենագիրք Հայոց, Գրիգոր Նարեկացի, հ. ԺԲ, Անթիլիաս, 2008, էջ 749-883
7.Հայերը Ավգուստ Հաքստհաուզենի գնահատմամբ, Հայագիտական հանդես, հմր 3 (12), Երևան, 2009
8.Ներսես Աշտարակեցին և Ավգուստ Հաքստհաուզենի «Անդրկովկաս» աշխատությունը, Նվիրված Խ. Աբովյանի 200-ամյակին, Ժողովածու պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութերի (նոյեմբերի 19-21), I պրակ, «Մանկավարժ», Երևան, 2010, էջ 226-228
9. Ոճավորման առանձնահատկությունների ուսուցումը ըստ Եղ. Չարենցի «Տաղարան» շարքի, Հայագիտական հանդես, հմր 3 (14) Երևան, 2010, էջ 80-91
10.Աելիտա Դոլուխանյան, Ներսես Մոկացի, Պատմաբանասիրական հանդես, հմր. 3, Երևան, 2010, էջ 270-273
11.Անանիա Շիրակացու խնդիր-հանելուկները, Անանիա Շիրակացի, Հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2012, էջ 44-68
12.Մեկնողական գրականության քրեստոմատիա, Ավետարանական առակների մեկնություններ (բնագիր), Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2013, 553 էջ
13. Ստեփանոս Օրբելյանի պատմության գեղարվեստական հատվածների աշխարհաբար թարգմանությունը / «Գրաբարյան բնագրերի դասական թարգմանիչը» հոդվածների ժողովածու,105էջ /Ա.Ա.Աբրահամյան/
14. Գրիգորիս Աղթամարցին և «Երգ երգոցը», «Նոր ուսուցիչ նոր դպրոցի համար», Մանկավարժական կրթության բարեփոխման հեռանկարներ.տեսություն և պրակտիկա /2012թ.դեկտեմբերի 14/, ՀՊՄՀ 90-ամյակին նվ.գիտաժողովի նյութեր, պրակ 2, Երևան 2014
15. «Առած-ասացվածքները Հովհ. Շիրազի քնարերգության մեջ» / «Հովհաննես Շիրազը և հայ ժողովրդական բանահյուսությունը», ժողովածու, 75 էջ /, «Լուսակն» հրատ, 2014
16. Պատմական խնդիրները Լևոն Շանթի դրամաներում /Հայ գրականագիտության դասականը, Հոդվածների ժողովածու` նվիրված Սերգեյ Սարինյանի ծննդյան 90-ամյակին/, «Լուսակն» հրատ., Երևան, 2014
17. Հրաշապատում հեքիաթի տարրերը «Սասնա ծռեր» էպոսում / «Հովսեփ Օրբելին և «Սասունցի Դավիթ» հայ ժողովրդական էպոսը», (Հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հոդվածների ժողովածու), «Լուսակն» հրատ., Երևան, 2015, էջ 22-40
18. Գրիգոր Տաթևացու Լուծմունքը որպես «Երգ երգոցի» մեկնության նոր դրսևորում / Տաթևի վանքը՝ հոգևոր, մշակութային և դպրության կենտրոն, Գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2015, էջ 49-58
19. История армянского народа в оценке Валерия Брюсова / Брюсовские чтения 2016 года
Բրյուսովյան ընթերցումներ 2016, Bryusov Readings 2016, Ереван, 2017, ст. 64-74
20. Հայագիտության նվիրյալը. Աելիտա Դոլուխանյան / «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1 (649), հունվար-ապրիլ, Երևան, 2017, էջ 315-318
21. Երբ ուսուցչի հետ հանդիպումը ճակատագրական է / Աելիտա Դոլուխանյան, Բանասերը, գիտնականը, մանկավարժը, Կենսամատենագիտություն, Ծննդյան 75-ամյակի առթիվ, Երևան, 2017, էջ 145-148
22. Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության ձեռագրացուցակը / Հոդվածների ժողովածու. Նվիրվում է Վենետիկի Սուրբ Ղազար կաղզում Մխիթարյան միաբանության հաստատման 300-ամյա հոբելյանին, Երևան, «Լուսակն», 2017, էջ 40-67
23. Ս. Կապուտիկյանի սիրային քնարերգության կապը միջնադարյան սիրերգության հետ / «Սիլվա Կապուտիկյանի մանկավարժական և բարոյախոսական դասերը» (Հոդվածների ժողովածու), Երևան, «Լուսակն», 2018, էջ 25-48
24. «Հայ թարգմանչաց դպրոց». պատմական ակնարկ, Գլուխ առաջին / Թարգմանության տեսություն: Լեզվաբանական հայեցակետ (դասագիրք). Երևան, ՌՀՀ հրատարակչություն, 2018, էջ 17-70
25. Հովհ. Թումանյանի «Անուշ» պոեմի բանահյուսական շերտերը / «Հավերժ արդիական Ամենայն հայոց բանաստեղծը» (Հոդվածների ժողովածու), «Լուսակն» Երևան, 2019, էջ 24-53
26. Էպոսի տասը ընտիր պատումները / ««Սասունցի Դավիթ» էպոսի համահավաք բնագիրը և Հովսեփ Օրբելին» (Հոդվածների ժողովածու՝ նվիրված համահավաք բնագրի հրատակման 80-ամյակին), Երևան, «Լուսակն», 2019, էջ 40-70
27. Առաքել Սյունեցու՝ Գրիգոր Տաթևացուն նվիրված ներբողը / «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ» Գորիսի պետական համալսարանի հիմնադրման 50-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Երևան, «Արմավ», 2019, էջ 440-449
28. Հինկտակարանյան «Երգ երգոցը» որպես 10-16-րդ դարերի միջնադարի հայ գրականության աղբյուր / ՇՊՀ «Գիտական տեղեկագիր» 2019, N 2, Պրակ Բ, Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, դասավանդման մեթոդիկաներ, «Գիտական տեղեկագրի» հատուկ համարը նվիրվում է Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի հիմնադրման 85-ամյակին, Հանրապետական գիտաժողով 85, նոյեմբերի 8-9, 2019, Գյումրի, 2019, էջ 49-59
29. Սյունիքի Ծղուկ գավառի դերն ըստ Ալիշանի «Սիսական» աշխատության / «Ղևոնդ Ալիշանը հանրագիտակ» (Հոդվածների ժողովածու՝ նվիրված Ղևոնդ Ալիշանի ծննդյան 200-ամյա հոբելյանին), Երևան, «Լուսակն», 2020, էջ 48-64
30. Երգ երգոցը և Գրիգոր Նարեկացին / «Բանբեր Մատենադարանի», հմր. 30, 2020, էջ 93-108
31. Հայերեն ձեռագրերի՝ Նիկողայոս Ադոնցի ճշգրտումները / «Նիկողայոս Ադոնցը միջազգային ճանաչում ունեցող բյուզանդագետ և հայագետ», Հոդվածների ժողովածու՝ նվիրված Նիկողայոս Ադոնցի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանին, Երևան, «Լուսակն», 2021, էջ 33-46

Языки – Русский, английский

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото