АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Лусине Раффиевна Галстян
08.02.2016

Кандидат филологических наук, доцент

galstyanlusine21@aspu.am

Кандидат филологических наук, доцент кафедры Новой и современной армянской литературы и методики ее преподавания  имени  Вачэ Партизуни

Образование

2001-2003гг. соискатель кафедры армянской литературы Государственного педагогического университета Армении им. Х. Абовяна
1990-1995гг. Факультет кафедры армянского языка и литературы Государственного педагогического университета Армении им. Х. Абовяна

Ученая степень: кандидат филологических наук, тема – “Историческая новеллистика Вардана Григоряна” (10.07.2003г., Профессиональный совет Института литературы Национальной академии наук Армении)

Трудовой стаж

с 2003г. преподаватель, доцент кафедры Новой и современной армянской литературы и методики ее преподавания имени Вачэ Партизуни
2009-2012гг. – по совместительству - эксперт по армянской литературе образовательно-воспитательной телевизионной игры “Ай аспет” 
2002-2005гг. – заведующий кабинетом им. Абовяна Государственного педагогического университета Армении им. Х. Абовяна
1997-2000гг. - преподаватель армянского языка и литературы Апаранской заочной средней школы 

Читаемые курсы лекций

 “История современной армянской литературы” (бакалавриат)
“Проблема взаимоотношения истории и личности в новейшей исторической новеллистике” (бакалавриат)
“Армянская литература” (бакалавриат)

Круг научных интересов
Переподготовки: 2015г. Высшие курсы квалификации, организованные профессоро-преподавательским составом Армянского государственного педагогического университета
2008-2012гг. участие в процессах переподготовки учителей

Публикации
1.Վ. Գրիգորյանի «Դար կորստյան» վեպի կառուցվածքային առանձ¬նահատ-կությունները (հոդված), «Հայագիտական հանդես», թիվ 3 (14), Եր., 2010թ.։
2. Ակսել Բակունցի «Ծիրանի փողը» պատմվածքի ուսուցումն ավագ դպրոցում, «Հայագիտական հանդես», թիվ 2-3 (14-15), Եր., 2010թ.։
3. Հայրենիքը և ժամանակը Հր. Մաթևոսյանի հրապարակախոսական ելույթներում և հարցազրույցներում, «Գարուն», թիվ 1-2, Եր., 2011թ.։
4. Ճշմարիտ արվեստագետի հավատամքը, «Հայագիտական հանդես», թիվ 2-3, Եր., 2011թ.։
5. Բանի աշխարհը, «Հայագիտական հանդես», թիվ 1-2(18-19), Եր., 2012թ.։
6. Մտավորականի կերպարի կերտման սկզբունքները Վ. Պետրոսյանի ստեղծագործություններում, «Հայագիտական հանդես», թիվ 3-4(23-24), Եր., 2013թ.։
7. Հայ-թուրքական հարաբերությունների անդրադարձը Վ. Պետրոսյանի ստեղ-ծագործություններում, «Հայագիտական հանդես», թիվ 1 (25), (հավելված), Եր. 2014թ.։
8. Տաղանդի մնայուն ուժն ու գաղտնիքը «Հայագիտական հանդես», թիվ 1 (29), (հավելված), Եր., 2015թ.։
9. Եղեռնը չտեսած ականատեսի վկայությունը. Վ. Ոսկանյանի «Շշուկների մատյանը» վեպը (հանձնված է տպագրության)։
10. Проблема свободы в прозе Жана Поля Сартра и Перча Зейтунцяна, российско-китайский научный журнал ,,Содружество,, N16, г. Новосибирск, 2017թ.:
11.Պատմության գոյապաշտական հայեցակարգը Պերճ Զեյթունցյանի «Արշակ Երկրորդ» վեպում, «Հայագիտական հանդես», թիվ 4 , (հավելված), Եր. 2017թ.։
12. «Առաջին Հանրապետության անկման պատճառների գեղարվեստական որոնումը «Ինկած բերդի իշխանուհին» դրամայում» «Առաջին Հանրապետության 100 ամյակին նվիրված» գիտաժողովի նյութեր, 129 էջ , էջ 86-95, Երեւան, 2018թ.:
13. Վահե Քաչայի ‹‹Գիշատիչների խնջույքը›› վեպը "«Հայ–ֆրանսիական գրապատմական առնչություններ» խորագրով գիտաժողովի նյութեր՝ նվիրված Ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթնաժողովին: (Երեւան, 1 Նոյեմբերի, 2018թ.) ‹‹ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ›› ", 74-80, Երեւան, հայերեն, 2019:
14. Հովհաննես Թումանյանի ‹‹Հին կռիվը›› պոեմը Թումանյան. ‹‹Անհունի›› ճամբով: միջազգային գիտաժողով նվիրված բանաստեղծի 150 ամյակին: 3-5 մայիս, 2019, Երեւան-Դսեղ-Թբիլիսի/ Խմբ.՝ պրոֆ. Սուրեն Դանիելյան, Կազմ.՝ դոց. Ք. Աբրահամյան.- Եր.: ՎՄՎ - Պրինտ, 2020.-168 էջ, 8 էջ, Երեւան, հայերեն, 2020թ.:
15. Խորհրդանիշներն ու այլասացությունները Շանթի ‹‹Ինկած բերդի իշխանուհին›› դրամայում, Լեւոն Շանթ-150 ամյակին նվիրված հոբելյանական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Եր., ՀՀ ԳԱԱ ‹‹Գիտություն›› հրատարակչություն, 2020թ., էջ. 280-286:

Языки: русский, армянский
 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото