АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Маргарита Ашотовна Агаджанян
15.02.2016

Кандидат биологических наук, доцент

aghajanyanmargarita10@aspu.am

Кандидат биологических наук, доцент/Кафедра биологии, химии и методики их преподавания

Образование
1972г. Биохимический факультет Армянского педагогического института им. Х.Абовяна

Ученая степень
Кандидат биологических наук, тема кандидатской диссертации ''История применения древесных растений в озеленении населенных районов Армении. Г.00.05 специальность «Ботаника».

Трудовой стаж
С 2001г. по настоящее время работает на кафедре биологии и методики преподавания биологии АГПУ имени Х.Абовяна.
1972-2001гг. – лаборант, стажер кафедры биологии и методики преподавания биологии АГПУ имени Х.Абовяна

Читаемые курсы лекций
Бакалавриат
Физиология растений
Микробиология
Уровни организации биологических систем

Круг научных интересов
Физиология растительных организмов и микроорганизмов

Переподготовки
2015г. Закрепление знаний по снижению рисков стихийных бедствий в учебных планах Армянского Государственного Педагогического университета имени Х.Абовяна.
2016 Курс профессиональной подготовки по биологии, организованный АГПУ

Награды
Почетная грамота к 80-летному юбилею АГПУ им. Х.Абовяна.
Медаль к 90-летию АГПУ им. Х.Абовяна.

Публикации
1. Агаджанян М.А., Физиологическое воздействие синтетического соединения алфурина на ячмень, ''Вестник'', Санкт Петербург, 2010
2. Թանգամյան Տ.Վ., Աղաջանյան Մ.Ա., Բույսերի ֆիզիոլոգիա-դասախոսությունների ուսումնական ձեռնարկ, Լրամշակված II-րդ հրատարակությունհ, Երևան, 2010թ.
3. Աղաջանյան Մ.Ա., Կենսաբանական հետազոտական աշխատանքների մեթոդական առանձնահատկությունների մասին, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի ժողովածու, III հրապարակում, Երևան, «Մանկավարժ», 2010թ.
4. Աղաջանյան Մ.Ա., Դպրոցական պրակտիկայի դերը որպես ուսանողի մասնագիտական կայացման նախապայման: Ֆիզիկական կուլտուրայի պետական ինստիտուտ, Հանրապետական XL գիտամեթոդական կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 2013թ.
5. Աղաջանյան Մ.Ա., Կենսաբանական հասկացությունների ուսուցման մեթոդաբանական գործընթացը: Մանկավարժական միտք, Զանգակ, 2014թ.
6. Աղաջանյան Մ.Ա., Միջառարկայական կապերը իբրև գիտելիքների յուրացման արդյունավետության պայման «Ֆոտոսինթեզ» թեմայի օրինակով: «Մանկավարժություն» ՀՀ ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտ, 2015թ.
7. Աղաջանյան Մ.Ա., Կենսաբանական ուսումնական պրակտիկայի դերը տեսական գիտելիքների ամրապնդման և գործնական հմտությունների ձևավորման գրծում// Մանկավարժական միտք 1-2, 64-65, 162-165 էջ, Երևան, 2017
8. Աղաջանյան Մ.Ա., Ջրիմուռների քրոմքտիկ հարմարվածություն» թեմայի դասավանդման առանձնահատկությունները դպրոցական կենսաբանության դասընթացում// Մանկավարժական միտք, 1-2, էջ 115-118, Երևան, 2018
9. Աղաջանյան Մ.Ա., Ավագյան Ա.Լ., Ապագա մանկավարժի բնապահպանական աշխարհայացքի, բարոյականության և մշակույթի ձևավորման խնդիրները// ՀՀ կենսաբազմազանության և ագրոկենսաբազմազանության հզորությունների գնահատումը և կենսանվտանգության ապահովման գիտակրթական հիմունքների ներդրումը կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, էջ 155-158, Երևան, 2018

Языки: Армянский, Русский, Немецкий

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото