АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Мариета Юриковна Мурадян
15.02.2016

Кандидат географических наук, доцент

muradyanmarieta48@aspu.am

Кандидат географических наук; доцент/Кафедра географии и методики ее преподавания

Образование
1. 1999-2002гг. аспирантура АГПУ им. Х. Абовяна
2. 1995-1999гг. историко-географический факультет АГПИ им. Х. Абовяна, отдел географии

Ученая степень

кандидат географических наук /с 2005г./, тема диссертации - «Комплексное экономико-географическое исследование Исламской Республики Иран», по специальности 24.00.20 «Экономическая, социальная и политическая география»

Трудовой стаж - АГПУ им. Х. Абовяна:
1. 2011г. по с.д. – доцент кафедры географии и методики ее преподования
2. 2003г. – лектор кафедры социально-экономоческой географии и методики ее преподования, ассистент
3. 2011-2013гг. главный специалист отдела туризма Управления по развитию и инвестиционным программам мэрии города Еревана.
4. 2000 – 2011гг. Ведущий специалист отдела по делам молодежи Управления культуры и по делам молодежи мэрии Еревана

Читаемые курсы лекций
Бакалавриат
• Социально - экономическая география стран и регионов
• Экономическая и социальная география зарубежных стран
• География населения
• политическая география
• Краеведение и туризм

Магистратура
• География культуры
• Экотуризм
• Экологические проблемы Республики Армении
• Теория и методология устойчивого развития горных территорий

Круг научных интересов
Социально - экономическая география стран и регионов, география культуры, география туризма, география населения, глобальные проблемы человечество, страноведческое исследование Исламской Республики Иран, местное самоуправление и территориальное управление

Переподготовки
1. 29.09.2011г.-31.09.2011г. – семинар по теме «Коммуникации культуры, менеджмент, маркетинг и финансирование», организатор семинара общественная организация «Армянская ассоциация маркетинга»
2. 15.11.2011г. – Ф. Котлер, семинар «Маркетинг – 3.0»
3. 12.12.2011г.-16.12.2011г. – семинар «Стратегическое планирование», в рамках сотрудничества ереванского представительства ОБСЕ и мэрии г. Еревана
4. ноябрь 2012г. – тематический семинар «Обмен опыта в сфере градостроительства», в рамках сотрудничества между мэрией г. Еревана, окружным советом Иль де Франс и «Межпрофессиональной международной армянской группой» (G2iA)
5. 2017-2020 ․ Обучение в рамках международной программы APPEAR - программа Transdicular-TD/CaucaSus-T, направленная на развитие устойчивого туризма в Кавказском регионе. /Проект реализован совместно с АГПУ, Тбилисским государственным университетом, Венским университетом природных ресурсов, Университетом естественных наук, а также Австрийским университетом прикладных наук Кремса/.
6. 16․08․21-16․10․21 «Курс повышения квалификации профессорско-преподавательского состава вузов»: «Смена актеров ․ Продвижение студенческой активности в Армении> Двухмесячный тренинг, проведенный ОО «Армянская прогрессивная молодежь» при софинансировании Международного фонда «Вышеград».
7. 07․11․21-10․12․2021 ․ курс «Эффективные коммуникации и переговоры в науке», Армяно-индийский центр передового опыта в области ИКТ (AITC), և Фонд инкубатора предприятий (EIF), программа «Расширение возможностей науки»;
8. 11․11․21-09․12․21 Курс «Управление проектами в науке», Армяно-Индийский центр передового опыта в области ИКТ (AITC), և Enterprise Incubator Foundation (EIF), программа «Empowering Science»։

Членство - с 2005 г. член Армянского географического общества

Публикации
1. Մուրադյան Յուրիկ, Մուրադյան Մարիետա Տարածաշրջանների և պետությունների սոցիալ- տնտեսական աշխարհագրություն: Գիրք 2, Ասիա: Դասագիրք բուհերի աշխարհագր. մասնագիտ. համար: -Եր.: Տիգրան Մեծ, 2010. - 336 էջ:
2. Մուրադյան Յուրիկ, Մուրադյան Մարիետա Մարդկության համամոլորակային հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները: - Եր.: Տիգրան Մեծ, 2014. – 420 էջ:
3. Մուրադյան Յուրիկ, Մուրադյան Մարիետա Ընդհանուր տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն: Դասագիրք բուհերի աշխարհագր. մասնագիտ. համար: -Եր.: Հեղ. հրատ., 2016. – 616 էջ:
4. Մուրադյա Մարիետա, Մշակույթի և բարոյականության ճգնաժամը որպես մարդկության համամոլորակային հիմնախնդիր: Աշխարհագրական պրագմատիկ հետազոտությունների ներկա վիճակը ՀՀ-ում և դրանց զարգացման հիմնական միտումները մոտ ապագայում, Հանրապետական գիտագործնական նստաշրջան:-Եր.:Լուսաբաց, 2014., էջ 252-264
5. Մուրադյան Յուրիկ, Մուրադյան Մարիետա Թուրքերի <քաղաքակրթական ձեռքբերումները> և Արևմտյան Հայաստանի տեղանունների կողոպուտը: Հայկական լեռնաշխարհ: Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր: 2015թ. մարտի 24-25.-Երևան, 2015.- էջ 306-318:
6. Մուրադյան Յուրիկ, Մուրադյան Մարիետա, Սամվելյան Ներսես, Համամոլորակային հիմնախնդիրները . փոփոխությունները և աշխարհագրությունը, ՀՀ և Մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները: Գիտ. հոդվածերի ժողովածու / 28-29 սեպտեմբերի 2017/, Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2017,-էջ 124-129:
7. Самвелян Н. И. Мурадян Ю. А. Мурадян М. Ю.Барсегян Г.С. Саркисян Р. Ю. Фациальный анализ морфологической структуры рекреационный потенциал горнолесных ландшафтов долини реки Мармарик. Границы возможного в рекламном и PR-креативе. Сборник научных трудов, ОрелГУЕТ, 2017.-139-143 с.
8. Самвелян Н. И. Мурадян Ю. А. Мурадян М. Ю. К проблеме территориального планирования городских природно-техногенных систем и практические задачи ландшафтной геоурбанистики. «Современное ландшафтно-экологическое состояние и проблемы оптимизации природной среды регионов», материалы XIII международной ландшафтной конференции, Воронеж, 14-17 мая, 2018г.: том 2. - 117-118 с. –Воронеж: ИСТОКИ 2018.
9. Յու. Մուրադյան, Մ. Մուրադյան, Ն. Սամվելյան, Հանցագործությունները, ահաբեկչությունն ու թմրամոլությունը որպես մարդկության համամոլորակային հիմնախնդիր (սոցիալ-աշխարհագրական վերլուծություն): Աշխարհագրության և երկրաբանության արդիհիմնախնդիրները /ԵՊՀ միջազգային գիտական նստաշրջանի նյութեր/ Երևան 27-29 սեպտեմբեր, ԵՊՀ հրատ., 2018, էջ 143-148:
10. Muradyan Yurik, Matosyan Marine, Muradyan Marieta. Sustainable Tourism as a from of Organization of environmental Management. Ландшафтные измерения устойчивого развития: Mатериалы международной конференции, Тбилиси, Изд-во ТГУ, 2017, 498-502с.
11. Самвелян Н. И. Мурадян Ю. А. Мурадян М. Ю. Ландшафтная структура горных геосистем как основа территориального планирования туристско-рекреационного природопользования (На примере бассейна реки Мармарик Республики Армения). Mатериалы международной ландшафтной конференции, издательство ТГУ. Томск 2018г 167-170с.

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-6080-6813

Языки - армянский, русский, английский

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото