АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Марине Рафаеловна Матосян
15.02.2016

Кандидат географических наук, доцент

matosyanmarine14@aspu.am

Кандидат географических наук, доцент/Кафедра географии и методики ее преподавания

Образование

1996-2000 гг. отделение географии историко-географического факультета Армянского государственного педагогического института им. Х. Абовяна
2002-2006 гг. аспрантура отделения географии историко-географического факультета Армянского государственного педагогического института им. Х. Абовяна.

Ученая степень

кандидат географических наук, специализированный совет 005 Тема диссертации -«Географические предпосылки региональной политики РА»
по специальности 24.00.20 - «Экономическая, социальная и политическая география»

Трудовой стаж

С 2008 г. лектор кафедры географии и методики ее преподавания Армянского государственного педагогического университета им. Х. Абовяна,
2000-2008гг.- учительница географии 197 средней школы
2002-2008гг.-семинарист общественной организации JUNIOR ACHIVEMENT
2003-2004гг. семинарист американской международной организации ACCELS

Читаемые курсы лекций
Бакалавриат – Региональная социально-экономическа география
Магистратура – Региональная политика
Проблемы и методы исследований общественной географии
Проблемы расселения населения РА

Круг научных интересов

Территориальное управление.
Региональная политика
Географический прогноз
Географическая культура

Переподготовки – 2002г. Подготовительные курсы в США /Цинцинатский университет/
2016 г. Курсы « Информационные технологи» и «Интерактивные умения».
С 2005 г. член географического общества РА
2017 Нидерланды, Амстердам, конференция, EUROGEO << Ключевые задачи для географического образования >>
2017 Грузия, Тбилиси семинар и вопросы устойчивого развития, связанные с работой.
2018 Грузия, Полевые исследования,
2018 Германия, Кельн , конференция, с темой << География для всех » EUROGEO
2018 в Южной Корее, «2-я Международная корейско-европейская совместная конференция, географическое образова

Публикации

15 научных статьей , одно учебно-методическое пособие

Публикации за 2011-2015 гг.

• Հասարակական աշխարհագրությունը և կառավարումը, Լրաբեր հասարակական գիտություննրի ՀՀ ԳԱԱ <<Գիտություն>> հրատարակչություն, Երևան, 2012, 151-154
• Գիտության տեսականացման հիմնախնդիրները աշխարհագրական մշակույթի ենթատեքստում, էջ 233-243, Աշխարհագրական պրագմատիկ հետազոտությունների ներկա վիճակը ՀՀ-ում և դրանց զարգացման հիմնական միտումները մոտ ապագայում, Հանրապետական գիտագործնական նստաշրջանի նյութեր 31մարտ, 2014, Երևան, << Լուսաբաց>> հրատ. 
• Տարածական մտածողությունը որպես աշխարհագրական մշակույթի բաղադրատարր, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, էջ 138-141, 2012թ. դեկտեմբերի 14, 3-րդ պրակ, Երևան, 2014
• ՀՀ տարածքային զարգացման աշխարհագրական միտումները էջ 165-169, ՀՊՏՀ Զարգազման ժամանակակից մարտահրավերներ ՀՊՏՀ 24- րդ գիտաժողով II
• Ռեգիոնալ քաղաքականության հիմնահարցերը Թուրքիայի Հանրապ 2015, ետության ագրարային արևելք տնտեսական շրջանում, էջ 264-271, << Հայկական լեռնաշխարհ>> Հայոց Մեծ Եղեռնի 100- ամյակին, մարտի 24-25,Երևան, 2015
ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ՀՊՏՀ, գիտաժողով Զարգացման ժամանակակաից մարտահրավերներ գիտաժողով, էջ 165-169 Հայաստան 2015թ
Բնակչության տարածքային ինքնակազմակերպման հիմնախնդիրը որպես ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործոն: ՀՊՏՀ Զարգացման ժամանակակից մարտահրավերներ գիտաժողով, Երևան 2016 էջ - 210-216 Հայաստան 2016թ
Հասարակագիտություն առարկայի աշխարհագրական բաղադրիչը: ՀՊՄՀ գիտաժողով մարտի 25-ի նյութերի ժողովածու-էջ.165-169 Հայաստան 2016թ

• Ուսումնական պրակտիկան որպես ժամանակակից բուհական աշխարհագրական կրթության անփոխարինելի բաղադրատարր: ՀՊՄՀ Կրթության ժամանակակաից հիմնախնդիրները 
• Երիտասարդ գիտնականների ամառային դպրոցի մասնակիցների հեղինակային նախագծերի ժողովածու Մանկավարժ հրատարակչություն Էջ. 69-71 Հայաստան 2016թ
• Էքստրեմալ տուրիզմը և զբոսաշրջիկների անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում: ՀՀ ԱԻՆ Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ գիտական և գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու Էջ 96-103 Հայաստան 2017թ
• Sustainable tourism as a form of organization of environmental management.
• Matosyan Marine, Sahakyan Narek 3 
• Формирование творческого мышления учеников, как одна из основных целей географического образования 4
• Materials of IV international scientific and practical conference (18-19 May, 2018, Kharkiv, Ukraine) 5233-237 ( Kharkiv, Ukraine) 18-19 May, 2018,
• Marine Matosyan 
• South Korea’s role in the teaching course of “ Geography of regions and Countries” in the higher education of Armenia. The 2th international Korean-European Joint Conference , Geograohical education -2018 october 25 PP 32-34

Языки: русский, английский

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото