АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Марине Рафаеловна Матосян
15.02.2016

Кандидат географических наук, доцент

matosyanmarine14@aspu.am

Кандидат географических наук, доцент/Кафедра географии и методики ее преподавания

Образование

1996-2000 гг. отделение географии историко-географического факультета Армянского государственного педагогического института им. Х. Абовяна
2002-2006 гг. аспрантура отделения географии историко-географического факультета Армянского государственного педагогического института им. Х. Абовяна.

Ученая степень

кандидат географических наук, специализированный совет 005 Тема диссертации -«Географические предпосылки региональной политики РА»
по специальности 24.00.20 - «Экономическая, социальная и политическая география»

Трудовой стаж

С 2008 г. лектор кафедры географии и методики ее преподавания Армянского государственного педагогического университета им. Х. Абовяна,
2000-2008гг.- учительница географии 197 средней школы
2002-2008гг.-семинарист общественной организации JUNIOR ACHIVEMENT
2003-2004гг. семинарист американской международной организации ACCELS

Читаемые курсы лекций
Бакалавриат – Региональная социально-экономическа география
Магистратура – Региональная политика
Проблемы и методы исследований общественной географии
Проблемы расселения населения РА

Круг научных интересов

Территориальное управление.
Региональная политика
Географический прогноз
Географическая культура

Переподготовки
2002г. Подготовительные курсы в США /Цинцинатский университет/
2016 г. Курсы << Информационные технологи >> и << Интерактивные умения>>.
С 2005 г. член географического общества РА
2016 Гражданский институт международного образования <<Методы и навыки гражданского
образования'
2017 Конференция EUROGEO на тему «Проблемы географического образования». Нидерланды
Членство:
2017 Член Европейского географического общества
Конференция EUROGEO 2018 на тему «География для всех». Германия, Кёльн
2018 ЮЖНАЯ КОРЕЯ << Обмен высшим образованием >>
Конференция EUROGEO 2019 на тему «География для всех». Франция Пары
ЖЕНЕВСКИЙ форум спикеров ООН 2019, посвященный устойчивому развитию
2021- Erasmus + Vienna, Boku University
Расширение возможностей науки AITC:
Эффективное общение и переговоры в науке - 16 часов тренинга 7.1121-10.12.21:
Расширение возможностей науки AITC:
Как написать успешное предложение в научной сфере 15 часов тренинга 11.11-21-02.12.21:
APY Курс повышения квалификации 30 часов 16․02- 16․10 ․ 2021:

Публикации
20 научных статьей , 2 учебно-методическое пособие
Публикации за 2011-2015 гг.
• Հասարակական աշխարհագրությունը և կառավարումը, Լրաբեր հասարակական գիտություննրի ՀՀ ԳԱԱ <<Գիտություն>> հրատարակչություն, Երևան, 2012, 151-154
• Գիտության տեսականացման հիմնախնդիրները աշխարհագրական մշակույթի ենթատեքստում, էջ 233-243, Աշխարհագրական պրագմատիկ հետազոտությունների ներկա վիճակը ՀՀ-ում և դրանց զարգացման հիմնական միտումները մոտ ապագայում, Հանրապետական գիտագործնական նստաշրջանի նյութեր 31մարտ, 2014, Երևան, << Լուսաբաց>> հրատ.
• Տարածական մտածողությունը որպես աշխարհագրական մշակույթի բաղադրատարր, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, էջ 138-141, 2012թ. դեկտեմբերի 14, 3-րդ պրակ, Երևան, 2014
• ՀՀ տարածքային զարգացման աշխարհագրական միտումները էջ 165-169, ՀՊՏՀ Զարգազման ժամանակակից մարտահրավերներ ՀՊՏՀ 24- րդ գիտաժողով II, Երևան 2014
• Ռեգիոնալ քաղաքականության հիմնահարցերը Թուրքիայի Հանրապ 2015, ետության ագրարային արևելք տնտեսական շրջանում, էջ 264-271, << Հայկական լեռնաշխարհ>> Հայոց Մեծ Եղեռնի 100- ամյակին, մարտի 24-25,Երևան, 2015
• RESEARCH AND PRACTICE FUNDAMENTALS OF PLANNING AND ORGANIZATIONOF INDEPENDENT
EDUCATIONAL WORK OF STUDENTS, 2013/ Natura jurnal/Finland2013/ Natura jurnal/Finland
• Sustainable tourism as a form of organization of environmental management, Ландшафтные измерения устойчивого развития: Мат. межд. конференции, Тбилиси, Изд-во ТГУ, 2017, s. 498-502, (соавтор Матосян М. Мурадян М),
• Matosyan Marine, Sahakyan Narek Формирование творческого мышления учеников, как одна из основных целей географического образования Materials of IV international scientific and practical conference (18-19 May, 2018, Kharkiv, Ukraine) 233-237 ( Kharkiv, Ukraine) 18-19 May, 2018,
• Marine Matosyan The 2th international Korean-European Joint Conference , Geograohical education -2018 october 25
South Korea’s role in the teaching course of “ Geography of regions and Countries” in the higher education of Armenia.
• Khoetsyan Ashot, Matosyan Marine
THE IMPORTANCE OF TRANSDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH IN USTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT (ON THE EXAMPLE OF DILIJAN COMMUNITY CASE STUDY) 129-137 Երևան Գ․ Վ․ Պլեխանովի անվան Ռուսաստանի տնտեսագիտական համալսարանի Երևանի մասնաճյուղ։ 2020
• Թամարա Միտրոֆանենկո, Անդրեա Զիտանովա, Մարինե Մաթոսյան, Աշոտ Խոեցյան
Անդրգիտակարգային դաշտային իրավաիճակային ուսումնասիրությունների մշակման և իրականացման դասընթաց Ձեռնարկ համալսարանական ուսումնառողների համար 206 Երևան, մեկնարկ ՍՊԸ 2021

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-5944-4616

Языки: русский, английский

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото