АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Микаел Ерджаникович Мартиросян
10.02.2016

Кандидат исторических наук, доцент

martirosyanmiqayel17@aspu.am

Кандидат исторических наук, доцент/ кафедра всемирной истории и методити преподования

Образование
1980-1985 Ереванский Государственный Университет, факультет истории (диплом отличия)
1985-1987 Ереванский Государственный Университет, аспирантура

Ученая степень
Кандидат исторических наук, 1991, диссертация в апреле (удостоверение), тема диссертации " Армянский вопрос и российская дипломатия 1912-1914 "(НАН Совет исторических исследований)


Трудовой стаж

2005-по сей день АГПУ доцент, кафедра всемирной истории
1997-2004 /Анаит/ ООО, директор
1994-1996 Хлебный завод N3, директор
1990-1994 Ответственный секретарь журнала /Майрени/ РА
1990 Армянская Академия Наук, институт истории, старший лаборант
1988-1990 Молодежный совет журналистов армении, заведующий отделом научнотехнического творчества молодежи

Читаемые курсы лекции

Бакалавриат История России, Всемирная история
Магистратура История восточного вопроса, распад СССР и создание СНГ

Круг научных интересов

История армянского вопроса, армянская история 19-20 века, история армяно-русских отношений

Публикации

1. Գ. Զոհրապը և հայկական հարցը, «Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում», Երևան 1989, թիվ 2:
2. Կոմիտասը նորովի, «Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում»,Երևան 1989, Թիվ
3. Հայկական բարենորոգումների իրագործման ձախողումը Օսմանյան կայսրությունում 1914, «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», Երևան 1989թ. թիվ 3:
4. Գրիգոր Զոհրապի նորահայտ աշխատությունը, «Գարուն», Երևան 1990, թիվ 3, 26-29
5. Երիտթուրքական հեղափոխություն, թե՞ հեղաշրջում, «Գարուն», Երևան 1990, թիվ 5, 8-9:
6. Երիտթուրքերի հայազերծումի քաղաքականության պատմությունից, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», Երևան 1990, թիվ 6, 34-43
7. Մեր հրապարակումը, «Մայրենի», Երևան 1991, թիվ 1-2, 72-77:
8. Ծանոթ և անծանոթ Շանթը, «Մայրենի», Երևան 1991, թիվ 3, 3-8
9. Մեր հրապարակումը. Հրաչյա Աճառյան, «Մայրենի», Երևան 1991, թիվ 4-5, 15-17:
10. Մեր հրապարակումը. Գարեգին Փաստրմաջյան,«Մայրենի», Երևան 1991, թիվ 4-5, 88-93:
11. Ռուսաստանի շահերն Արևմտյան Հայաստանում 20-րդ դարասկզբին, «Մայրենի», Երևան 1992, թիվ 1-2, 59-61:
12. Արևմտահայության գողգոթան, «Մայրենի», Երևան 1992, թիվ 3-4, 45-46:
13. Մեր հրապարակումը. Գ. Զոհրապ, «Մայրենի», Երևան 1992, թիվ 3-4, 50-51:
14. Երևան 1993, թիվ 1-2, 91-92:
15. Խորտակված պատրանքներ կամ “Русское слово”-ն հայերի դատավոր, «Մայրենի», Երևան 1993, թիվ 4-5-6, 51-61:
16. Պողոս Նուբար փաշա, «Մայրենի», Երևան 1994, Տարեգիրք, 21-26:
17. Նորահայտ փաստեր Գ. Զոհրապի մասին, ՀՊՄՀ ժողովածու 53-րդ գիտաժողովի նյութերի, պրակ I, Երևան, 2008, 255-258:
18. Պողոս Նուբար փաշան հայ ազգային պատվիրակության նախագահ, «Պատմաբանասիրական հանդես», Երևան 2008, թիվ 3, 49-59:
19. Եվրոպական վերահսկողության խնդիրը 1914թ. հունվարի 26-ի ռուս-թուրքական համաձայնագրում, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», Երևան 2008, թիվ 3, 23-34:
20. Հին և միջնադարյան Ռուսիայի պատմության դասընթացի ծրագիր, ուսումնամեթոդական ուղեցույց, Երևան 2010:
21. Դրվագներ հայ ազգային պատվիրակության գործունեությունից, Էջմիածին 2010, օգոստոս, 84-95
22. Հայկական բարենորոգումների երեք նախագծերը և ռուսական դիվանագիտությունը 1913թ., Էջմիածին 2010, սեպտեմբեր, 62-69:
23. Լեհական հարցը և համասլավոնականությունը Ռուսաստանում 19-րդ դարի 60-ական թվականների սկզբներին, Պատմություն և մշակույթ,Երևան, 2013, թիվ 1, 44-50:
24. Միքայել Մարտիրոսյան Հայկական հարցը Կ.Պոլսի անգլո-ֆրանս-ռուսական բանակցություններում 1913թ. Պատմություն և Հասարակագիտություն. Տարեգիրք (գիտական հոդվածների ժողովածու), համար 4, p. 26-44, Երևան, 2018
25. Միքայել Մարտիրոսյան, Հայկական հարցը Ենիքյոյի բանակցություններում, Հիմնարար հայագիտություն , N 2, Երևան, 2019
26. Միքայել Մարտիրոսյան, "The Polish uprising of1863-1864 according to the Russian Historians of 1860s "POLSKO-ARMEŃSKI ROCZNIK Z.ZAKRESU HISTORII, PRAWA I.NAUK POLITYCZNYCH, էջ 89-96, Warszawa, 2019, https://www.researchgate.net/publication/

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-3094-9973

Языки
Русский, французский

 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото