АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Мирумян Маргуш Володьевна
15.02.2016

Кандидат педагогических наук, доцент

mirumyanmargush42@aspu.am

Кандидат педагогических наук, доцент/ Кафедра родного языка и методики его преподавания

Образование
• 1999–2004 гг. – соискатель кафедры армянского языка и начального обучения Армянского государственного педагогического университета имени Хачатура Абовяна
• 1969–1973 гг. – студентка филологического факультета (армянский язык и литература) Армянского государственного педагогического института имени Хачатура Абовяна

Ученая степень
Тема кандидатской диссертации: «Обучение словоформам по смыслу и форме как средство развития речи», специализированный совет: «Педагогика» – 020, специальность: 13.00.02 - «Методика преподавания армянского языка».

Трудовой стаж:
• С 2000 года по настоящее время – преподаватель кафедры родного языка и методики его преподавания факультета начального образования АГПУ имени Хачатура Абовяна
• 2007-2011 гг. – специалист по переподготовке учителей старшей школы (Методика преподавания армянского языка)
• 1986-2002 гг. – Учительница армянского языка и литературы в школе-интернате для слабовидящих детей г. Еревана
• 1973-2002 гг. - Учительница армянского языка и литературы в 8-летней школе Норадуза района Камо и в средней школе номер 2.

Читаемые курсы лекций
Бакалавриат
• Методика обучения родному языку в начальной школе
• Развитие речи

Круг научных интересов: Методика преподавания армянского языка, изучение авторского языка и стиля, исследование словарных языковых неологизмов в языке печати, лексикография.

Переподготовки
• Курс повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, организованный АГПУ имени Хачатура Абовяна (16.02.2015-06.03.2015).
• Курс по специальности «Педагогика», организованный АГПУ имени Хачатура Абовяна, по программе повышения квалификации преподавателей (10.01.2006-10.03.2006)
• Подразделение «Информатика» АГПУ имени Хачатура Абовяна (ноябрь- декабрь 2000 года).

Членство

Член совета факультета начального образования АГПУ имени Хачатура Абовяна

Публикации
1. Փուլային ուսուցման եղանակ, «Զանգակ-97», Երևան, 2014թ.:
2. Թելադրության բնագրերի ժողովածու (տերմինաբանական բառարանով), «Զանգակ-97», Երևան, 2013թ.:
3. Հայոց լեզու. Տեսական և գործնական դասընթաց. Շարահյուսություն (Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի հումանիտար ֆակուլտետների ուսանողների համար), «Զանգակ-97», Երևան, 2013թ.:
4. Հայոց լեզու. Տեսական և գործնական դասընթաց. Հնչյունաբանություն, բառագիտություն, ձևաբանություն (Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի հումանիտար ֆակուլտետների ուսանողների համար), «Զանգակ-97», Երևան, 2012թ.:
5. Հոմանիշ, հականիշ և համանուն բառերի ուսուցումը որպես խոսքի զարգացման միջոց, «Զանգակ-97», Երևան, 2005թ.:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0820-779X  

Языки: армянский, русский, английский.

 

 


 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото