АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Гоар Христафоровна Мушегян
15.02.2016

Кандитат биологическиõ наук, доцент

musheghyangohar12@aspu.am

Кандитат биологическиõ наук, доцент/Кафедра первой медицинской помощи, чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны

Образование

1982-1987, высшее, отделения биология с дополнительной специальностью химия, биологохимического факультета Армянского государственного педагогического института им. Х. Абовяна

Ученная степень

2000г. кандитат биологическиõ наук.

Тема кандитатской диссертации: «Влияние норадренергической системы мозга на фоновую импульсную активность центральных ядер мозжечка».

Трудовой стаж

26 лет, из которых 15 педогогическая деятельность

Читаемые курсы лекции

Бакалавриат- Физиология человека и животных.
Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена
Нейрофизиология и основы ВНД
Основы охраны здоровья детей.                                                                                                                                                      
Круг научных интересов- Изучение механизмов нейронных связей между вестибулярной системы и мозжечка . Клеточные механизмы боли.

Переподготовки 

2005-2008 преподавание на кафедре Юнеско, теоретические лекции по физиологии человека и животных в международном медикообиологическом послевузовском центре (Г. 00.09) (очная форма обучения). Сдача кредитов по предметам нейрология, физиологоя и биофизика, радиобилогия. Участие в международных семинарах и научных конференциях.
2016г.участие в переподготовке “Закрепление ВРД в педагогическом учебном плане” в рамках программы “Обеспечение стабильности действий для уменьшения риска возникновения бедствий ” проводимую детским фондом ООН, при финансовой поддержке главного одтела по вопросам гуманитарной помощи и гржданской обороны Европейской комиссии.  
Членство - Член физиологического общества.

Публикации  

9 научно-учебных  трудов, 8 из кторых статьи и 1 тезис.

1. Արաջյան Մ.Մ., Սարգսյան Ռ.Շ., Մուշեղյան Գ.Ք., Սերոտոնիներգիկ համակարգի դերը ձայնային սթրեսի ձևավորման գործընթացում: Միջազգային միջառարկայական կոնֆերանս: «Նեյրոգիտության դերը բժշկության և հոգեբանության մեջ»: 2011թ., էջ.54(Ռուս. )

2. Մուշեղյան Գ.Ք., Արաջյան Գ.Մ., Վարդանյան Վ. Թ., Նիկողոսյան Ա.Խ., Օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական վիճակի վրա ձայնային սթրեսի ազդեցության համեմատական գնահատումը թորած և մագնիսացված ջրեր խմելուց հետո: Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի գիտական տեղեկագիր, 2012, N1(16) էջ. 17-24.

3. Մուշեղյան Գ.Ք., Հայրապետյան Ս.Ն., Հեքիմյան Ա., Դեղոյան Ա.Ս., Հյուսվածքների հիդրացիան, որպես օրգանիզմի ֆունկցիոնալ վիճակի գնահատման յուրահատուկ և գերզգայուն ցուցիչ: «Ժամանակաից վերականգնողական բժշկության տեսակետները»: Հեղ. Բ. Հարությունյան «ԲՄԲ ՊՐԻՆՏ», Երևան, 2011, էջ.16-20: (Անգլ.)

4. Ավետիսյան Լ.Գ., Դանիելյան Ի.Ա., Արաջյան Գ.Մ., Մուշեղյան Գ.Ք. և ուրիշ.: Սպիտակ մկների մոտ մաշկի քաղցկեղի վաղ ժամկետներում հեռահար գնահատման հնարավորությունը:  II միջազգային գիտական նստաշրջան: §Ժամանակակից հասարակությունը, խնդիրները, գաղափարները, նորարարությունները»:  Ստավրապոլ, 2013թ: (Ռուս.)

5. Ավետիսյան Լ.Գ., Ջաղինյան Ա.Վ., Արաջյան Գ.Մ., Մուշեղյան Գ.Ք. և ուրիշ.: Ուսանողների ֆիզիոլոգիական վիճակի փոփոխության գնահատումը ձայնի և ֆիզիկակական ծանրաբեռնվածության արդյունքում: II միջազգային գիտական նստաշրջան  «Ժամանակակից հասարակությունը, խնդիրները, գաղափարները, նորարարությունները», Ստավրապոլ, 2013թ: (Ռուս.)

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-9545-9057 

Языки: Армянский, русский, и средний англиский

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото