АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Наира Суреновна Тоганян
08.02.2016

Кандидат педагогических наук, доцент, Директор основной школы АГПУ

toghanyannaira21@aspu.am

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры новой и новейшей армянской литературы и методики ее преподавания имени Вачэ Партизуни

Директор основной школы АГПУ

Образование
1981 – 85 гг.- Армянский государственный педагогический институт

Ученая степень
Кандидат педагогических наук(2002г.), доцент(2009г.) по специальности "Методика преподавания" - "Изучение древней и средневековой армянской литературы в старшей школе".

Трудовой стаж
С сентября 2014 г. директор основной школы АГПУ им. Х. Абовяна, доцент кафедры новой и новейшей литературы и методики ее преподавания.
С 2002 г. преподаватель кафедры армянской литературы и методики ее преподавания филологического факультета, доцент.
С 1999 г. главный специалист отдела управления общего образования и разработок нормативных документов Министерства образования и науки РА.
1989 – 1999 гг. научный сотрудник научно-исследовательского института педагогических наук.

Читаемые курсы лекций
Бакалавриат: "Методика преподавания армянской литературы"

Круг научных интересов
Современные проблемы преподавания литературы в контексте личностно-центрированного взаимодействия.

Переподготовки
Переподготовка учителей армянского языка и литературы (в качестве преподавателя курсов повышения квалификации).
Переподготовка учителей диаспоры (в качестве преподавателя курсов повышения квалификации).

Публикации
1.«Ես և շրջակա աշխարհը» դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 2-րդ դասարանի համար, Երևան, Մակմիլան-Արմենիա 2007, 2010, Մանմար 2013, 2014 (համահեղինակ):
2. «Ես և շրջակա աշխարհը» դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 3-րդ դասարանի համար, Երևան, Մակմիլան-Արմենիա 2008, Մանմար 2012, 2014 (համահեղինակ):
3. «Ես և շրջակա աշխարհը» դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 4-րդ դասարանի համար, Երևան, Մակմիլան-Արմենիա 2009, Մանմար 2012, 2013 (համահեղինակ):
4. «Ես և շրջակա աշխարհը»2-4, ուսուցչի ձեռնարկ, Երևան 2007, Մակմիլան-Արմենիա (համահեղինակ):
5. «Ես և շրջակա աշխարհը 3» , ուսուցչի մեթոդական ձեռնարկ, Երևան 2008, Զանգակ-97 (համահեղինակ):
6. «Հայրենագիտություն» դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 5-րդ դասարանի համար, Երևան, Մակմիլան-Արմենիա, 2007, (համահեղինակ):
7. «Հայրենագիտություն» 5, ուսուցչի ձեռնարկ Երևան, Մակմիլան-Արմենիա, 2007 (համահեղինակ):
8. Հայ գրականություն 7, մեթոդական ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչների համար, Երևան, Զանգակ-97, 2008 (համահեղինակ):
9. Մայրենի 5-6, մեթոդական ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչների համար, Երևան, Զանգակ-97, 2009 (համահեղինակ):
10. Հայ գրականություն 8, մեթոդական ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչների համար, Երևան, Զանգակ-97, 2010 (համահեղինակ):
11. «Հայ գրականություն 10» դասագիրք հանրակրթական դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար, Երևան, Մակմիլան-Արմենիա, 2009, Մանմար 2014 (մեթոդական ապարատի կազմում):
12. «Հայ գրականություն 11» դասագիրք հանրակրթական դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար, Երևան, Մակմիլան-Արմենիա, 2010 (մեթոդական ապարատի կազմում):
13. «Հայ գրականություն 12» դասագիրք հանրակրթական դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար, Երևան, Մակմիլան-Արմենիա, 2010, Մանմար 2011 (մեթոդական ապարատի կազմում):
14. Հայ գրականություն 10, կիսամյակային թեմատիկ և ամփոփիչ աշխատանքների տետր-հարցարան, 1-ին և 2-րդ կիսամյակներ, Երևան, Զանգակ-97, 2010:
15. «Գրականություն 7-9», թեթև մտավոր ունակություն ունեցող երեխաների առարկայական ծրագիր, Երևան, 2007:
16. Ցուցապաստառներ հայոց լեզվից (7-9-րդ դասարաններ), Երևան, Էդիթ-Պրինտ, 2010:
17. Հայ գրականություն 10, մեթոդական ձեռնարկ, Վիամիր, Երևան 2013 (համահեղինակ):
18. Հայ գրականություն, դաս-միջոցառումների ժողովածու, Երևան, 2014:
19. Հայոց բանահյուսություն, ուսումնական ձեռնարկ քրեստոմատիա, Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2015:
20. «Համո Սահյան. Հողոտ-մղեղոտ իմ վերհուշերը», Հայագիտական հանդես (Հավելված), Երևան 2015:
21. Վահան Տերյանի կենսապատումը, Հայագիտական հանդես (Հավելված), Երևան 2015:
22. Դաստիարակությունը որպես ուսումնական գործընթացի անբաժանելի մաս, Մանկավարժության արդի խնդիրները, մարտահրավերներ և լուծումներ
Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 2015:
23. Ռուբեն Սևակ. Դաս-միջոցառման նմուշ, Հայագիտությունը դպրոցում. Գիտամեթոդական ամսագիր, Երևան 2015:
24. Методологические проблемы преподавания литературы в контексте личностно-ориентированного обучения учащихся // Образование личности. 2015, №1. С. 110-115, Образованиеличности.
25. Հայ մանուկի համար բաբախող հայ դաստիարակի սիրտը, Հովհաննես Հինդլյան 150, Միջազգային երկօրյա գիտաժողովի նյութեր 26-27 մայիս, Երևան-Կապան ավան, Զանգակ, 2016:
26. Փոխադրության բնագրերի ժողովածու, 5-9-րդ դասարանների համար, Զանգակ, Երևան 2017:
27. Գրականության դասավանդման մեթոդիկա, Արտագերս, Երևան 2018:
28. Գրականութ յան դասավանդման մեթոդիկայի դերը ապագա ուսուցչի պատրաստ ման գործընթացում: «Հանրապետական գիտական նստաշրջան՝ նվիրված ՀՊՄՀ հիմնադրման 95-ամյակին» գիտաժողովի նյութերՙ էջ 83-88, Երեւա, 2018:
29. Գրականության դասավանդման մեթոդիկա/ ուսումնական ձեռնարկ Արտագերս, Երեւան, էջ 318, 2018:
30. Հայրենագիտություն, 5 դասարանի դասագիրք վերահրատարակված է ՀՀ ԿԳՆ կողմից Երեւան /Մանմար, էջ 159, 2018:
31. Պատկերա զարդ քերականութ յուն, Մայրենի 5 ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, Երեւան, Էջ 32, հայերեն, 2019, 978-9939-881-15-7:
32. Պատկերազարդ քերականություն, Մայրենի 6,ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ,Երեւան,Էջ 48, հայերեն, 2019թ., 978-9939-881-15-7:
33. Ես և շրջակա աշխարհը, դասագիրք 3-րդ դասարանի համար, մաս 1, Մանմար,Երեւան,69 էջ,հայերեն,2020, 978-9939-62224-8:
34. Ես և շրջակա աշխարհը, դասագիրք 3-րդ դասարանի համար, մաս 2 Մանմար, Երեւան,143 էջ, հայերեն, 2020, 978-9939-62-225-5:

Награды
Благодарственные грамоты Министерства образования и науки РА

Языки: Русский, английский

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото