АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Нарине Эдиковна Бабаджанян
06.09.2016

Кандидат физико-математических наук, доцент

babajanyannarine38@aspu.am

Кандидат физико-математических наук, доцент/Кафедра физики и методики ее преподавания

Овразование
2001-2006: соискатель кафедры общей физики АГПУ
1995-2000: АГПУ, факультет физики

Ученая степень
2008г. кандидат физикоматематических наук, Некоторые актуальные задачи теории каналирования, специализированный совет 021 институт прикладных проблем физики НАН РА ,01.04.07- физика конденсированных сред

Трудовой стаж
2013- по наст. время: АГПУ, Кафедра физики и методики ее преподавания, ассистент
2011-2013гг: АГПУ, Кафедра теоретической физики и методики обучения физики, преподаватель
2000-2011гг: учительница по физике в средной школе,

Читаемые курсы лекций
Бакалавриат: Методика преподавания физики, методика преподавания естествознании, школьный курс физики и практикум по решению задач
Магистратура: Методы решения нестандартных задач школьной физики

Круг научных интересов
Теория и методика обучения физики и естествознании

Переподготовки
2015г: курсы по повышению квлификации профессорапреподавательского состава АГПУ

Публикации
Избранные публикации
1. Н.Э.Бабаджанян, К теории каналирования в кристалле LiH. ЖТФ, т 76, вып.3 2006.
2. Н.Э.Бабаджанян, Н.А.Корхмазян, Н.Н.Корхмазян Потенциал плоскостного каналирования в тяжолых ионных кристалах. ЖТФ, т 77, вып.3 2007.
3. Գ.Պ.Պետրոսյան, Պ.Գ. Պետրոսյան, Ն.Է. Բաբաջանյան: Սովորողների հետաքրքրությունների զարգացումը դիդակտիկական խաղերի օգտագործմամբ «Բնագետ» հատուկ թողարկում, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան-2012:
4. Լ.Պ.Գրիգորյան,Ն.Է. Բաբաջանյան:Ֆիզիկական գիտելիքների կառուցվածքային տարրերի ուսումնասիրությունը ընդհանրացված պլանների օգնությամբ, «Բնագետ» հատուկ թողարկում, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան-2012:
5. Գ.Պ.Պետրոսյան, Պ.Գ.Պետրոսյան, Ն.Է. Բաբաջանյան: Ուսուցման ինտերակտիվ մեթոդները ավանդական ուսուցման լույսի տակ,Կրթությունը և գիտությունը Արցախում:1-2, 2012:
6. Ն.Է.Բաբաջանյան: Մեթոդական հարցեր ընդհանուր լաբորատոր աշխատանքների կատարման վերաբերյալ, ՀՊՄՀ-ի 90 ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, էջ 415-416, Երևան 2014:
7. Գ.Պ. Պետրոսյան, Ն.Ա. Սաֆարյան,Պ.Գ. Պետրոսյան, Ն.Ա. Սաֆարյան, Ն.Է. Բաբաջանյան: Ֆիզիկայի ուսումնական պրակտիկայի կազմակերպման մեր փորձի մասին, Անընդհատ պրակտիկայի արդիականացումը և կազմակերպման մեխանիզմների ներդրումը բարձրագույն մանկավարժական կրթության համակարգում, միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, էջ 160-162, Երևան-2013:
Языки: Армянский, английский, русский.

 

 

 

 

 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото