АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Нарине Рубиковна Маркосян
16.02.2016

Кандидат педагогических наук, доцент

Кандидат педагогических наук, доцент /Кафедра педагогики

Образование

2002-2007 гг.- соискатель кафедры Педагогики и методики начального обучения, АГПУ имени Х.Абовяна
1998-2002 гг.- АГПУ имени Х. Абовяна, факультет Начального օбразования и дефектологии, специальность - “Педагогика и методика начального обучения”
1988-1998 гг.- ср. школа №2 г. Джермук

Ученая степень
Кандидат педагогических наук
Тема кандидатской диссертации: «Теория «множественности интелекта» говарда гарднера как эффективная технология обучения в современной начальной школе» /Специальность 13.00.01 - “Теория и история педагогики”, специализированный совет- “Педагогика”-020/.

Трудовой стаж
2012г. до н/в преподаватель кафедры Профессионального образования и прикладной педагогики АГПУ имени Х. Абовяна
2003-2012гг.- преподаватель Межфакультетской кафедры педагогики АГПУ имени Х. Абовяна
2002-2003 гг.-школа N 59 г. Ереван, преподаватель армянского языка и литературы

Читаемые курсы лекций
Бакалавриат - педагогика, история образования и педагогической мысли, история социальной педагогики, психолопедагогический практикум, современные педагогические технологии, современные педагогические теории.
Магистратура - сравнительная педагогика, социально педагогический практикум, особенности работы социального педагога в лечебно-профилактических учреждениях.

Круг научных интересов – теория педагогики, инновационная педагогика, педагогические технологии, управление системой образования.

Переподготовки
• 2014г.- переподготовка по теме стандарты учителей /программа “Шаг за шагом”/
• 2012г.- курсы по повышению квалификации по предмету “Теория, практика и управление инклюзивного образования” /АГПУ имени Х.Абовяна/
• 2006 г.- экспериментальная программа "Школа профессионального развития" /IREX, Национальный институт образования, АГПУ имени Х.Абовяна/
• 2004-2005гг.- программа по переподготовке учителей начальной школы /IREX, Национальный институт образования/
• 2004-2005 гг.- программа по переподготовке педагогических кадров в Армении /IREX/

Публикации
Автор более 20 научных статьей, тезисов, соавтор учебных пособий.
• «Ժամանակակից ընտանիքների արժեհամակարգը և դրա ազդեցությունը երեխաների դաստիարակության վրա», Մանկավարժական արդի խնդիրները. Մարտահրավերներ և լուծումներ: Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Եր.Մանկավարժ, 2015
• «Մանկավարժական աջակցությունը ժամանակակից կրթության պայմաններում», Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ գիտական տեղեկագիր, N1 Պրակ.Բ/Հումանիտար ու հաս.գիտ., դասավանդման մեթոդիկաներ/, 2014
• «Դպրոցականների անհատականության զարգացումը որպես ժամանակակից մանկավարժության կարևոր խնդիր», «Մանկավարժություն» գիտամեթոդական վերլուծական ամսագիր, 2014
• «Մանկավարժական տեխնոլոգիաների դերը ժամանակակից ուսուցման գործընթացում», /Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, «Մանկավարժ», I պրակ, 2013թ./
• «Բազմաբնույթ մտածողության» տեսությունը որպես անձնակողմնորոշիչ մանկավարժական տեխնոլոգիա», /«Մանկավարժություն» գիտամեթոդական վերլուծական ամսագիր, N 6, 2012թ/
• «Բազմաբնույթ մտածողության» տեսությունը որպես մանկավարժական գործընթացի արդյունավետությանը նպաստող միջոց» / Խ. Աբովյանի ծննդյան 200-ամյակին նվիրված Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութեր, ՀՊՄՀ «Մանկավարժ» I պրակ, 2010թ./
• «Հովարդ Գարդների «Բազմաբնույթ մտածողության» տեսության կիրառման հնարավորությունները կրտսեր դպրոցում», /«Մանկավարժական կրթություն, հայացք դեպի ապագա», Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, «Մանկավարժ» հրատ., Երևան 2007թ./
• «Ժամանակակից մանկավարժական տեխնոլոգիաների տեղը մանկավարժության մեջ» (համահեղինակ` Ս.Վարդումյան) /«Նախաշավիղ», N 5-6, 2005թ./
• «Ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումներ: Քսաներորդ դարի մանկավարժական տեսություններ», /Ձեռնարկ մանկավարժների և ուսանողների համար, Երևան, «Նոյյան տապան», 2005թ./
• «Նոր մոտեցումներ ուսուցիչների պատրաստման գործընթացին: Գործիմաց մոտեցում: Տեսություն և պրակտիկա», /Ձեռնարկ ուսուցիչների պատրաստման համար, Այրեքս, Երևան 2004թ./

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-1879-8463

Языки - русский, английский.

 

 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото