АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Нарине Самсоновна Даниелян
06.10.2021

Старший библитекарь

narusik62@mail.ru

Старший библитекарь, кандидат филологических наук/Научная библиотека

Образование
2002-2006гг. Армянский государственный педагогический университет им.
Х. Абовяна (аспирант кафедры библиотековедения и библиографии.)
1982-1986гг'. Армянский государственного педагогического институт им.
Х. Абовяна (факультет культуры)

Ученая степень -кандидат филологических наук

Рабочий стаж
С 1986-2010 Научная библиотека Армянского государственного педагогического университета им. Хачатура Абовяна.
2010-2014 преподаватель кафедры библиотековедения и библиографии факультета культуры АГПУ.
2014 года по сей день работает в научной библиотеке Армянского государственного педагогического университета имени Хачатура Абовяна.
Переподготовка Курс Работа с Автоматизированной информационно-библотечной системой «MAPK-SOL» 2010г

Круг научных интересов
Книгознание, библиография, литература.

Публикации
1. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Գիտական աշխատությունների Մատենագիտություն (1940 -1990թթ.) Եր.: <<Մանկավարժ>>, 2012թ., 230 էջ
2. Проблема адаптации иностранного студента в вузах РА. Вестник медицинского института им . Меграбяна. Т. 9., 2020г., стр.205-210
3. Культурный диолог в библиотеках :Проблемы модернизации современного высшего образования: лингвистические аспекты Текст: материалы IV Международной научно-метдической конференции (25 мая 2018 г.). – Омск: Изд-во «Ипполитова», ОАБИИ, 2018., ст 128-135
4. Организация культурного диалога в библитеках .Проблемы современной русистики. 2018 г., стр. 90-95
5. Գրադարանային մատենագիտական գործունեության զարգացումը Հայաստանում 1965-1985 թվականներին : Հայագիտական հանդես:-Եր.:Խ.Աբովյանի անվ., , ՀՊՄՀ, №.4(34),2016, 1էջ 121-127
6. Գրադարանային-մատենագիտական գործունեությունը Հայաստանում XX դ. 70-80 թվականներին Խ.Աբովյանի անվ.հայկական պետական համալսարանի, <<Գիտական տեղեկագիր>> : № 1- 2(26-27) :-Եր.: ՀՊՄՀ, 2016թ., էջ 230
7. Գրականության ընթերցանության և ընթերցողների դասակարգման հիմնահարցերը գրադարանային-մատենագիտական գործունեության մեջ Հայագիտական հանդես:-Եր.:Խ.Աբովյանի անվ., ՀՊՄՀ,№.1(31), 2016թ., էջ 92-97
8. Գրադարանային -մատենագիտական գործի կառավարումն ու զարգացումը Հայաստանում 1981-1990թթ.: <<Այլընտրանք>> եռամսյա գիտական հանդես: Հոկտեմբեր-դեկտեմբեր:-Եր.:Լիմուշ, #4 2016, էջ 370-374
9. Գրադարանային-տեղեկատվական գործի և կրթության զարգացման հիմնախնդիրները: Հայ-ռուսական միջազգային համալսարան <<Մխիթար Գոշ>>,Գիտական հոդվածներ: 2 (45) 2016 , էջ 136-139
10. Ընթերցողների դասակարգման հիմնախնդիրները գրադարանագիտության և մատենանագիտության համատեքստում : Հանրապետական գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու: 2014 թ., էջ 110-118
11. Գրադարանային կրթության կատարելագործման մեթոդական ասպեկտները: Հանրապետական գիտամեթոդական կոնֆերանսի նյութեր: Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկ.պետ.ինստ.: 2010թ., էջ 95-97
12. Գրադարանային կրթության զարգացման կարևաորագույն գործոնները Հայաստանում: Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի,ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների նյութերի ժողովածու (2009 նոյեմբեր 19-21): Պր. 2 : 2010թ.,էջ 139-144
13. Գրադարանային մատենագիտական մասնագիտության մանկավարժական խնդիրների շուրջ: Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի,ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների նյութերի ժողովածու: Պր. 2 : 2008 , էջ 44-46
14. Բուհական գրադարանների զարգացման ճանապարհին : Հանրապետական գիտամեթոդական կոնֆերանսի նյութեր` նվիրված ինստիտուտի հիմնադրման 60-ամյակին:-Եր.: Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ, 2005 , էջ 43-46

Награды
Памятная медаль АГПУ-90

Языки
русский, английский

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото