АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Назарян Левон Генрикович
16.02.2016

Кандитат педагогических наук; доцент

nazaryanlevon40@aspu.am

Доцент/Кафедра педагогики

Научная степень
Кандитат педагогических наук /“Формирование учебно-исследовательских умений учащихся в естественно-математическом потоке старшей школы”. Специальность 13.00.01 – “Теория и история педагогики”/

Трудовой стаж
С 2014 года. Преподаватель в кафедре профессиональной образовании и прикладной педагогики.
2014-2015гг. Заместитель декана в факультете психологии образования и социологии АГПУ им. Х. Абовяна.
2013-2014гг. Руководитель научной темы “Формирование учебно-исследовательских умений учащихся в естественно-математическом потоке старшей школы”.
2011-2012гг. Учитель – средная школа с. Аргаванд.
2009-2010гг. Учитель - “Макседан-школа иностранных языков”.

Читаемые курсы лекций
Бакалавриат: Теоретическая педагогика.
Магистратура: Методология психолого педагогических исследований, Педагогика высшей школы, Современные проблемы педагогики.

Круг научных интересов
Философия образования, образовательные реформы, актуальные проблемы образования.

Переподготовки
Программа Твининг ЕС

Публикации
1.«Ուսուցչի մասնագիտական կայացմանը նպաստող գործոնները մանկավարժա-
կան ԲՈՒՀ-ում» Խ. Աբովյանի ծննդյան 200-ամյակին նվիրված 54-րդ գիտաժողովի նյութե-
րի ժողովածու, պրակ 1-ին, Երևան, 2010թ.
2. «Ազգային կրթական համակարգի գործառույթները հայ ժողովրդի ազգային անվտանգության համատեքստում» «Ազգ, պետություն, հայրենիք, պետականության գաղափարը» երիտասարդ գիտնականների միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 2012թ.
3. “Личностно-ориентированный подход в педагогических идеях В. О. Сухумлинского. Збiрник наукових праць за матерiалами Мiжнародного семiнару “Актуальнi проблеми вивчения педагогiчной спадщи-Ни В. О. Сухумлинского”, Украина, г. Коломия, 2013г.
4. «Ուսումնահետազոտական կարողությունների ձևավորման արդիականությունը ՀՀ ավագ դպրոցներում» «Մանկավարժական միտք», №3-4, Երևան, 2013թ.
5. «Ավագ դպրոցականների ուսումնահետազոտական կարողությունների ձևավորման առանձնահատկությունները» Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի
նյութերի ժողովածու, պրակ 1-ին, Երևան, 2013թ.
6. «Ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական հոսքում ուսումնական առարկաների բովանդակային հնարավորությունները սովորողների ուսումնահետազոտական կարողությունների ձևավորման գործում» «Մանկավարժություն» Երևան, 2013թ.:
7. «Սովորողների աշխարհայացքի ձևավորման առանձնահատկությունները ազգային և համամարդկային արժեքների ղուգորդման պայմաններում» «Մանկավարժության արդի խնդիրները» հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: Երևան, 2015թ.:
8. «Բարձրագույն մասնագիտական կրթության վերջնարդյունքային կողմնորոշումը ՀՀ-ում կրթական բարեփոխումների համատեքստում» “THE ISSUES OF EDUCATIONAL QUALITY MEASURABILITY AND ASSESMENT” International Scientific Conference, Yerevan, 2015.


Языки: Армянский, русский, английскийФото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото